Tải bản đầy đủ - 82 (trang)
PhÇn kÕt thóc: - Håi tÜnh:

PhÇn kÕt thóc: - Håi tÜnh:

Tải bản đầy đủ - 82trang

TiÕt 4: - TDN§: + Ôn từ động tác 1 - 3
+ Học động tác 4 và 5 - Chạy ngắn: + Bài tập 3 và 4 tr 56
- Chạy bền : Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. I. Mục đích - yêu cầu: - giúp học sinh hình thành kỹ năng động tác 1,2,3, làm quen với
động tác 4,5. Thực hiện đợc các động tác bổ trợ cho chạy ngắn. - yêu cầu HS chú ý quan sát, tích cực tập luyện nghiêm túc các nội dung mà GV đề ra.
II. Dụng cụ - sân bãi:-Trên sân trờng. vệ sinh an toàn nơi tập và phơng tiện, GV chẩn bị
còi. III. Nội dung và phơng pháp:
nội dung định
lợng phơng pháp tổ chức tập

I. Phần mở đầu:


a. NhËn líp: KiĨm tra sÜ sè, phỉ biÕn néi dung, yêu cầu buổi học
b. Khởi động: - xoay các khớp : cổ tay, cổ chân,
hông, gối - ép giây chằng dọc, ngang
- Chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi.
c. Kiểm tra bài cũ

II. Phần cơ bản: 1. TDNĐ:


a. Ôn động tác 1,2,3 bài TDNĐ dành cho Nữ
- Động tác 1: Giậm chân tại chỗ - Động tác 2: Di chuyển ngang kết
hợp với cổ - Động tác 3: Lờn
8-10 3
5
2
28-30 15
- GV vµ HS lµm thđ tơc nhËn líp theo đội
hình 4hàng ngang cự ly hẹp.
hình 1a. Đôi hình nhận lớp
- Dàn hàng, cự ly giãn cách một sải tay. thực hiện theo sự chỉ dẫn và điều khiển của GV.
hình 1b. Đội hình khởi động.
- GV gọi 4 hs lên thực hiện lại 3 động tác TDNĐ đã học.
- Phơng pháp phân nhóm: + Nữ ôn tập động tác 1,2,3 bài TDNĐ:
hình 2a. Đôi hình tập bài thể dục
b. Nam học động tác 4,5- ôn động tác 1,2,3.
- Di chuyển tiến, lùi - Động tác phối hợp
c Nữ học động tác 4,5 - Động tác 4: tay ngực
- Động tác 5: đẩy hông 2. Chạy ngắn: Bài tập 3 và 4 tr56
a. Chạy đạp sau:
b. chạy tăng tốc 30m 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền
trên địa hình tự nhiên. 4. Củng cố bài:

III. Phần kết thúc: - Hồi tĩnh:


- Nhận xét đánh giá kết quả giờ học, ra bµi tËp vỊ nhµ
10
5 2
3-5
- Nam tËp trung nh hình 2a. + GV giới thiệu động tác , làm mẫu động tác
nhanh, chậm, GV vừa làm hs làm theo. - khi hs đã thực hiện dợc động tác 4,5 GV đổi
nội dung nữ học động tác 4,5 .Nam ôn động tác 1,2,3,4,5
- GV làm mẫu động tác sau cho hs tập theo tốp hàng ngang chạy 20m mỗi em thực hiện
3 lần
- Đội hình tập luyện nh trên mỗi em thực hiện 2 lần.
- GV cho nam chạy trớc 3 vòng, nữ chạy 2 vòng.
- GV gọi 4-6 hs lên thực hiện 5 động tác TDNĐ cho cả lớp quan sát và nhận xét sau
đó GV hệ thống lại.
- Đội hình 1b. - GV hớng dẫn hs thả lỏng tích cực.
- Đội hình 1a - Hớng dẫn nội dung, c¸ch tËp cho hs.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PhÇn kÕt thóc: - Håi tÜnh:

Tải bản đầy đủ ngay(82 tr)

×