Tải bản đầy đủ - 82 (trang)
Nội dung và phơng pháp: Nội dung Phần cơ bản:

Nội dung và phơng pháp: Nội dung Phần cơ bản:

Tải bản đầy đủ - 82trang

b. Học: động tác 1,2,3 bài TDNĐ dành cho nam
- Động tác 1: Giậm chân tại chỗ - Động tác 2: Tay chân kết hợp với
di chuyển - Động tác 3: Tay, ngực di chuyển
sang ngang - Chạy bền dành cho nữ.
2. Củng cố bài

III. Phần kết thúc: - Hồi tĩnh:


- Nhận xét đánh giá kết quả giờ học, ra bài tập về nhà
2
3-5 + Nam chạy bền theo tốp 5 em . Mỗi tốp
- Đội hình, phơng pháp tập nh hình 2a.
+ Nữ chạy bền theo tốp 5 em . Mỗi tốp chạy 2 vòng sân trờng theo sự điều hành của lớp
trởng, giám sát của GV. - Đội hình 1b. GV gọi 4 hs lên thực hiện các
động tác đã học cho cả lớp quan sát nhận xét sau đó gv hệ thống.
- Đội hình 1b. - GV hớng dẫn hs thả lỏng tích cực.
- Đội hình 1a - Híng dÉn néi dung, c¸ch tËp cho hs.
TiÕt 3: - TDNĐ: Ôn từ động tác 1 - 3
- Chạy ngắn: + Giới thiệu: Kĩ thuật chạy ngắn, cách sử dụng bàn đạp, xuất phát + Bài tập 1 và 2 tr 56,67, Chạy nhanh 30-40m
I. Mục đích - yêu cầu: - giúp học sinh hình thành kỹ năng động tác 1,2,3 - yêu cầu HS chú ý quan sát, tích cực tập luyện nghiêm túc các nội dung mà GV đề ra.

II. Dụng cụ - sân bãi:-Trên sân trờng. vệ sinh an toàn nơi tập và phơng tiện.


III. Nội dung và phơng pháp: nội dung


định lợng
phơng pháp tổ chức tập luyện

I. Phần mở đầu: a. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, phổ biến


nội dung, yêu cầu buổi học
b. Khởi động: - xoay các khớp : cổ tay, cổ chân,
hông, gối - ép giây chằng dọc, ngang

II. Phần cơ bản:


1. Ôn: a. động tác 1,2,3 bài TDNĐ dành
cho Nữ - Động tác 1: Giậm chân tại chỗ
- Động tác 2: Di chuyển ngang kết hợp với cổ
- Động tác 3: Lờn b. - Chạy ngắn:
+ Giới thiệu: Kĩ thuật chạy ngắn, cách sử dụng bàn đạp, xuất phát
+ Bài tập 1 và 2 tr 56,57, Chạy nhanh 30-40m.
8-10 3
5
28-30 - GV
vµ HS lµm thđ tơc nhËn líp theo đội
hình 4hàng ngang cự ly hẹp.
hình 1a. Đôi hình nhận lớp
- Dàn hàng, cự ly giãn cách một sải tay. thực hiện theo sự chỉ dẫn và điều khiển của GV.
hình 1b. Đội hình khởi động.
- Phơng pháp phân nhóm: + Nữ ôn tập động tác 1,2,3 bài TDNĐ:
hình 2a. Đôi hình tập bài thể dục
- Nam tập trung nh hình 2a. - GV Giới thiệu KT chạy ngắn, cách sử dụng
bàn đạp, xuất phát

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nội dung và phơng pháp: Nội dung Phần cơ bản:

Tải bản đầy đủ ngay(82 tr)

×