Tải bản đầy đủ - 53 (trang)
Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Tiến trình dạy học

Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Tiến trình dạy học

Tải bản đầy đủ - 53trang

? Hãy nêu u nhợc điểm của động cơ dùng vòng ngắn mạch ?
G: treo sơ đồ cấu tạo đọng cơ có dây quấn phụ nối tiếp với cuộn
cảm và giảng
? Hãy nêu u nhợc điểm của động cơ này ?
chập u điểm: có cấu tạo đơn giản , làm việc chắc chắn,
bền, sửa chữa dễ dàng. - Nhợc ®iĨm : chÕ t¹o tèn kÐm vËt liƯu , sư dụng
nhiều điện , mô men mở máy không lớn 2. Động cơ có dây quấn phụ nối tiếp với cuộn cảm
L.
- Gồm 2 dây quấn phụ đặt lệch trục nhau một góc
90
- Dây quấn phụ nối tiếp với cuộn cảm L , làm dòng điện chậm pha so với dòng điện qua dây quấn chính

tù trờng do 2 dòng điện qua dây dẫn chính và dây dẫn phụ lệch pha nhau , tổng của chúng là từ trờng
quay. - Ưu điểm: có mô men mở máy lớn
- Nhợc điểm: cấu tạo phức tạp
Củng cố
G : khái quát lại nội dung bài học ? Trình bày nguyên lí làm việc của ®éng c¬ ®iƯn xoay chiỊu 1 pha ?
H íng dÉn về nhà
- Tìm hiểu cấu tạo sơ bộ của động cơ dây quấn phụ nói tiếp với tụ điện và động cơ 1 pha có vành góp động cơ vạn năng
- Tìm hiểu cấu tạo của động cơ không đồng bộ 1 pha
Ngày soạn:24908 Ngày dạy : 26908
Tiết : 67 68 69
phân loại và cấu tạo động cơ điện không đồng bộ một pha

I. Mục tiêu


Học sinh cần : - Tiếp tục phân loại động cơ không đồng bộ 1 pha
- Học sinh nắm đợc cấu tạo của động cơ điện không đồng bộ 1 pha, phân tích đợc từng bộ phận rôto, stato.
- So sánh đợc dạng năng lợng động cơ không đồng bộ đã biến đổi với dạng năng lợng mà máy biến áp biến đổi

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh


- Sơ đồ phóng to H5.4; H5.5; H5.6; H5.7; H5.8120+121sgk

III. Tiến trình dạy học


1. ổn định tổ chức
36
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung cơ bản
G giảng cho học sinh hiểu sơ đồ H5.3
? Cho biÕt kÕt quả 2 dòng điện ?
H trả lêi ….. G thuyÕt tr×nh nh sgk120
? H·y cho biÕt u nhợc điểm của động cơ này ?
H: trả lời.
G treo sơ đồ H5.5 G giảng theo sgk120
? Nêu u nhợc điểm của loại động cơ này ?
G trình bày cấu tạo của động cơ điện không đồng bé 1pha
H l¾ng nghe
G treo tranh cÊu t¹o H5.6; H5.7
? Lõi thép ó dạng nh thế nào? ? Khối dây quấn đợc đặt nh
thế nào? ? Dây quấn xtato là gì?
Hoạt động 1: 3.
Động cơ có dây quấn phụ tải nối tiếp với tụ điện và động cơ vạn năng
- Động cơ gồm 2 dây quấn phụ đặt lệch trục nhau mét gãc
90
- D©y qn phơ nèi tiÕp víi tơ điện C , làm dòng điện sớm pha hơn so với dòng điện qua dây quấn chính

dòng điện qua dây dẫn chính và dây dẫn phụ lệch pha nhau , sinh ra tõ trêng quay.
- Khi K më

d©y quấn chính làm việc . K đóng 2dây quấn làm việc

động cơ 2pha. - Động cơ 1pha dây quấn phụ nối tiếp với tụ điện

còn gọi là động cơ chạy tụ
u điểm : - mômen mở máy lớn - hệ số công suất và hiệu suất cao
- tiết kiệm điện sử dụng - đỡ tốn vật liệu
- máy chạy êm Nhợc : sửa chữa phức tạp có dây quấn phụ dùng để kéo các
loại máy công tác Hoạt động 2
:Động cơ 1pha có vành góp động cơ vạn năng
- Là loại động cơ xoay chiều 1pha có dây quấn rôto nèi tiÕp víi d©y qn xtato qua bé phËn chỉi than,vành góp
Ưu điểm: - Mômen mở máy lớn, khả năng quá tải tốt
- Có thể làm việc ở nhiều tốc ®é kh¸c nhau - Cã thĨ dïng ngn ®iƯn mét chiều hay xoay chiều
Nhợc : - Có cấu tạo phức tạp - Vành góp, chổi than dễ mòn, hỏng
- Gây nhiễu vô tuyến điện

nối tụ chống nhiễu.
Hoạt động 3: III.
Cấu tạo động cơ không đồng bộ 1pha
1. Xtato phần tĩnh - Cấu tạo : lõi thép, dây quấn, ổ bi , vỏ, nắp máy
- Lõi xtato do lá thép kĩ thuật điện đợc dập bên trong ghép lại với nhau thành hình trụ để đặt dây quấn . Khối dây quấn là bối
dây đặt nối tiếp hoặc song song - Lõi xtato do lá thép kĩ thuật điện ghép lại với nhau thành
hình rụ sống, phía trong đặt cực từ , cực từ xẻ rãnh để đặt vòng ngắn mạch . Dây quấn là các bối dây dặt vào cực từ nối tiếp
hoặc song song có dòng điện chạy qua hình thành từng đôi cực N-S xen kẽ.
37
? Đôi cực từ N-S đợc đặt nh thế nào?
G phân loại rôto ? Hiểu thế nào là rôto lồng
sóc? G phân tích hình vẽ H5.8a
G phân tích hình vẽ H5.b G giảng giải H5.8c
? Cho biết vị trí xtato trong quạt trần ?
H: xtato nằm phía trong, rôto nằm phía ngoài
? Cho biết khoảng cách giữa các lá thép?
phía trong, quạt trần thì ngợc lại. - Lõi thép kĩ thuật điện cần giũ tốt

dẫn từ tốt dùng tăng c- ờng từ trờng . Để giảm tổn hao dòng điện chạy quẩn trong lõi
thép

cán thép thành lá mỏng 0,3mm 0,5mm giữa các lá có cách điện
Củng cố
G củng cố lại theo dàn bài đã ghi H
ớng dẫn về nhà
- Học theo câu hỏi dàn bài - Giờ sau mỗi tổ mang 1 quạt bàn và những dụng cụ tháo, lắp quạt .
Ngày soạn :27908 Ngày dạy :21008
Tiết : 70 71 - 72
cấu tạo , nguyên lí hoạt động sử dụng và bảo d
ỡng quạt bàn I. Mục tiêu
Học sinh cần : - Học sinh nắm đợc cấu tạo , nguyên lí hoạt động sử dụng và bảo dỡng quạt bàn
- Vận dụng kiến thức sửa chữa đợc một số h hỏng ở quạt bàn, biết bảo dỡng quạt bàn, phát hiện đúng h hỏng ở quạt để có bện pháp khắc phục

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Tiến trình dạy học

Tải bản đầy đủ ngay(53 tr)

×