Tải bản đầy đủ - 53 (trang)
Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Tiến trình dạy học Mục tiêu Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Mục tiêu

Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Tiến trình dạy học Mục tiêu Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Mục tiêu

Tải bản đầy đủ - 53trang

- rót kinh nghiƯm ý thøc bi thùc hµnh - nhắc nhở sửa chữa một số thao tác, kĩ năng
H ớng dẫn - Củng cố
- G khái quát lại nội dung bài học - Giải thích vì sao điện chạm mát ra vỏ máy biến áp mà máy vẫn làm việc bình thờng
.Tại sao khi máy biến áp có điện chạm vỏ , máy biến áp làm việc bình thờng mà ngời ta vẫn cần sửa chữa ngay ?
- Nếu không sửa chữa ngay sẽ gây nguy hiểm nh thế nµo? - TiÕp tơc lun thùc hµnh theo néi dung trên
Ngày soạn:13908 Ngày dạy:17908
Tiết 58+59+60
Thực hành :vận hành máy biến áp I. Mục tiêu
-Tiếp tục cho học sinh luyện kĩ năng kiểm tra điện áp định mức máy biến áp - Học sinh đợc kiểm ra thông số I
đm,
, P
đm,
của máy biến áp - Rèn tính cẩn thận trong lao động điện

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh


- Nguồn điện 110v hoặc 220v - 1 máy biến áp tự ngẫu
- Đồng hồ đo điện : vôn kế, ampekế, ômkế, và đồng hồ vạn năng - Dây điện có vỏ bọc cách điện
- Công tắc điện AP

III. Tiến trình dạy học


1. ổ
n định tổ chức

2. Bài mới


Hoạt động của thầy Hoạt động của trò và
những nội dung cơ bản
G giới thiệu hai cách thực hành Cách 1: Dùng bóng đèn , dây điện trở làm phụ tơng ứng để
đồng hồ A chỉ bằng trị số định mức theo dõi phát nóng máy biến áp
Cách 2: Dùng sơ đồ H4.19 để kiểm tra ngắn mạch . G giíi thiƯu 3 bíc kiĨm tra
- Ap1 ®ãng , Ap2 mở chuyển mạch để ở nấc nào đó 80v dùng dây điện nối ngắn mạch đầu Bx.
Hoạt động 1 :
Kiểm tra dòng điện định mức
H: lắng nghe
32
;
1,2I
đm
Quan sát theo dõi thấy phát nóng của máy biến áp bình th- ờng là đợc .
G: theo tác mẫu G : quan sát và uốn nắn thực hành
G: thông báo cách kiểm tra công suất định mức G: cho học sinh thực hành kiểm tra dòng điện định mức ở
các nÊc 220v, 110v
G: rót kinh nghiƯm bi thùc hµnh - ý thức
- Kĩ năng thực hành - Học sinh quan sát
- Học sinh thực hành
- Học sinh thực hành kiểm tra dòng điện định mức ở các nấc
220v, 110v Hoạt động 2:
Tổng kết
H ớng dẫn về nhà
1. Học và trả lời câu hỏi : máy biến áp dùng để kiểm tra có tác dụng gì ? Tại sao khi không có máy biến áp kiểm tra nguồn điện phải nối nguồn vào phía thứ cấp ?
2. Vẽ sơ đồ kiểm tra máy biến áp
Ngày soạn : 16908
Ngày giảng: 19908
Tiết : 61 - 62 - 63
Thực hành :vận hành máy biến ¸p I. Mơc tiªu
-TiÕp tơc cho häc sinh lun kÜ năng kiểm tra điện áp định mức máy biến áp - Học sinh đợc kiểm ra thông số I
đm,
, P
đm,
của m¸y biÕn ¸p - RÌn tÝnh cÈn thËn trong lao động điện

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh


- Nguồn điện 110v hoặc 220v - 1 máy biến áp tự ngẫu
- Đồng hồ đo điện : vôn kế, ampekế, ômkế, và đồng hồ vạn năng - Dây điện có vỏ bọc cách điện
- Công tắc điện AP

III. Tiến trình dạy học


1. ổ
n định tổ chức 2. Bài mới
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò và
những nội dung cơ bản
G giới thiệu hai cách thực hành
Hoạt động 1 :
Kiểm tra dòng điện định mức
33
Cách 2: Dùng sơ đồ H4.19 để kiểm tra ngắn mạch . G giới thiệu 3 bớc kiểm tra
- Ap1 đóng , Ap2 mở chuyển mạch để ở nấc nào đó 80v dùng dây điện nối ngắn mạch đầu Bx.
- Điều chỉnh máy biến áp tự ngẫu - Điều chỉnh máy biến áp tự ngẫu tăng điện áp từ từ đén
khi A chỉ dòng điện
;
1,2I
đm
Quan sát theo dõi thấy phát nóng của máy biến áp bình th- ờng là đợc .
G: theo tác mẫu G : quan sát và uốn nắn thực hành
G: thông báo cách kiểm tra công suất định mức G: cho học sinh thực hành kiểm tra dòng điện định mức ở
các nấc 220v, 110v
G: rút kinh nghiệm buổi thực hành - ý thức
- Kĩ năng thực hành H: lắng nghe
- Học sinh quan sát - Học sinh thực hành
- Học sinh thực hành kiểm tra dòng điện định mức ở các nấc
220v, 110v Hoạt động 2:
Tổng kết
H ớng dẫn về nhà
1. Học và trả lời câu hỏi : máy biến áp dùng để kiểm tra có tác dụng gì ? 2. Tại sao khi không có máy biến áp kiểm tra nguồn điện phải nối nguồn vào phía thứ cấp ?
3. Vẽ sơ đồ kiểm tra máy biến áp
Ngày soạn:18908 Ngày giảng:24908
Tiết : 64 65 - 66
một số vấn đề chung về động cơ điện xoay chiều một pha

I. Mục tiêu


- Tìm hiểu cấu tạo , nguyên lí làm việc , phạm vi sủ dụng các động cơ điện xoay chiều một pha
- Biết phân loại động cơ điện xoay chiều một pha

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh


34

III. Tiến trình dạy học


1. ổn định tổ chức 2. Bài cũ : ? Hãy nêu những điểm cần chú ý khi sử dụng máy biến áp?

3. Bài mới


Hoạt động của thầy và trò Nội dung cơ bản
? Động cơ điện đợc sử dụng vào những việc gì?
H: thảo luận trả lời
G: giảng cho học sinh hiểu về nguyên lí làm việc của động cơ
không đồng bộ dựa vào sơ đồ H5:.1
G : yêu cầu học sinh vẽ cấu tạo động cơ không đồng bộ .
G: động cơ điện đã biến đổi điện năng thành cơ năng .
G:lấy ví dô mét sè động cơ không đồng bộ 1 pha trong thực
tế
G: thông báo cơ sở phân loại động cơ .
G: nói trong bài này chúng ta chỉ đi sâu về động cơ không
đồng bộ 1pha.
G: Treo sơ đồ động cơ vòng chập H5.2 và giảng.
Hoạt động 1: I.
Phạm vi sử dụng , nguyên lí làm việc của động cơ không đồng bộ

1. Phạm vi sử dụng - Là thiết bị điện dùng để biến đổi điện năng thành


cơ năng làm thay đổi máy công tác - Động cơ điện đợc sử dụng trong mọi lĩnh vực , ở
mọi nơi - Là nguồn lực để kéo máy bơm, quạt , máy nén khí
và các loại máy công tác 2. Nguyên lí làm việc của động cơ không đồng bộ
- Nguyên lí cơ bản : khi nam châm quay tõ trêng cđa nam ch©m quay theo . Tõ trờng quay làm xuất hiện
dòng điện c¶m øng ë khung d©y khÐp kÝn abcd. Khung dây này lại nằm trong từ trờng nên có lực
điện từ tác dụng làm khung d©y quay theo chiỊu quay cđa tõ trêng.
- Tõ trờng quay và lực điện từ : Dòng điện chạy qua d©y dÉn sinh ra tõ trêng gièng tõ trêng một nam
châm . Dây dẫn có dòng điện chạy qua đợc đặt trong từ trờng thì dây dẫn chịu một lực tác dụng gọi là lực
điện từ. - ở động cơ không đồng bộ 1 pha ngời ta tạo từ trờng
quay bằng cách cho 2 dòng điện xoay chiều lệch pha nhau vào 2 dây quấn đặt lệch trục nhau trong không
gian .
Hoạt động 2: II.
Phân loại động cơ không đồng bộ
Cơ sở phân loại - Dựa theo kÕt cÊu cđa vá m¸y: kiĨu kÝn, kiĨu hë..
- Theo kết cấu của dây quấn rô to: rô to lồng sóc, rô to dây quấn, ..
- Theo số pha trên dây quấn stato: 1pha, 2pha, 3pha Động cơ không đồng 1 pha gồm : động cơ dùng
vòng ngắn mạch , động cơ có dây quấn phụ nối tiếp với cuộn cảm L , động cơ có dây quấn phụ nối tiếp
với tụ điện C
35
? Hãy nêu u nhợc điểm của động cơ dùng vòng ngắn mạch ?
G: treo sơ đồ cấu tạo đọng cơ có dây quấn phụ nối tiếp với cuộn
cảm và giảng
? Hãy nêu u nhợc điểm của động cơ này ?
chập u điểm: có cấu tạo đơn giản , làm việc chắc chắn,
bền, sửa chữa dễ dàng. - Nhợc điểm : chế tạo tốn kém vật liệu , sử dụng
nhiều điện , mô men mở máy không lớn 2. Động cơ có dây quấn phụ nối tiếp với cuộn cảm
L.
- Gồm 2 dây quấn phụ đặt lƯch trơc nhau mét gãc
90
- D©y qn phơ nèi tiÕp với cuộn cảm L , làm dòng điện chậm pha so với dòng điện qua dây quấn chính

tù trờng do 2 dòng điện qua dây dẫn chính và dây dẫn phơ lƯch pha nhau , tỉng cđa chóng lµ tõ trờng
quay. - Ưu điểm: có mô men mở máy lớn
- Nhợc điểm: cấu tạo phức tạp
Củng cố
G : khái quát lại nội dung bài học ? Trình bày nguyên lí làm việc của động cơ điện xoay chiều 1 pha ?
H ớng dẫn về nhà
- Tìm hiểu cấu tạo sơ bộ của động cơ dây quấn phụ nói tiếp với tụ điện và động cơ 1 pha có vành góp động cơ vạn năng
- Tìm hiểu cấu tạo của động cơ không đồng bộ 1 pha
Ngày soạn:24908 Ngày dạy : 26908
Tiết : 67 68 69
phân loại và cấu tạo động cơ điện không đồng bộ một pha

I. Mục tiêu


Học sinh cần : - Tiếp tục phân loại động cơ không đồng bộ 1 pha
- Học sinh nắm đợc cấu tạo của động cơ điện không đồng bộ 1 pha, phân tích đợc từng bộ phận rôto, stato.
- So sánh đợc dạng năng lợng động cơ không đồng bộ đã biến đổi với dạng năng lợng mà máy biến áp biến đổi

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Tiến trình dạy học Mục tiêu Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Mục tiêu

Tải bản đầy đủ ngay(53 tr)

×