Tải bản đầy đủ - 53 (trang)
Định nghĩa - Là thiết bị điện từ tĩnh làm việc theo Phân loại theo công dụng Phân loại theo số pha - Máy biến áp 1 pha, 3 pha Phân loại theo vật liệu làm lõi Phân loại theo phơng pháp làm mát - Máy biến áp làm mát bằng không khí

Định nghĩa - Là thiết bị điện từ tĩnh làm việc theo Phân loại theo công dụng Phân loại theo số pha - Máy biến áp 1 pha, 3 pha Phân loại theo vật liệu làm lõi Phân loại theo phơng pháp làm mát - Máy biến áp làm mát bằng không khí

Tải bản đầy đủ - 53trang

- Học sinh nắm đợc định nghĩa, công dụng phân loại máy biến áp - Nắm đợc cấu tạo , phân biệt đợc từng bộ phận của máy biến áp.

II. Chuẩn bị đồ dùng


- Mô hình máy biến áp công xuất nhỏ - một vài máy biến áp cho các nhóm, HS mang theo cá nhân theo HD..

III. Tiến trình dạy học


1 . ổn định tổ chức
2. Giáo viên nhận xét ; GV nhận xét về bài kiểm tra vừa qua 3. Bài mới
Hoạt động của thầy và trò Những nội dung cơ bản
G đa ra mô hình máy biến áp

máy biến áp là gì?
G phântích khái niệm máy biến áp.
? Theo công dụng ta có những loại máy biến áp nào ?
? Máy tăng áp đợc sử dụng khi nào? ? Máy hạ áp đợc sử dụng khi nào?
? Tại sao khi tiêu thụ điện cần phải sử dụng đến máy biến áp?
G phân tích vai trò cđa m¸y biÕn ¸p cho häc sinh hiĨu
? Trong thùc tế em đã gặp những loại máy biến áp nào ? Chức năng của máy?
G có nhiều máy biến áp và cũng có nhiều cách phân loại khác nhau?
? Theo số pha máy biến áp chia ra thành những loại nào?
? Theo vật liệu làm lõi máy biến áp chia ra thành những loại nào?
? Vì sao máy biến áp phải có bộ phận làm mát?
? Máy biến áp cấu tạo gồm những bộ phận chính nào ?
H: Trả lời ? Cho biết cấu tạo của lõi thép?
? Nguyên liệu của lõi thép? G phân tÝch cho häc sinh cã 2 lo¹i lâi thép
kiểu trụ vầ kiểu dọc
Hoạt động 1: I.
Định nghĩa và công dụng của máy biến áp

1. Định nghĩa - Là thiết bị ®iƯn tõ tÜnh lµm việc theo


nguyên lí cảm ứng điện từ biến đổi điện áp của dòng ®iƯn xoay chiỊu mµ vẫn giữ
nguyên tần số. - Máy tăng áp
- Máy giảm áp 2. Công dụng
- Dïng biÕn ®ỉi ®iƯn áp của dòng điện xoay chiều mà vẫn giữ nguyên tần số
- Có vai trò quan trọng trong việc truyền tải điện năng
- Trong kĩ thuật điện tử máy biến áp dùng để ghép nối tín hiệu
Hoạt động 2: II.
Phân loại máy biến áp

1. Phân loại theo công dụng


- Máy biến áp điện lực đợc dùng trong truyền tải và phân phối điện năng
- Máy biến áp có công suất nhỏ đợc dùng trong các gia đình
- Máy biến áp có công suất nhỏ dùng cho thiết bị đóng cắt , các thiết bị điện tử.

2. Phân loại theo sè pha - M¸y biÕn ¸p 1 pha, 3 pha


3. Phân loại theo vật liệu làm lõi


- Máy biến ¸p lâi thÐp - M¸y biÕn ¸p lâi kh«ng khÝ

4. Phân loại theo phơng pháp làm mát - Máy biến áp làm mát bằng không khí


- Máy biến áp làm mát bằng dầu
27
? Bộ phận dẫn điện đợc chế tạo bằng vật liệu gì ? Chức năng ?
G giới thiệu sơ đồ cấu tạo máy biến áp H4.4, H4.5.
? Vai trò của vỏ máy? ? Chất liệu làm vỏ máy?
? Những loại vật liệu nào đợc sử dụng cách điện trong máy biến áp ?
Gồm 3 bộ phận chÝnh + bé phËn dÉn tõ lâi thÐp
+ bộ phận dẫn điện dây quấn + vỏ bảo vệ vỏ máy
a. Lõi thép: gồm những lá thép kĩ thuật điện ghép lại với nhau và cách điện có tác
dụng làm mạch dẫn từ thông của máy đồng thời làm khung dây quấn .
b. Dây quấn: quấn bằng dây điện từ mềm - Có 2 cuộn dây lồng vào nhau cuộn sơ cấp
và cuộn thứ cấp - Có 2 loại máy biến áp :
+ máy biến ¸p c¶m øng + m¸y biÕn ¸p tù ngÉu
c. Vá máy d. Vật liệu cách điện của máy biến áp
- Giấy cách điện - Vải thuỷ tinh
- Sơn cách điện
Củng cố
? Bài học hôm nay cần nắm đợc nội dung kiến thức nào ?
H ớng dẫn về nhà
- Nêu cấu tạo , nhiệm vụ của các bộ phận máy biến áp?
Ngày soạn:3908 Ngày dạy :10908
Tiết 52 -53- 54
một số vấn đề chung về máy biến áp I. Mục tiêu
- Học sinh nắm đợc các số liệu định mức, nguyên lý làm việc của máy biến áp. - Biết làm mét sè vÝ dơ vỊ tÝnh to¸n m¸y biÕn ¸p

II. Chuẩn bị đồ dùng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Định nghĩa - Là thiết bị điện từ tĩnh làm việc theo Phân loại theo công dụng Phân loại theo số pha - Máy biến áp 1 pha, 3 pha Phân loại theo vật liệu làm lõi Phân loại theo phơng pháp làm mát - Máy biến áp làm mát bằng không khí

Tải bản đầy đủ ngay(53 tr)

×