Tải bản đầy đủ - 53 (trang)
Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Tiến trình dạy học

Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Tiến trình dạy học

Tải bản đầy đủ - 53trang

Ngày soạn :16508 Ngày dạy :20508
Tiết 19-20-21
nối nối tiếp và phân nhánh dây dẫn điện

I.Mục tiêu


- Nắm vững yêu cầu của mối nối và các phơng pháp nối dây dẫn điện. -Biết cách nối nối tiếp và phân nhánh dây dẫn điện

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh


G+H: - Dây bọc đơn lõi một sợi và nhiều sợi mỗi loại 1m - Dao, giấy ráp , kìm,.

III. Tiến trình dạy học


1.ổn định tổ chøc 2. KiĨm tra dơng cơ thùc hµnh
3. Néi dung thực hành
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
G: Giảng giải cho học sinh trong quá trình lắp đặt , thay thế dây dẫn , sửa chữa thiết bị điện chúng ta thờng phải
thực hiện các mối nối dây dẫn điện . Chất lợng các mối nối này ảnh hởng không ít tới sự vận hành của mạng
điện. Mối nối không đảm bảo sẽ xảy ra sự cố làm đứt mạch hoặc phát sinh ra tia lửa điện làm chập mạch , gây
hoả hoạn. ? Một mối nối tốt khi chúng đảm bảo những yêu cầu gì?
G: giới thiệu 2 loại mối nối và cho học sinh quan sát mẫu 2 loại mối nối
G: thông báo cho học sinh phải thực hiện 2 mối nối dây lõi một sợi
+ Nèi nèi tiÕp +Nèi rÏ
G: híng dÉn thø tù thùc hiện nh tranh vẽ G: thao tác làm mẫu 2 mối nối trên
G: quan sát theo dõi hớng dẫn giúp đỡ những học sinh còn bỡ ngỡ đồng thời rút kinh nghiƯm nh÷ng mèi nèi
cha tèt.
G: Còng híng dÉn häc sinh theo các bớc tơng tự nh trên nhng cần nhấn mạnh một số điểm sau:
-Khi bóc vỏ cách điện phải cẩn thận không làm đứt một sợi dây nhỏ và phải làm sạch từng sợi
- Lồng lõi phải cắt một số sợi dây trung tâm
;
40mm
Hoạt động 1:
Các yêu cầu của mối nối
H: trả lời -Dẫn điện tốt, các mặt tiếp xúc phải
sạch
-Có độ bền cơ học cao, chịu đợc sức kéo, độ rung chuyển.
-An toàn điện : mối nối phải cách điện tốt
-Đảm bảo về mặt kĩ thuật : mĩ thuật mối nối phải gọn và đẹp
2. Các loại mèi nèi -Mèi nèi th¼ng nèi nèi tiÕp
_ Mèi nèi ph©n nhánh nối phân nhánh
Hoạt động 2 II.
Nối dây lõi 1 sợi
1.Nối nối tiếp Các bớc:
-Bóc vỏ cách điện -Cạo sạch lõi
-Uốn gập lõi - Xiết chặt,
-Kiểm tra sản phẩm H: quan sát, ghi nhớ các thao tác
H: thực hiện 2 mối nối trên dây dẫn của mình : nối nối tiếp và nối phân
12
Hoạt động 3
: Nối dây lõi nhiều sợi
Hoạt động 4:
Tổng kết buổi thực hành
H ớng dẫn về nhà
- Yêu cầu mỗi học sinh làm 4 sản phẩm trên - Chuẩn bị giờ sau thực hành :
+ Dây dẫn nh bài trên +Giấy giáp , mỏ hàn, công tắc, phích cắm, ổ cắm, cầu chì, đui đèn, băng dính cách
Ngày soạn: 22508
Ngày dạy: 27508
Tiết 22-23-24
thực hành nối dây dẫn điện I. Mục tiêu
_Học sinh nắm vững phơng pháp nối dây ở hộp nối dây, hàn và cách điện mối nối - Hàn và cách điện mối nối bằng băng dính cách điện và ống ghen

II.Chuẩn bị đồ dùng


- Dây lõi đơn : 300mm 2 sợi - Dây lõi nhiều sợi : 300mm 2 sợi
- Một số thiết bị : công tắc, phích cắm, ổ cắm, đui đèn, .

III. Nội dung thực hành


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Tiến trình dạy học

Tải bản đầy đủ ngay(53 tr)

×