Tải bản đầy đủ - 207 (trang)
Kiểm tra bài cũ

Kiểm tra bài cũ

Tải bản đầy đủ - 207trang

Bài 29 tiết 120
DẤU CHẤM LỬNG VÀ DẤU CHẤM PHẨY
I.Mục đích u cầu
Giúp HS : _ Hiểu được cơng dụng của dấu chấm lửng – dấu chấm phẩy.
_ Biết dùng dấu chấm lửng – dấu chấm phẩy khi viết.
II.Phương pháp và phương tiện dạy học .
_ Đàm thoại + diễn giảng _ SGK + SGV + giáo án
III.Nội dung và phương pháp lên lớp. 1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ


2.1 Chèo là gì?Đặc điểm? 2.2. Bị nghi oan Thị Kính làm gì?Kết quả ra sao?
2.3. Thị Kính được giải oan chưa khi rời khỏi nhà chồng? 3. Giới thiệu bài mới
T.gian
Hoạt động của thầy và trò Nội dung lưu bảng
10 phút
10 phút
Tìm hiểu công dụng của dấu chấm lửng GV chépVD lên bảng yêu cầu HS trả lời câu
hỏi. Tại sao tàc giả lại dùng dấu chấm lửng?
a.Còn nhiều vị anh hùng chưa liệt kê hết. b.Lời nói ngắt quãng do sợ.
c.Làm giảm nhịp điệu câu văn, chuẩn bị
cho sự xuất hiện của từ “bưu thiếp” Dấu chấm lửng có cơng dụng gì?
Tìm hiểu cơng dụng của dấu chấm phẩy. Đọc mục 1 trong phần II và trả lời câu hỏi.
Dấu chấm phẩy dùng để làm gì?
a.Đánh dấu ranh giới của câu ghép. b.Đánh dấu ranh giới giữa bộ phận trong
một phép liệt kê. Có thể thay thế bằng dấu phẩy được
khơng?Vì sao?
Khơng,vì dấu phẩy chỉ dùng để ngắt qng các ý trong câu.
I.Dấu chấm lửng.
Dấu chấm lửng dùng để: _ Tỏ ý còn nhiều sự vật hiện tượng chưa
liệt kê hết. _ Thể hiện chỗ lời nói bỏ dở hay ngập
ngừng. ngắt quãng. _ Làm giảm nhịp điệu câu văn, chuẩn bị
cho sự xuất hiện của từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ hay hài hước,châm biếm.
II.Dấu chấm phẩy.
Dấu chấm phẩy dùng để: _Đánh dấu ranh giới giữa các vế của một
câu ghép có cấu tạo phức tạp. 192
20 phút
Nêu công dụng của dấu chấm lửng?
Nêu công dụng của dấu chấm phẩy?
_.Đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong một phép liệt kê phức tạp.
III.Luyện tập. 1 Dấu chấm lửng có cơng dụng:
a. Dấu chấm lửng dùng thể hiện lời nói ngập ngừng.
b. Dấu chấm lửng dùng thể hiện lời nói bỏ dở
c. Dấu chấm lửng dùng để tỏ ý còn nhiều sự vật hiện tượng
chưa liệt kê hết.
2 Công dụng của dấu chấm phẩy: a.Đánh dấu ranh giới giữa các vế
của một câu ghép có cấu tạo phức tạp. b.Đánh dấu ranh giới giữa các bộ
phận trong một phép liệt kê phức tạp.
4.Củng cố 4.1. Dấu chấm lửng có cơng dụng gì?
4.2. Nêu cơng dụng của dấu chấm phẩy? 5.Dặn dò
Học bài cũ.Đọc soạn trứơc bài mới “Ôn tập phần văn” SGK trang
TUẦN 30 TẬP LÀM VĂN
Bài 29 tiết 121
ÔN TẬP PHẦN VĂN
I.Mục đích yêu cầu
Giúp HS : Nắm được nhan đề các tác phẩm trong hệ thống các văn bản,nội dung cơ bản của từng cụm
bài,những giới thuyết về văn chương,về đặc trưng thể loại các văn bản, về sự giàu đẹp của Tiếng Việt thuộc chương trình ngữ văn lớp 7
II.Phương pháp và phương tiện dạy học .
_ Đàm thoại + diễn giảng _ SGK + SGV + giáo án
III.Nội dung và phương pháp lên lớp. 1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ

Tải bản đầy đủ ngay(207 tr)

×