Tải bản đầy đủ - 124 (trang)
Câu trực tiếp và câu gián tiếp Ph

Câu trực tiếp và câu gián tiếp Ph

Tải bản đầy đủ - 124trang

50.
Thông tin trực tiếp và thông tin gián tiếp

50.1 Câu trực tiếp và câu gián tiếp


Trong câu trực tiếp thông tin ®i tõ ngêi thø nhÊt ®Õn ngêi thø 2. VÝ dô:
He said “ I bought a new motorbike for myself yesterday Còn trong câu gián tiếp, thông tin đi từ ngời thứ nhất qua ngời thứ 2 và đến ngời thứ 3. Do vậy có sự biến
đổi về mặt ngữ pháp. Ví dụ:
He said he had bought a new motorbike for myself the day before.

50.2 Ph


ơng pháp chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp
Khi chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp cần phải:
Phá bỏ ngoặc kép, chuyển đổi toàn bộ các đại từ nhân xng theo ngôi chủ ngữ thứ nhất sang đại từ nhân xng ngôi thứ 3.
Lùi động từ ë vÕ thø 2 xuèng 1 cÊp so víi ë mức ban đầu lùi về thời.
Chuyển đổi tất cả các đại từ chỉ thị, phó từ chỉ thời gian theo bảng quy định.
Bảng đổi động từ
DIRECT SPEECH INDIRECT SPEECH
Simple present Simple past
Present progressive Past progressive
Present perfect Progressive
Past perfect Progressive
Simple past Past perfect
will shall would should
Can may Could might
Bảng đổi các loại từ khác.
This, these That, those
here, overhere there, overthere
today that day
yesterday the day before
the day before yesterday two days before
Kh«ng häc - kh«ng biÕt. Häc råi - sÏ biÕt
104
tomorrow the following day the next day
the day after tomorrow in two days’ time
next + thêi gian week, year ... the following + thêi gian week, year...
last + thêi gian week, year ... the privious + thêi gain week, year...
thêi gian + ago thêi gian + before the privious +thời gian
- Nếu là nói và thuật lại xảy ra trong cùng một ngày thì không cần phải đổi thêi gian. VÝ dô:
At breakfast this morning he said “ I will be very busy today” At breakfast this morning he said he would be very busy today.
- ViƯc ®iỊu chỉnh logic tất nhiên là cần thiết nếu lời nói đợc thuật lại sau đó 1 hoặc 2 ngày. Ví dơ:
thø 2 Jack nãi víi Tom: I’m leaving the day after tomorrow. tức là thứ 4 Jack sẽ rời đi
Nếu Tom thuật lại lời nói của Jack vào ngày hôm sau tức là thứ 3 thì Tom sẽ nói: Jack said he was leaving tomorrow.
NÕu
Tom tht l¹i lêi nãi cđa Jack vào ngày tiếp theo ngày thứ 4 thì Tom sÏ nãi: Jack said he was leaving today.

50.3 §éng tõ với tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu trực tiếp và câu gián tiếp Ph

Tải bản đầy đủ ngay(124 tr)

×