Tải bản đầy đủ - 124 (trang)
Phân từ 2 mở đầu mệnh đề phụ để chỉ bị động Động từ nguyên thể chỉ mục đích mở đầu cho mệnh đề phụ Ngữ danh từ hoặc ngữ giới từ mở đầu mệnh đề phụ chỉ sự t Dùng phân từ 1 làm tính từ

Phân từ 2 mở đầu mệnh đề phụ để chỉ bị động Động từ nguyên thể chỉ mục đích mở đầu cho mệnh đề phụ Ngữ danh từ hoặc ngữ giới từ mở đầu mệnh đề phụ chỉ sự t Dùng phân từ 1 làm tính từ

Tải bản đầy đủ - 124trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân từ 2 mở đầu mệnh đề phụ để chỉ bị động Động từ nguyên thể chỉ mục đích mở đầu cho mệnh đề phụ Ngữ danh từ hoặc ngữ giới từ mở đầu mệnh đề phụ chỉ sự t Dùng phân từ 1 làm tính từ

Tải bản đầy đủ ngay(124 tr)

×