Tải bản đầy đủ - 124 (trang)
V+ing mở đầu mệnh đề phụ

V+ing mở đầu mệnh đề phụ

Tải bản đầy đủ - 124trang

L u ý
: Khi sử dụng loại câu này cần hết sức lu ý rằng chủ ngữ của mệnh đề chính đồng thời cũng là chủ
ngữ của mệnh đề phụ. VÝ dô:
Incorrect: After jumping out of a boat, the shark bit the man.
Ta hiểu chủ ngữ thật của động từ jumping lµ the man; nh vËy, ngay sau dÊu phẩy ta phải đề
cập tới the man. Correct : After jumping out of the boat, the man was bitten by a shark.
46.1 V+ing mở đầu mệnh đề phụ
Thông thờng có 5 giới từ mở đầu cho mệnh đề phụ đứng trớc Ving đó là:
By : bằng cách, bởi after, upon : sau khi
before : tríc khi while : trong khi
when : khi VÝ dô:
After preparing the dinner, Michelle will read a book. = After Michelle finishes preparing the dinner, he will read a book.
By working a ten-hour day four days, we can have a long weekend. Because we work a ten-hour day four days, we can have a long weekend.
While reviewing for the test, Marcia realised that she had forgotten to study the use of participal phrases. = While Marcia was reviewing for the test, she realised that she had forgotten to study the use of parti-
cipal phrases. Nếu
being hoặc having mở đầu câu phụ thì đằng trớc chóng Èn giíi tõ because. VÝ dơ:
Having a terrible toothache, Felipe had to call his dentist for an appointment. = Because Felipe had a terrible toothache, he had to call his dentist for an appointment.
Nếu muốn dùng phủ định đặt
not tríc verbing sau giíi tõ xem c«ng thøc. Preposition +
not +[verb + ing] ... + noun +verb ... Nªn nhớ rằng thời của hành động ở mệnh đề chính sẽ quyết định thời của hành động ở mệnh đề phụ. Hai
hành động xảy ra song song cùng một lúc công thức trên. Ví dụ:
Hiện tại: Practicing her swing everyday, Tricia hopes to get a job as a golf instructor. Qu¸ khø : Having a terrible toothache, Felipe called the dentist for an appointment.
T¬ng lai : Finishing the letter later tonight, Sally will mail it tomorrow morning. Trong trờng hợp hành động của mệnh đề chính lẫn mệnh đề phụ đều xảy ra ở quá khứ mà hành động của
mệnh đề phụ xảy ra trớc hành động của mệnh đề chính thì công thức sẽ là:
Không học - kh«ng biÕt. Häc råi - sÏ biÕt
100
not + having + P
2
..., Subject + simple past §»ng tríc cã Èn 2 giíi tõ
because vµ after, viƯc hiĨu 2 giíi tõ nµy tuỳ thuộc vào ngữ cảnh của câu. Ví dụ:
Having finished their supper, the boys went out to play. After the boys had finihed their supper, they went out to play.
Having written his composition, Louie handed it to his teacher. After Louie had written his composition, he handed it to his teacher.
Not having read the book, she could not answer the question. Because she had not read the book, she could not answer the question.
Nếu hành động của mệnh đề phụ ở thể bị động thì công thức sẽ là:
not + having been + P
2
..., Subject +simple past VÝ dô:
Having been notified by the court, Melissa reported for jury duty. After Melissa had been notified, she reported for jury duty.
Having been delayed by the snowstorm, Jason and I missed our connecting flight. After we had been delayed by the snowstorm, we missed the connecting flight.
Not having been notified of the change in meeting times, George arrived late. Because George had not been notified of the change in meeting times, he arrived late.

46.2 Phân từ 2 mở đầu mệnh đề phụ ®Ĩ chØ bÞ ®éng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V+ing mở đầu mệnh đề phụ

Tải bản đầy đủ ngay(124 tr)

×