Tải bản đầy đủ - 124 (trang)
Help That và Which làm chủ ngữ của câu phụ

Help That và Which làm chủ ngữ của câu phụ

Tải bản đầy đủ - 124trang

29.3 Help


Help thực chất cũng không phải là một động từ gây nguyên nhân, nhng nói chung đợc xem xét cùng với các động từ gây nguyên nhân trong các sách ngữ pháp. Nó thờng đi với động từ ở dạng
simple form tức là động từ nguyên thể bỏ
to, nhng có thể đi với động từ nguyên thể trong một sè trêng hỵp. To help smb - gièng nhau vÒ nghĩa.
giúp ai làm gì Ví dụ:
John helped Mary wash the dishes. Jorge helped the old woman with the packages to find a taxi.
The teacher helped Carolina find the research materials. - Nếu tân ngữ sau
help là một đại từ vô nhân xng mang nghĩa ngời ta thì ngời ta bỏ đi và và bỏ luôn cả to của động từ ®»ng sau.
VÝ dô: This wonderful drug helps people to recover more quickly.
- Nếu tân ngữ của help và tân ngữ thứ 2 của động từ đằng sau trùng hợp nhau thì ngời ta bỏ tân ngữ sau help và bỏ luôn cả to của động từ đằng sau.
Ví dụ: The body fat of the bear will help him to keep him alive during hibernation.
30.
Ba động từ đặc biệt
- Đó là những động từ mà nghĩa của chúng sẽ hơi biến đổi nếu động từ đằng sau tân ngữ của nó là một nguyên thể bỏ to hay verbing.
hear to watch somebody do something - Hành động trọn vẹn từ đầu tới cuối.
see hear
to watch somebody doing something - Hành động có tính nhÊt thêi, kh«ng trän vĐn. see
VÝ dơ: I didn’t hear the telephone ring.
I didn’t hear the telephone ringing. I see her sing. I see her singing.
31.
Cấu trúc phức hợp và ®¹i tõ quan hƯ thay thÕ
TiÕng Anh cã 2 lo¹i câu : - câu đơn giản : là câu chỉ có một thành phần và chỉ một thành phần cũng ®đ nghÜa.
vÝ dơ: She is standing in the way.
- C©u phức hợp là câu có 2 thành phần chính và phụ nối với nhau bằng 1 đại từ gọi là đại từ quan hệ thay thế.
học - học nữa -học m i ·
81
to do smth do smth

31.1 That vµ Which làm chủ ngữ của câu phụ


Chúng đứng đầu câu và làm chủ ngữ của câu phụ, thay thế cho danh tõ bÊt ®éng vËt ®øng tríc nã. Do vËy, nã nhất thiết phải có mặt trong câu.

31.2 That và wich làm tân ngữ của câu phụ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Help That và Which làm chủ ngữ của câu phụ

Tải bản đầy đủ ngay(124 tr)

×