Tải bản đầy đủ - 124 (trang)
Thời t Thời hiện tại Thời quá khứ.

Thời t Thời hiện tại Thời quá khứ.

Tải bản đầy đủ - 124trang

14.1 Thời t


ơng lai.
Động từ ở mệnh đề sau sẽ phải là Would could + verb hoặc were + Ving.
Could + verb Subject + wish + that + Subject +
would + verb + ... were + Ving
Subject : có thể là cùng hoặc khác chủ ngữ với chủ ngữ trong mệnh đề chính. Ví dô:
We wish that you could come to the party tonight. You can’t come.
I wish that you would stop saying that. You probably won’t stop. She wish that she were coming with us. She is not coming with us.

14.2 Thêi hiện tại


Động từ ở mệnh đề 2 sẽ chia ở simple past. Động từ to be phải chia làm were ở tất cả các ngôi.
Subject + wish + that + Subject + verb in simple past ...
VÝ dô: I wish that I had enough time to finish my homework. I don’t have enough time.
We wish that he were old enough to come with us. He is not old enough. They wish that they didn’t have to go to class today. They have to go to class.

14.3 Thời quá khứ.


Động từ ở mệnh đề sau sẽ phải chia ở Past perfect hoặc Could have + P
2
Past perfect Subject + wish + that + Subject +
Could have + P
2
VÝ dô: I wish that I had washed the clothes yesterday. I didn’t wash the clothes yesterday.
She wish that she could have been there. She couldn’t be there. We wish that we had had more time last night. We didn’t have more time.
L
u ý:
§éng tõ wish chỉ có thể ảnh hởng đến mệnh đề đằng sau nó bằng cách buộc mệnh đề đó phải ở
điều kiện không thể thực hiện đợc. Nhng điều kiện đó ở thời nào lại do thời gian của mệnh đề đó quyết định không hề phụ thuộc vào thời của động tõ
to wish. VÝ dơ:
häc - häc n÷a -häc m i ·
53
He wished that he could come to the party next week.
Quá khứ Điều kiện ở tơng lai
Tơng lai Phù hợp vÒ thêi
The photographer wished that we stood closer together than we are standing now.
Qu¸ khø điều kiện ở hiện tại hiện tại
Phù hợp về thời
- Phải phân biệt với to wish ở dạng câu này với nghĩa ớc gì, mong gì với to wish trong mÉu c©u
sau: To wish somebody something
VÝ dơ: I wish you a happy birthday.
15.
Cách sử dụng thành ngữ used to vµ getbe used to

15.1 used to.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thời t Thời hiện tại Thời quá khứ.

Tải bản đầy đủ ngay(124 tr)

×