Tải bản đầy đủ - 124 (trang)
Câu hỏi có đuôi Lối nói phụ hoạ khẳng định.

Câu hỏi có đuôi Lối nói phụ hoạ khẳng định.

Tải bản đầy đủ - 124trang

VÝ dơ: C©u hái : Where will the meeting take place?
Câu hỏi gián tiếp: We havent ascertained where the meeting will take place.
Q word subject verb phrase
C©u hái: Why did the plane land at the wrong airport? Câu hỏi gián tiếp : The authorities cannot figure out why the plane landed at the wrong airport.
Q word subject phrase
auxiliary + subject + verb + question word + subject + verb
Do you know where he went? Could you tell me what time it is?
Mét sè thÝ dô: The professor didn’t know how many students would be in her afternoon class.
I have no idea how long the interview will take. Do they know how often the bus runs at night?
Can you tell me how far the museum is from the college? I’ll tell you what kind of ice cream tastes best.
The teacher asked us whose book was on his desk.

8.4 Câu hỏi có đuôi


Khi sử dụng loại câu hỏi này nên nhớ rằng nó không nhằm mục đích đê hỏi mà nhằm để khẳng định lại ý kiến của bản thân mình đã biết.
- Câu chia làm 2 thành phần tách biệt nhau bởi dấu phẩy. - Nếu động từ ở phần chính ở thể khẳng định thì ở phần đuôi là phủ định và ngợc lại.
- Động từ
to be đợc dùng trực tiếp, các động từ thờng dùng trợ động từ to do, các động từ ở thời kép: fu- ture, perfect, progressive dùng với chính trợ động từ của thời đó.
- Các thành ngữ there is, there are và it is dùng lại ở phần đuôi.
- Động tõ to have trong tiÕng Anh cđa ngêi Mü lµ ®éng tõ thêng do ®ã nã sÏ dïng víi trỵ ®éng tõ to do.
VÝ dô: There are only twenty-eight days in February, aren’t there?
It’s raining now, isn’t it? It isn’t raining now, is it? The boys don’t have class tomorrow, do they?
You and I talked with the professor yesterday, didn’t we? You won’t be leaving for another hour, will you?
Jill and Joe have been to Mexico, haven’t they? You have two children, don’t you?
Trong tiÕng Anh, th× sÏ dïng haven’t you? L
u ý:
Trong các bài thi TOEFL nếu động từ chính là have thì đằng sau phải dùng trợ động tõ do.
VÝ dơ:
häc - häc n÷a -häc m i ·
43
She has an exam tomorrow, doesnt she?
9.
Lối nói phụ hoạ khẳng định và phủ định.

9.1 Lối nói phụ hoạ khẳng định.


- Dùng để phụ hoạ lại ý khẳng định của một ngời khác tơng đơng với câu tiếng việt còng thÕ ” vµ ngêi ta
sÏ dïng so vµ too trong cấu trúc này.
- Động từ to be đợc phép dùng trực tiếp, các động từ thờng dùng với trợ ®éng tõ to do, c¸c ®éng tõ ë thêi
kÐp future, perfect, progressive dïng víi chÝnh ®éng tõ cđa nã.
- Khi be đợc sử dụng trong mệnh đề chính thì thời của động từ be sử dụng trong câu phụ hoạ cũng phải
cùng thời với be ở mệnh đề chính.
Subject + verb be + too
Affirmative statement be + and +
So + verbbe + subject VÝ dô:
I am happy, and you are too. I am happy, and so are you.
- Khi mét ®éng tõ ë thĨ kÐp auxilary + verb, vÝ dơ,
will go, should do, has done, have written, must ex- amine, vv... xuất hiện trong mệnh đề chính thì trợ động từ của mệnh đề chính đợc sử dụng ở dạng khẳng
định, và chủ ngữ và động từ phải hoà hợp.
Subject + auxiliary only + too
Affirmative statement + and +
®éng tõ ë thÓ kÐp So + auxiliary only + subject
VÝ dô: They will work in the lab tomorrow, and you will too.
They will work in the lab tomorrow, and so will you.
Subject +d o, does, or did + too.
Affirmative statement + and +
động từ đơn trừ be
So + do, does, or did + subject VÝ dô:
Jane goes to that school, and my sister does too. Jane goes to that school, and so does my sister.
John went to the mountains on his vacation, and we did too. John went to the mountains on his vacation, and so did we.
I will be in New Mexico in August, and they will too. I will be in New Mexico in August, and so will they.
Kh«ng häc - kh«ng biÕt. Häc råi - sÏ biÕt
44
He has seen her plays, and the girls have too. He has seen her plays, and so have the girls.
We are going to the movies tonight, and Suzy is too. We are going to the movies tonight, and so is Suzy.
She will wear a costume to the party, and we will too. She will wear a costume to the party, and so will we.

9.2 Lèi nãi phơ ho¹ phđ ®Þnh


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu hỏi có đuôi Lối nói phụ hoạ khẳng định.

Tải bản đầy đủ ngay(124 tr)

×