Tải bản đầy đủ - 124 (trang)
Câu hỏi yes và no Câu hỏi thông báo Câu hỏi gián tiếp embedded questions

Câu hỏi yes và no Câu hỏi thông báo Câu hỏi gián tiếp embedded questions

Tải bản đầy đủ - 124trang

VÝ dô: The Prime Minister is to make a statement tomorrow.
= The Prime Minister to make a statement tomorrow. - Was were + infinitive
Để diễn đạt 1 ý tởng về sè mƯnh. VÝ dơ:
They said good bye without knowing that they were never to meet again. hä chia tay nhau mà không biết rằng sẽ chẳng bao giờ họ gặp l¹i nhau
- To be about to + verb = near future = to be in the point of V.ing.
8.
C©u hái

8.1 Câu hỏi yes và no


Sở dĩ gọi là nh vậy vì trong câu trả lời có thể dùng yes hoặc no ở đầu câu. Nên nhớ rằng:
Yes + positive verb No + negative verb.
Không đợc nhầm lẫn dạng câu trả lêi tiÕng viÖt.
auxiliary be + subject + verb ...
do, does, did Is Mary going to school today?
Was Mary sick yesterday? Have you seen this movie before?
Will the committee decide on the proposal today? Do you want to use the telephone?
Does George like peanut butter? Did you go to class yesterday?

8.2 Câu hỏi thông báo


Là loại câu hỏi mà trong câu trả lời ngoài yes hoặc no ra còn phải thêm một số các thông tin khác. Các
câu hỏi này dùng với một số các đại từ nghi vấn.
8.2.1 who và what làm chủ ngữ.
Who + verb + complement + modifier
what Who opened the door? someone opened the door
What happened last night? something happened last night.
häc - học nữa -học m i ã
41
Chú ý: Không đúng khi nãi : Who did open the door?
What did happen last night?
8.2.2 Whom và what là tân ngữ của câu hỏi
whom auxiliary + + subject + verb + modifier
what do, does, did
Chú ý: Mặc dù trong văn nói, nhiều ngời sử dụng
who thay cho whom trong loại câu hỏi này nhng tuyệt đối không đợc dùng nh vậy trong văn viết lỗi cơ bản
Ví dụ: Whom does Ahmad know from Venezuela? Ahmad know someone from Venezuela
What did George buy at the store? George bought something at the store
8.2.3 Câu hỏi dành cho các bổ ngữ when, where, why, how
when where
why how
When did John move to Jacksonville? Where does Mohamad live ?
Why did George leave so early? How did Maria get to school today?
Where has Henry gone? When will Bertha go back to Mexico?

8.3 C©u hái gián tiếp embedded questions


Là loại câu hỏi có các đặc điểm sau: - Câu có 2 thành phần nối với nhau bằng 1 đại từ nghi vấn.
- động từ ở mệnh đề 2 phải đứng xuôi sau chủ ngữ không đợc cấu tạo câu hỏi ở thành phần thứ 2. - đại từ nghi vấn không chỉ bao gồm 1 từ mà nhiều khi có thể là 2 hoặc 3 từ chẳng hạn:
whose + noun, how many, how much, how long, how often, what time, vµ what kind.
Subject + verb phrase + question word + subject + verb
Kh«ng häc - kh«ng biÕt. Häc råi - sÏ biÕt
42
Auxiliary +
be + subject + verb + complement + modifier do, does, did
VÝ dơ: C©u hái : Where will the meeting take place?
C©u hái gi¸n tiÕp: We haven’t ascertained where the meeting will take place.
Q word subject verb phrase
C©u hái: Why did the plane land at the wrong airport? Câu hỏi gián tiếp : The authorities cannot figure out why the plane landed at the wrong airport.
Q word subject phrase
auxiliary + subject + verb + question word + subject + verb
Do you know where he went? Could you tell me what time it is?
Mét sè thÝ dô: The professor didn’t know how many students would be in her afternoon class.
I have no idea how long the interview will take. Do they know how often the bus runs at night?
Can you tell me how far the museum is from the college? I’ll tell you what kind of ice cream tastes best.
The teacher asked us whose book was on his desk.

8.4 Câu hỏi có đuôi


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu hỏi yes và no Câu hỏi thông báo Câu hỏi gián tiếp embedded questions

Tải bản đầy đủ ngay(124 tr)

×