Tải bản đầy đủ - 124 (trang)
Các danh từ luôn đòi hỏi động từ và đại từ số it. Cách sử dụng none, no

Các danh từ luôn đòi hỏi động từ và đại từ số it. Cách sử dụng none, no

Tải bản đầy đủ - 124trang

The actress, along with her manager and some friends, is going to a party tonight.
Singular subject singular verb
Mr. Robbins, accompanied by his wife and children, is arriving tonight.
Singular subject singular verb
L u ý
: - NÕu 2 đồng chủ ngữ nối với nhau bằng liên từ and thì động từ lập tức phải chia ở ngôi thứ 3 sè
nhiỊu they.
VÝ dơ: The actress and her manager are going to a party tonight.
- nhng nÕu 2 ®ång chđ ngữ nối với nhau bằng liên từ or thì động từ sẽ phải chia theo danh từ đứng
sau or. Nếu đó là danh từ số ít thì phải chia ở ngôi thứ 3 số ít và ngợc lại.
Ví dụ: The actress or her manager is going to a party tonight.

3.2 Các danh từ luôn đòi hỏi động từ và đại từ số it.


Đó là các động từ trong bảng sau: any + danh tõ sè Ýt
no + danh tõ sè Ýt Some + danh tõ sè Ýt
anybody nobody
somebody anyone
no one someone
anything nothing
something every + danh tõ sè it
each + danh tõ sè Ýt everybody
everyone either
everything neither
Either vµ either lµ sè ít nếu nó không đợc sử dụng với or và nor. Lu ý:
- either 1 trong 2 chØ dïng cho 2 ngêi, 2 vËt. NÕu 3 ngêi, 3 vËt trë lên phải dùng any.
Ví dụ: If either of you takes a vacation now, we won’t be able to finish this work.
If any of students in this class is absent, he or she must have the permission of the instructor. -
Neither kh«ng 1 trong 2 chØ dïng cho 2 ngêi, 2 vật. Nếu 3 ngời, 3 vật trở lên phải dùng not any. VÝ dô:
Neither of two his classes gets an “c” Not any of those pairs of shoes fits me.

3.3 Cách sử dụng none, no


none of the : đợc sử dơng tïy theo danh tõ ®øng ®»ng sau nã. - nếu danh từ đó là không đếm đợc thì động từ phải chia ở ngôi thứ 3 số ít.
None + of the + non-count noun + singular verb
Kh«ng häc - kh«ng biÕt. Häc råi - sÏ biÕt
26
VÝ dơ: None of the counterfeit money has been found.
- nÕu sau none of the là 1 danh từ đếm đợc số nhiều thì động từ phải chia ở ngôi thứ 3 số nhiều.
None + of the + plural noun + plural verb VÝ dô:
None of the students have finished the exam yet. No ®ỵc sư dơng còng t theo danh tõ ®øng sau nó.
- nếu sau
no là danh từ số ít hoặc không đếm đợc thì động từ phải chia ở ngôi thứ 3 sè Ýt. Singular noun
No + + singular verb non-count noun
VÝ dô: No example is relevant to this case.
- nhng nÕu sau no lµ 1 danh từ đếm đợc số nhiều thì động từ phải chia ở ngôi thứ 3 số nhiều.
No + plural noun + plural verb
VÝ dô: No examples are relevant to this case.
3.4 C¸ch sư dơng cÊu tróc either ... or và neither ... nor.
Điều cần lu ý nhất khi sử dụng cặp thành ngữ này là động từ sau đó phải chia theo danh từ sau or hoặc
nor. Nếu danh từ đó là số ít thì động từ phải chia ở ngôi thứ 3 số ít và ngợc lại. Neither nor
+ noun + singular noun + singular verb either or
VÝ dô: Neither John nor Bill is going to the beach today.
Singular noun singular verb
Either John or Bill is going to the beach today.
Singular noun singular verb
Neither nor + noun + plural noun + plural verb
either or VÝ dô:
häc - häc n÷a -häc m i ·
27
Neither Maria nor her friends are going to class today.
Plural plural
L u ý : Khi chủ ngữ là 1
verbing thì động từ phải chia ở ngôi thứ 3 số ít.

3.5 Các danh từ tập thÓ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các danh từ luôn đòi hỏi động từ và đại từ số it. Cách sử dụng none, no

Tải bản đầy đủ ngay(124 tr)

×