Tải bản đầy đủ - 124 (trang)
Chủ ngữ đứng tách khỏi động từ.

Chủ ngữ đứng tách khỏi động từ.

Tải bản đầy đủ - 124trang

VÝ dô: Now we are learning English here but by the time tomorrow we will be working at the office.
2.3.3 T
ơng lai hoàn thành future perfect
Will have + P
2
- Nó đợc dùng để diễn đạt 1 hành động sẽ phải đợc hoàn tất ở 1 thời điểm nào đó trong tơng lai. Thời điểm này thờng đợc diễn đạt bằng :
by the end of, by tomorrow. VÝ dô:
We will have taken a TOEFL test by the end of this year. L u ý
: Thời này phải có lý do đặc biệt mới sử dụng.
3.
Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ.
Thông thờng thì động từ đứng liền ngay với chủ ngữ và phải chia theo ngôi chủ ngữ. Song có những trờng hợp không phải nh vậy.

3.1 Chủ ngữ đứng tách khỏi động từ.


- Đứng xen vào giữa chủ ngữ và động từ là 1 ngữ giới từ 1 giới từ mở đầu kết hợp với các danh từ theo sau. Ngữ giới từ này không quyết định gì đến việc chia động từ. Động từ phải chia theo chđ ng÷ chÝnh.
Subject + [ ng÷ giíi tõ] + verb
VÝ dô: The study of languages is very interesting.
Singular subject singular verb
Several theories on this subject have been proposed.
Plural subject plural verb
The view of these disciplines varies from time to time.
Singular subject singular verb
The danger of forest fires is not to be taken lightly.
Singular subject singular verb
The effects of that crime are likely to be devastating.
Plural subject plural verb
The fear of rape and robbery has caused many people to flee the cities.
Singular subject singular verb
- C¸c thành ngữ trong bảng dới đây cùng với các danh từ đi đằng sau nó tạo nên hiện tợng đồng chủ ngữ. Cụm đồng chủ ngữ này phải đứng tách biệt ra khỏi chủ ngữ chính và động từ bằng 2 dấu phẩy và không có
ảnh hởng gì tới việc chia ®éng tõ.
Together with along with
accompanied by as well as
VÝ dơ:
häc - häc n÷a -häc m i ·
25
The actress, along with her manager and some friends, is going to a party tonight.
Singular subject singular verb
Mr. Robbins, accompanied by his wife and children, is arriving tonight.
Singular subject singular verb
L u ý
: - Nếu 2 đồng chủ ngữ nối với nhau bằng liên từ and thì động từ lập tức phải chia ở ngôi thứ 3 số
nhiều they.
Ví dô: The actress and her manager are going to a party tonight.
- nhng nếu 2 đồng chủ ngữ nối với nhau bằng liên từ or thì động từ sẽ phải chia theo danh từ đứng
sau or. Nếu đó là danh từ số ít thì phải chia ở ngôi thứ 3 số ít và ngợc lại.
Ví dụ: The actress or her manager is going to a party tonight.

3.2 C¸c danh tõ luôn đòi hỏi động từ và đại từ số it.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chủ ngữ đứng tách khỏi động từ.

Tải bản đầy đủ ngay(124 tr)

×