Tải bản đầy đủ - 18 (trang)
Cảnh đê vỡ Đọc - Tìm hiểu chú thích. I Đọc- Tìm hiểu thể loại.

Cảnh đê vỡ Đọc - Tìm hiểu chú thích. I Đọc- Tìm hiểu thể loại.

Tải bản đầy đủ - 18trang

Thảo luận
Phép tăng cấp được thể hiện như thế nào trong hai cảnh tương phản và tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó ?
Câu hỏi:
Nhóm 1+ Nhóm 3 : Cảnh hộ đê ngoài đình
Nhóm 2 + Nhóm 4 : Cảnh đánh tổ tôm trong đình
Cảnh hộ đê ngoài đình Cảnh hộ đê ngoài đình
Cảnh đánh tổ tôm trong đình Cảnh đánh tổ tôm trong đình
Mưa tầm tã, nước sông Nhị Hà lên to, khúc Mưa tầm tã, nước sông Nhị Hà lên to, khúc
đê núng thế, hai, ba đoạn thẩm lậu đê núng thế, hai, ba đoạn thẩm lậu
Trống ®¸nh, èc thỉi, tiÕng ng­êi xao x¸c gäi, ai Trèng ®¸nh, èc thỉi, tiÕng ng­êi xao x¸c gäi, ai
còng mƯt lử, trời vẫn mưa tầm tã, dưới sông nư cũng mệt lử, trời vẫn mưa tầm tã, dưới sông nư
ớc cø cn cn bèc lªn íc cø cn cn bèc lên
Trăm họ vất vả, gội gió, tắm mưa như đàn sâu Trăm họ vất vả, gội gió, tắm mưa như đàn sâu
lũ kiến lũ kiến
Người kêu rầm rĩ, tiếng gà, chó, trâu, bò kêu Người kêu rầm rĩ, tiếng gà, chó, trâu, bò kêu
vang tứ phía vang tứ phía
Nước tràn lênh láng, xoáy thành vức sâu, nhà Nước tràn lênh láng, xoáy thành vức sâu, nhà
trôi, lúa ngập, kẻ sống không chỗ ở, kẻ chết trôi, lúa ngập, kẻ sống không chỗ ở, kẻ chết
không nơi chôn... kể sao cho xiết không nơi chôn... kể sao cho xiết
Quang cảnh, không khí: Tĩnh mịch, nghiêm Quang cảnh, không khí: Tĩnh mịch, nghiêm
trang, xa hoa, đài các, thầy trò quan phụ mẫu trang, xa hoa, đài các, thầy trò quan phụ mẫu
đánh tổ tôm từ nhịp nhàng, vui vẻ đến say sưa đánh tổ tôm từ nhịp nhàng, vui vẻ đến say sưa
Sự đam mê thái quá đến thành vô trách nhiệm Sự đam mê thái quá đến thành vô trách nhiệm
gây ra tội ác của quan phụ mẫu gây ra tội ác của quan phụ mẫu
Không nhìn ngó đến việc hộ đê ở trong đình Không nhìn ngó đến việc hộ đê ở trong đình
ăn yến, chơi bài quát tháo vì làm phiền ăn yến, chơi bài quát tháo vì làm phiền
Mưa càng to, không để ý, tiếng reo hò kêu Mưa càng to, không để ý, tiếng reo hò kêu
thét từ ngoài đê vọng vào thét từ ngoài đê vọng vào
Khi có người vào báo tin đê vỡ, không ngừng Khi có người vào báo tin đê vỡ, không ngừng
chơi bài, không lo lắng lại quát nạt, doạ dẫm, chơi bài, không lo lắng lại quát nạt, doạ dẫm,
đuổi người báo tin ra ngoài, chơi bài đến lúc ù đuổi người báo tin ra ngoài, chơi bài ®Õn lóc “ï
to”, trong niỊm vui s­íng cùc ®é to, trong niềm vui sướng cực độ
phạm duy tốn
I. Đọc - Tìm hiểu chú thích. II. Đọc- Tìm hiểu thể loại.
1.Cảnh đê sắp vỡ 2. Cảnh trong đình trước khi đê vỡ
IiI. Đọc- hiểu văn bản.

3. Cảnh đê vỡ


1.
Nội dung :
- Phản ánh cuộc sống ăn chơi,hưởng lạc,vô trách
nhiệm của bọn quan lại mà kẻ đứng đầu là tên quan phủ
lòng lang dạ thú
- Cảnh sống cơ cực thê thảm của người dân trong
xã hội cũ

IV. Tổng kết:


a. Giá trị hiện thực:
phạm duy tốn
I. Đọc - Tìm hiểu chú thích. II. Đọc- Tìm hiểu thể loại.
1.Cảnh đê sắp vỡ 2. Cảnh trong đình trước khi đê vỡ
IiI. Đọc- hiểu văn bản.

3. Cảnh đê vỡ


1.
Nội dung : IV. Tổng kết:
a. Giá trị hiện thực: - Lên án kẻ cầm quyền thờ ơ,
vô trách nhiệm với tính mạng người dân.
- Cảm thương thân phận người dân do thiên tai và do thái độ vô
trách nhiệm của kẻ cầm quyền đưa đến.
b. Giá trị nhân đạo:
phạm duy tốn
I. Đọc - Tìm hiểu chú thích. II. Đọc- Tìm hiểu thể loại.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cảnh đê vỡ Đọc - Tìm hiểu chú thích. I Đọc- Tìm hiểu thể loại.

Tải bản đầy đủ ngay(18 tr)

×