Tải bản đầy đủ - 38 (trang)
CỦNG CỐ: Kiểm tra bài cũ: Nêu định nghĩa phép nhân véc tơ với một số. BÀI MỚI: 3 Điều kiện để hai véc tơ cùng phương:

CỦNG CỐ: Kiểm tra bài cũ: Nêu định nghĩa phép nhân véc tơ với một số. BÀI MỚI: 3 Điều kiện để hai véc tơ cùng phương:

Tải bản đầy đủ - 38trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CỦNG CỐ: Kiểm tra bài cũ: Nêu định nghĩa phép nhân véc tơ với một số. BÀI MỚI: 3 Điều kiện để hai véc tơ cùng phương:

Tải bản đầy đủ ngay(38 tr)

×