Tải bản đầy đủ - 124 (trang)
OBJECTIVES : LANGUAGE CONTENTS : - Grammar: be going to. METHODS OBJECTIVES : METHODS TEACHING AIDS OBJECTIVES : practicing speaking.

OBJECTIVES : LANGUAGE CONTENTS : - Grammar: be going to. METHODS OBJECTIVES : METHODS TEACHING AIDS OBJECTIVES : practicing speaking.

Tải bản đầy đủ - 124trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

OBJECTIVES : LANGUAGE CONTENTS : - Grammar: be going to. METHODS OBJECTIVES : METHODS TEACHING AIDS OBJECTIVES : practicing speaking.

Tải bản đầy đủ ngay(124 tr)

×