Tải bản đầy đủ - 124 (trang)
OBJECTIVES : By the end of the lesson, S will be able to introduce people, respond LANGUAGE CONTENTS : - Grammar: METHODS TEACHING AIDS OBJECTIVES :

OBJECTIVES : By the end of the lesson, S will be able to introduce people, respond LANGUAGE CONTENTS : - Grammar: METHODS TEACHING AIDS OBJECTIVES :

Tải bản đầy đủ - 124trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

OBJECTIVES : By the end of the lesson, S will be able to introduce people, respond LANGUAGE CONTENTS : - Grammar: METHODS TEACHING AIDS OBJECTIVES :

Tải bản đầy đủ ngay(124 tr)

×