Tải bản đầy đủ - 33 (trang)
Muối tác dụng với kim loại: 2. Muối tác dụng với axit: Muối tác dụng với bazơ: Muối tác dụng với kim loại: 2. Muối tác dụng với axit: Muối tác dụng với muối: Muối tác dụng với bazơ: Phản ứng phân huỷ muối: Muối tác dụng với kim loại: 2. Muối tác dụng với

Muối tác dụng với kim loại: 2. Muối tác dụng với axit: Muối tác dụng với bazơ: Muối tác dụng với kim loại: 2. Muối tác dụng với axit: Muối tác dụng với muối: Muối tác dụng với bazơ: Phản ứng phân huỷ muối: Muối tác dụng với kim loại: 2. Muối tác dụng với

Tải bản đầy đủ - 33trang

I. Tính chất hoá học của muối:


1. Muối tác dụng với kim loại: 2. Muối tác dụng với axit:


3. Muối tác dụng với muối:


Dd MUỐI + Dd MUỐI  HAI MUỐI MỚI
Đk: 2 muối tạo thành phải có 1 muối không tan
Vd:AgNO
3dd
+NaCl
dd

AgCl
r
+ NaNO
3dd

4. Muối tác dụng với bazơ:


THÍ NGHIỆM

Nhỏ vài giọt dung dòch CuSO
4
vào ống
nghiệm có sẵn 1 ml dung dòch NaOH  Quan sát .

Nêu hiện tượng, nhận xét và viết PTHH ?
S T
T
TÊN THÍ NGHIỆM
HIỆN TƯNG 
NHẬN XÉT PHƯƠNG TRÌNH
HOÁ HỌC
1
Dung dòch muối AgNO
3
tác dụng với kim loại Cu
2
Dung dòch muối BaCl
2
tác dụng với dd H
2
SO
4
3
Dung dòch muối AgNO
3
tác dụng với dd NaCl
4
Dung dòch muối CuSO
4
tác dụng với dd NaOH
-Kim loại màu xám bám ngoài dây đồng, dd không màu
màu xanh. -Cu bò hoà tandd CuNO
3 2
Cu
r
+ 2AgNO
3dd

CuNO
3 2dd
+2Ag
r
-Có kết tủa trắng. -Tạo thành BaSO
4
không tan
BaCl
2dd
+ H
2
SO
4dd

BaSO
4r
+2 HCl
dd
-Xuất hiện kết tủa trắng ở đáy ống nghiệm.
-Tạo thành AgCl không tan
AgNO
3 dd
+ NaCl
dd

AgCl
r
+ NaNO
3dd
-
Xuất hiện chất không tan màu xanh.
-Chất không tan là CuOH
2
CuSO
4dd
+ 2 NaOH
dd

CuOH
2r
+ Na
2
SO
4dd

1. Muối tác dụng với kim loại: 2. Muối tác dụng với axit:


3. Muối tác dụng với muối:


4. Muối tác dụng với bazơ:


Dd MUỐI + KIỀM MUỐI MỚI +BAZƠ MỚI
Đk: 2 chất tạo thành phải có 1 chất không tan
Vd: CuSO
4dd
+2NaOH
dd
CuOH
2r
+ Na
2
SO
4dd

5. Phản ứng phân huỷ muối:1. Muối tác dụng với kim loại: 2. Muối tác dụng với axit:


3. Muối tác dụng với muối:


4. Muối tác dụng với bazơ:


5. Phản ứng phân huỷ muối:


CaCO
3r

CaO
r
+ CO
2k
2KClO
3r
 2KCl
r
+ 3O
2k
t
o

t
o
dòch:

1. Phản ứng trao đổi:


Phản ứng trao đổi:
CuSO
4dd
+ 2NaOH
dd
 Cu OH
2 r
+ Na
2
SO
4dd
BaCl
2 dd
+ Na
2
SO
4dd

Ba SO
4r
+ 2 Na Cl
dd
Na
2
CO
3 dd
+ H
2
SO
4dd
 Na
2
SO
4dd
+ H
2
CO
3
CO
2k
H
2
O
l
dòch:

1. Phản ứng trao đổi:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Muối tác dụng với kim loại: 2. Muối tác dụng với axit: Muối tác dụng với bazơ: Muối tác dụng với kim loại: 2. Muối tác dụng với axit: Muối tác dụng với muối: Muối tác dụng với bazơ: Phản ứng phân huỷ muối: Muối tác dụng với kim loại: 2. Muối tác dụng với

Tải bản đầy đủ ngay(33 tr)

×