Tải bản đầy đủ - 33 (trang)
Tính chất hoá học của muối: Tính chất hoá học của muối: Tính chất hoá học của muối: Tính chất hoá học của muối:

Tính chất hoá học của muối: Tính chất hoá học của muối: Tính chất hoá học của muối: Tính chất hoá học của muối:

Tải bản đầy đủ - 33trang

I. Tính chất hoá học của muối:


1. Muối tác dụng với kim loại:


CÁC NHÓM LÀM THÍ NGHIỆM
Nhỏ 1-2 ml dung dòch AgNO
3
vào giá sứ có
sẵn mảnh dây đồng  Quan sát .
HOÀN THÀNH PHIẾU HỌC TẬP
Nêu hiện tượng  nhận xét và viết phương trình hoá học.
S T
T
TÊN THÍ NGHIỆM
HIỆN TƯNG 
NHẬN XÉT PHƯƠNG TRÌNH
HOÁ HỌC
1
Dung dòch muối AgNO
3
tác dụng với kim loại Cu
2
Dung dòch muối BaCl
2
tác dụng với dd H
2
SO
4
3
Dung dòch muối AgNO
3
tác dụng với dd NaCl
4
Dung dòch muối CuSO
4
tác dụng với dd NaOH
-Kim loại màu xám bám ngoài dây đồng, dd không màu
màu xanh. -Cu bò hoà tandd CuNO
3 2
Cu
r
+ 2AgNO
3dd

CuNO
3 2dd
+2Ag
r

I. Tính chất hoá học của muối:


1. Muối tác dụng với kim loại:


dd MUỐI + KIM LOẠI  MUỐI MỚI + KIM LOẠI MỚI
Đk: Kim loại mới yếu hơn kim loại tham gia phản ứng.
Ví dụ: 2AgNO
3dd
+ Cu
r

CuNO
3 2dd
+ 2Ag
r

2. Muối tác dụng với axit:


TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM
Nhỏ vài giọt dd H
2
SO
4
vào ống nghiệm có
sẵn 1 ml dd BaCl
2 .
QUAN SÁT VÀ HOÀN THÀNH
PHIẾU HỌC TẬP
S T
T
TÊN THÍ NGHIỆM
HIỆN TƯNG 
NHẬN XÉT PHƯƠNG TRÌNH
HOÁ HỌC
1
Dung dòch muối AgNO
3
tác dụng với kim loại Cu
2
Dung dòch muối BaCl
2
tác dụng với dd H
2
SO
4
3
Dung dòch muối AgNO
3
tác dụng với dd NaCl
4
Dung dòch muối CuSO
4
tác dụng với dd NaOH
-Kim loại màu xám bám ngoài dây đồng, dd không màu
màu xanh. -Cu bò hoà tandd CuNO
3 2
Cu
r
+ 2AgNO
3dd

CuNO
3 2dd
+2Ag
r
-Có kết tủa trắng. -Tạo thành BaSO
4
không tan
BaCl
2dd
+ H
2
SO
4dd

BaSO
4r
+2 HCl
dd

I. Tính chất hoá học của muối:


1. Muối tác dụng với kim loại:


2. Muối tác dụng với axit:


MUỐI + AXIT  MUỐI MỚI + AXIT MỚI
Đk: Muối mới phải không tan hoặc axit mới yếu hơn hoặc dễ bay hơi hơn axit tham gia phản ứng
Ví dụ: BaCl
2dd
+ H
2
SO
4dd

BaSO
4r
+ 2HCl
dd

3. Muối tác dụng với muối:


I. Tính chất hoá học của muối:


1. Muối tác dụng với kim loại:


2. Muối tác dụng với axit:


3. Muối tác dụng với muối:Nhỏ vài giọt dung dòch AgNO
3
vào ống
nghiệm có sẵn 1 ml dung dòch NaCl  Quan sát .

Nêu hiện tượng, nhận xét và viết PTHH ?
THÍ NGHIỆM
S T
T
TÊN THÍ NGHIỆM
HIỆN TƯNG 
NHẬN XÉT PHƯƠNG TRÌNH
HOÁ HỌC
1
Dung dòch muối AgNO
3
tác dụng với kim loại Cu
2
Dung dòch muối BaCl
2
tác dụng với dd H
2
SO
4
3
Dung dòch muối AgNO
3
tác dụng với dd NaCl
4
Dung dòch muối CuSO
4
tác dụng với dd NaOH
-Kim loại màu xám bám ngoài dây đồng, dd không màu
màu xanh. -Cu bò hoà tandd CuNO
3 2
Cu
r
+ 2AgNO
3dd

CuNO
3 2dd
+2Ag
r
-Có kết tủa trắng. -Tạo thành BaSO
4
không tan
BaCl
2dd
+ H
2
SO
4dd

BaSO
4r
+2 HCl
dd
-Xuất hiện kết tủa trắng ở đáy ống nghiệm.
-Tạo thành AgCl không tan
AgNO
3 dd
+ NaCl
dd

AgCl
r
+ NaNO
3dd

I. Tính chất hoá học của muối:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính chất hoá học của muối: Tính chất hoá học của muối: Tính chất hoá học của muối: Tính chất hoá học của muối:

Tải bản đầy đủ ngay(33 tr)

×