Tải bản đầy đủ - 15 (trang)
Nội dung cơ bản của Hiến pháp năm Nội dung cơ bản của Hiến pháp năm

Nội dung cơ bản của Hiến pháp năm Nội dung cơ bản của Hiến pháp năm

Tải bản đầy đủ - 15trang

2. Nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2. Nội dung cơ bản của Hiến pháp năm
1992 1992
a. a.
Hiến pháp 1992 được thông qua ngày nào? Hiến pháp 1992 được thông qua ngày nào?
Gồm bao nhiêu chương? Tên của mỗi chương? Gồm bao nhiêu chương? Tên của mỗi chương?
b. b.
Bản chất của nhà nước ta là gì? Bản chất của nhà nước ta là gì?
c. c.
Nội dung của Hiến pháp 1992 qui định về Nội dung của Hiến pháp 1992 qui định về
những vấn đề gì. những vấn đề gì.
ngày nào? Gồm bao nhiêu chư ngày nào? Gồm bao nhiêu chư
ơng? Tên của mỗi chương? ơng? Tên của mỗi chương?

Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam đã được quốc hội nước cộng hoà xã hội Nam đã được quốc hội nước cộng hoà xã hội
chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15 tháng 4 chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15 tháng 4
năm 1992. năm 1992.

Hiến pháp 1992 gồm có 12 chương. Hiến pháp 1992 gồm có 12 chương.
b. Bản chất của nhà nước ta là gì? b. Bản chất của nhà nước ta là gì?

Hiến pháp năm 1992 Hiến pháp năm 1992
Điều 2. Điều 2.
Nhµ n­íc céng hoµ x· héi chđ nghÜa ViƯt Nhµ n­íc céng hoµ x· héi chđ nghÜa ViƯt
Nam lµ nhµ nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả
quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền
tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân vơí tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân vơí
giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.
định về những vấn đề gì? định về những vấn đề gì?

Nội dung của Hiến pháp 1992 qui định về những Nội dung của Hiến pháp 1992 qui định về những
chế độ chế độ
-
Chế độ chính trị Chế ®é chÝnh trÞ
-
ChÕ ®é kinh tÕ ChÕ ®é kinh tÕ
-
ChÝnh sách xã hội, Giáo dục, Khoa học, Công nghệ Chính sách xã hội, Giáo dục, Khoa học, Công nghệ
-
Bảo vệ tổ quốc Bảo vệ tổ quốc
-
Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
-
Tổ chức bộ máy nhà nước Tổ chức bộ máy nhà nước
= =
Kết luận Kết luận

Hiến pháp là đạo luật quan trọng của Hiến pháp là đạo luật quan trọng của
nhà nước. nhà nước.

Hiến pháp điều chỉnh những quan hệ cơ Hiến pháp điều chỉnh những quan hệ cơ
bản nhất của một quốc gia, định hướng bản nhất của một quốc gia, định hướng
cho đường lối phát triển kinh tế, xã hội cho đường lối phát triển kinh tế, xã hội
của đất nước. của đất nước.
3. Tìm hiểu việc ban hành, sửa đổi 3. Tìm hiểu việc ban hành, sửa đổi

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nội dung cơ bản của Hiến pháp năm Nội dung cơ bản của Hiến pháp năm

Tải bản đầy đủ ngay(15 tr)

×