Tải bản đầy đủ - 41 (trang)
tài liệu và ph ơng tiện các hoạt động dạy học

tài liệu và ph ơng tiện các hoạt động dạy học

Tải bản đầy đủ - 41trang

3. HS trao đổi trong nhóm hoặc với bạn ngồi bên cạnh. 4. GV yêu cầu một số HS trình bày trớc lớp.
5. Gv khen HS vàkết luận: Tình bạn đẹp không phải tự nhiên đã có mà mỗi ngời
chúng ta cần phải cố gắng vun đắp, giữ gìn.
Hoạt động 3: HS hát, kể chuyện, đọc thơ, đọc ca dao, tục ngữ về chủ đề Tình bạn bài
tập 3, SGK
Mục tiêu: Củng cố bài Cách tiến hành
HS tự xung phong theo sự chuẩn bị trớc của các em. GV cần chuẩn bị trớc một số câu chyện, bài thơ, bài hát, về chủ đề
Tình Bạn
để giới thiệu thêm cho HS. Ngày dạy
.. ..
Bài 6
Đạo đức
: Kính già, yêu trẻ
I- mục tiêu
Học xong bài này, HS biết: - Cần phải tôn trọng ngời già vì ngời già có nhiều kinh nghiệm sống, ®· ®ãng gãp
nhiỊu cho x· héi; trỴ em cã qun đợc gia đình và cả xã hội quan tâm, chăm sóc. - Thực hiện các hành vi biểu hiện sự tôn trọng, lễ phép, giúp đỡ, nhờng nhịn ngời
già, em nhỏ. - Tôn trọng, yêu quý, thân thiện với ngời già, em nhỏ; không đồng tình với những
hành vi, việc làm không đúng đối với ngời già, em nhỏ.

II: tài liệu và ph ơng tiện


Đồ dùng để chơi đóng vai cho hoạt động 1, tiết 1.

III: các hoạt động dạy họcTiết 1
Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung truyện Sau đêm ma. Mục tiêu: HS biết giúp đỡ ngừơi già, em nhỏ và ý nghĩa của việc giúp đỡ ngời già, em
nhỏ. Cách tiến hành
1. GV đọc truyện Sau đêm ma trong SGK.
2. HS đóng vai minh hoạ theo nội dung truyện. 3. HS cả lớp thảo luận theo các câu hỏi:
- Các bạn trong truyện đã làm gì khi gặp bà cụ và em nhỏ? - Tại sao bà cụ lại cảm ơn các bạn?
- Em suy nghĩ gì về việc làm của các bạn trong truyện? 4. GV kết luận:
- Cần tôn trọng ngời già, em nhỏ và giúp đỡ họ bằng những việc phù hợp với khả
năng. - Tôn trọng ngời già, giúp đỡ em nhỏ là biểu hiện tình cảm tốt đẹp giữa con ngời
với con ngời, là biểu hiện văn minh, lịch sự. 5. GV mời 1-2 HS đọc phần Ghi nhớ trong SGK.
Hoạt động 2: Làm bài tập 1, SGK. Mục tiêu: HS nhận biết đợc các hành vi thể hiện tình cảm kính già, yêu trẻ.
12
Cách tiến hành 1. GV giao nhiƯm vơ cho HS lµm bµi tËp 1.
2. HS làm việc cá nhân. 3. GV mời một số HS trình bày ý kiến. Các HS khác nhận xét, bổ xung.
4. GV kết luận: - Các hành vi a, b, c là những hành vi thể hiện tình cảm kính già, yêu trẻ.
- Hành vi d cha thể hiện sự quan tâm, yêu thơng, chăm sóc em nhỏ.
Hoạt động nối tiếp
Tìm hiểu các phong tục, tập quán thể hiện tình cảm kính già, yêu trẻ của địa ph- ơng, của dân tộc ta.
Ngày dạy
.. ..
Bài 6
Đạo đức
: KÝnh già, yêu trẻ
Tiết 2 Hoạt động 1: Đóng vai Bài tập 2, SGK
Mục tiêu: HS biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong tình huống để thể hiện tình cảm kính già, yêu trẻ.
Cách tiến hành 1. GV chia HS thành các nhóm và phân công mỗi nhóm xử lý, đóng vai một tình
huống trong bài tập 2. 2. Các nhóm thảo luận tìm cách giải quyết tình huống và chuẩn bị đóng vai
3. Ba nhóm đại diện lên thể hiện. 4. Các nhóm thảo luận, nhận xét.
5. GV kết luận:
Tình huống a: Em nên dừng lại, dỗ em bé, hỏi tên, địa chỉ. Sau đó, em có thể dẫn em bé đến đồn công an để nhờ tìm gia đình em bé. Nếu nhà em bé ở gần, em có thể dẫn
em bé về nhà, nhờ bố mẹ giúp đỡ. Tình huống b: Hớngdẫn em bé cùng chơi chung hoặc lần lợt thay phiên nhau chơi.
Tình huống c: NÕu biÕt ®êng, em híng dÉn ®êng ®i cho cụ gìa. Nếu không biết, em trả lời cụ một cách lễ phép.
Hoạt động 2: Làm bài tập 3-4 SGK.
Mục tiêu: HS biết đợc những tổ chức và những ngày dành cho ngời già, em nhỏ. Cách tiến hành
1. GV giao nhiệm vụ cho các nhóm HS làm bài tập 3-4. 2. HS làm việc theo nhóm.
3. đại diện các nhóm lên trình bầy. 4. GV kết luận:
- Ngày dành cho ngời cao tuổi là ngày 1 tháng10 hằng năm. - Ngày dành cho trẻ em là ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6.
- Tổ chức dành cho ngời cao tuổi là Hội ngời cao tuổi. - Các tổ chức dành cho trẻ em là: Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Sao
Nhi Đồng.
Hoạt động 3: Tìm hiểu về truyền thống Kính già, yêu trẻ của địa ph

ơng, của dân tộc ta.
13
Mục tiêu: HS biết đợc truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta là luôn quantâm , chăm sóc ngừơi già, trẻ em.
Cách tiÕn hµnh 1. Giao nhiƯm vơ cho tõng nhãm HS: Tìm các phong tục, tập quán tốt đẹp thể hiện
tình cảm kính già, yêu trẻ của dân tộc Việt Nam. 2. Từng nhóm thảo luận
3. Đại diện các nhóm lên trình bày. 4. Các nhóm khác bổ sung ý kiến.
5. GV kÕt ln:
a VỊ c¸c phong tơc, tËp qu¸n kÝnh già, yêu trẻ của địa phơng b Về các phong tục tập quán kính già, yêu trẻ của dân tộc:
- Ngời già luôn đợc chào hỏi, đợc mời ngồi ở chỗ trang trọng. - Con cháu luôn quan tâm chăm sóc, thăm hỏi, tặng quà cho ông bà, bố mẹ.
- Tổ chức lễ thợng thọ cho ông bà, bố mẹ. - Trẻ em thờng đợc mừng tuổi, đợc tặng quà mỗi dịp lễ, Tết.
14
Ngày dạy
.. ..
Bài 7
Đạo ®øc
: T«n träng phụ nữ
I - mục tiêu
15
Học xong bài này, HS biết: - Cần phải tôn trọng phụ nữ và vì sao cần tôn trọng phụ nữ.
- Trẻ em có quyền đợc đối xử bình đẳng, không phân biệt trai hay gái. - Thực hiện các hành vi quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ phụ nữ trong cuộc sống
hằng ngày.
II - tài liệu và ph ơng tiện
- Thẻ các màu để sử dụng cho hoạt động 3, tiết 1. - Tranh, ảnh, bài thơ, bài hát, truyện nói về ngời phụ nữ Việt Nam
III - các hoạt động dạy học

Tiết 1 Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin trang 22, SGK
Mục tiêu: HS biết những đóng góp của ngời Phụ nữ Việt Nam trong gia đình và ngoài xã hội.
Cách tiến hành
1. GV chia HS thành các nhóm và giao nhiệm vụ cho từng nhóm quan sát, chuẩn bị giới thiệu nội dung 1 bức ảnh trong SGK.
2. Các nhóm chuẩn bị. 3. Đại diện từng nhóm lên trình bầy
4. Các nhóm khác nhận xét, bổ xung ý kiến. 5. GV kết luận: Bà Nguyễn Thị Định, Bà Nguyễn Thị Trâm, chị Nguyễn Thuý Hiền
và bà mẹ trong bức ảnh Mẹ địu con làm nơng đều là những ngời phụ nữ không chỉ có vai trò quan trọng trong gia đình mà còn góp phần rất lớn vào công cuộc
đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nớc ta, trên các lĩnh vực quân sự, khoa học, thể thao kinh tế.
6. HS thảo luận theo các gợi ý sau: - Em hãy kể các công việc của ngời phụ nữ trong gia đình , trong xã hội mà em biết.
- Tại sao những ngời phụ nữ là những ngời đáng đợc kính trọng? 7. GV mời một số HS lên trình bày ý kiến. Cả lớp bổ sung.
8. GV mời 1-2 HS đọc phần Ghi nhớ trong SGK.
Hoạt động 2: Làm bài tập 1, SGK.
Mục tiêu: HS biết các hành vi thể hiện sự tôn trọng phụ nữ, sự đối xử bình đẳng giữa trẻ em trai và trẻ em gái.
Cách tiến hành
1. GV giao nhiệm vụ cho HS. 2. HS làm việc cá nhân
3. GV mời một số HS lên trình bầy ý kiến. 4. GV kết luận:
- Các việc làm biểu hiện sự tôn trọng phụ nữ là a, b - Các việc làm biểu hiện thái độ cha tôn trọng phụ nữ c, d
Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ bài tập 2, SGK
Mục tiêu: HS biết đánh giá và bày tỏ thái độ tán thành với các ý kiến tôn trọng phụ nữ, biết giải thích lí do vì sao tán thành hoặc không tán thành ý kiến đó
Cách tiến hành
16
1. GV nêu yêu cầu của bài tập 2 và hớng dẫn HS cách thức bày tỏ thái độ thông qua việc giơ thẻ màu.
2. GV lần lựơt nêu từng ý kiến, HS cả lớp bày tỏ thái độ theo quy íc. 3. GV mêi mét sè HS gi¶i thích lý do, cả lớp lắng nghe và bổ sung nếu cần.
4. GV kết luận: - Tán thành với các ý kiến a, d
- Không tán thành với các ý kiến b, d, c vì các ý kiến này thể hiện sự thiếu
tôn trọng phụ nữ. Hoạt động tiếp nối
1. Tìm hiểu và chuẩn bị giới thiệu về một ngời phụ nữ mà em kính trọng, yêu mến có thể là bà, mẹ, chị gái, cô giáo hoặc một phụ nữ nổi tiếng trong xã hội
2. Su tầm các bài thơ, bài hát ca ngợi ngời phụ nữ nói chung và nhiều ngời phụ nữ Việt Nam nói riêng.
Ngày dạy
.. ..
Bài 7
Đạo đức
: Tôn trọng phụ nữ Tiết 2
Hoạt động 1: Xử lí tình huống Bài tập 3, SGK
17
Mục tiêu : Hình thành kĩ năng xử lí tình huống
Cách tiÕn hµnh:
1. GV chia nhãm vµ giao nhiƯm vơ cho các nhóm thảo luận các tình huống của bài tập 3.
2. Các nhóm thảo luận 3. Đại diện từng nhóm lên trình bày. Các nhóm khác bổ sung ý kiến.
4. GV kÕt ln: - Chän trëng nhãm phơ tr¸ch Sao cần phải xem khả năng tổ chức công việc và khả
năng hợp tác với bạn khác trong công việc. Nếu Tiến có khả năng thì có thể chọn bạn. Không nên chọn Tiến chỉ vì lí do bạn là con trai.
- Mỗi ngời đều có quyền bày tỏ ý kiến của mình. Bạn Tuấn nên lắng nghe các bạn nữ phát biểu.
Hoạt động 2: Làm bài tập 4 SGK.
Mục tiêu: HS biết những ngày và tổ chức xã hội dành riêng cho phụ nữ biết đó là biểu hiện sự tôn trọng phụ nữ và bình đẳng giới trong xã hội.
Cách tiến hành 1. GV giao nhiệm vụ cho các nhóm HS.
2. HS làm việc theo nhóm 3. Đại diện các nhóm lên trình bày, cả lớp nhận xét, bổ sung.
4. GV kết luận: - Ngày 8 tháng 3 là ngày Quốc tế phụ nữ.
- Ngày 20 tháng 10 ngày Phụ nữ Việt Nam. - Hội phụ nữ, Câu lạc bộ các nữ doanh nhân là tổ chức xã hội dành riêng cho phụ nữ.
Hoạt động 3: Ca ngợi ngời phụ nữ Việt Nam bài tập 5, SGK
Mục tiêu: HS củng cố bài học Cách tiến hành
GV tổ chức cho HS, hát, múa, đọc thơ hoặc kể chuyện về một ngời phụ nữ mà em yêu mến, kính trọng dới hình thức thi giữa các nhóm hoặc đóng vai phóng viên phỏng
vấn các bạn.
Ngày dạy
.. ..
Bài 8
Đạo ®øc
: Hợp tác với những ngời xung quanh
I - Mục tiêu
Học bài xong này, HS biết: 18
-Cách thức hợp tác với những ngời xung quanh và ý nghĩa của việc hợp tác. - Hợp tác với những ngời xung quanh trong học tập, lao động, sinh hoạt hằng
ngày. - Đồng tình với những ngời biết hợp tác với những ngời xung quanh và không
đồng tình với những ngời không biết hợp tác với những ngời xung quanh.
II Tài liệu và ph

ơng tiện
- Phiếu học tập cá nhân cho hoạt động 3, tiết 2. - Thẻ màu dùng cho hoạt động 3, tiết 1.
III- Các hoạt động dạy học

Tiết 1
Hoạt động 1: Tìm hiểu tranh tình huống trang 25, SGK
Mục tiêu: HS biết đợc một biểu hiện cụ thể của việc hợp tác với những ngời xung quanh.
Cách tiến hành 1. GV yêu cầu nhóm HS quan sát hai tranh ở trang 25 và thảo luận các câu hỏi đ-
ợc nêu dới tranh. 2. Các nhóm HS độc lập làm việc.
3. Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận trớc lớp: các nhóm khác có thể bổ sung hoặc nêu ý kến khác.
4. GV kết luận: Các bạn ở tổ 2 đã biết cùng nhau làm công việc chung: ngời thì giữ cây, ngời lấp
đất, ngời rào cây, Để cây đ
ợc trồng ngay ngắn, thẳng hàng, cần phải biết phối hợp với nhau. Đó là một biểu hiện của việc hợp tác với những ngời xung quanh.
Hoạt động 2: Làm bài tập 1, SGK.
Mục tiêu: HS nhận biết đợc một số việc làm thể hiện sự hợp tác. Cách tiến hành
1. GV chia nhóm và yêu cầu các nhóm thảo luận để làm bài tập 1. 2. Từng nhóm thảo luận .
3. Đại diện một số nhóm trình bày: các nhóm khác bổ sung hay nêu ý kiến khác. 4. GV kết luận: Để hợp tác tốt với những ngời xung quanh, các em cần phải biết
phân công nhiệm vụ cho nhau; bàn bạc công việc với nhau; hỗ trợ; phối hợp với nhau trong công việc chung, ; tránh các hiện tựợng việc của ai ng
ời nấy biết hoặc để ngời
khác làm còn mình thì chơi, Hoạt động 3:Bày tỏ thái độ bài tập 2 SGK
Mục tiêu: HS biết phân biệt những ý kiến đúng hoặc sai liên quan đến việc hợp tác với những ngời xung quanh.
Cách tiến hành 1. GV lần lợt nêu từng ý kiến trong bài tập 2.
2. HS dùng thẻ màu để bày tỏ thái độ tán thành hay không tán thành đối với từng ý kiến.
3.GV mời một vài HS giải thích lí do 4. GV kết luận từng nội dung:
- a: Tán thành - b: Không Tán thành
- c: Không Tán thành - d: Tán thành
19
5. GV yêu cầu HS đọc phần Ghi nhớ trong SGK. Hoạt động tiếp nối
HS thực hành theo nội dung trong SGK, trang 27.
Ngày dạy
.. ..
Đạo đức
: Hợp tác với những ngời xung quanh Tiết 2
Hoạt động 1: Làm bài tập 3, SGK.
20
Mục tiêu: HS biết nhận xét một số hành vi, việc làm có liên quan đến việc hợp tác với những ngời xung quanh.
Cách tiến hành 1. GV yêu cầu từng cặp HS ngồi cạnh nhau cùng thảo luận làm bài tập 3.
2. HS thảo luận. 3. Theo từng nội dung, một số em trình bày kết qủa trớc lớp; những em khác nêu
ý kiến bổ sung hay tranh luận. 4. GV kết luận:
- Việc làm của các bạn Tâm, Nga, Hoan trong tình huống a là đúng. - Việc làm của bạn Long trong tình huống b là sai.
Hoạt động 2: Xử lý tình huống bài tập 4,SGK Mục tiêu: HS biết xử lí một số tình huống liên quan đến việc hợp tác với những ngời
xung quanh. Cách tiến hành:
1. Gv giao nhiệm vụ cho các nhóm HS thảo luận để làm bài tập 4. 2. Các nhóm HS làm việc.
3. Đại diện từng nhóm trình bầy kết quả làm việc; cả lớp nhận xét, bổ sung. 4. GV kÕt ln:
a Trong khi thùc hiƯn c«ng viƯc chung, cần phân công nhiệm vụ cho từng ngời,
phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau. b Bạn Hà có thể bàn với bố mẹ vềviệc mang những đồ dùng cá nhân nào, tham
gia chuẩn bị hành trang cho chuyến đi. Hoạt động 3: Làm bài tập 5, SGK.
Mục tiêu: HS biết xây dựng kế hoạch hợp tác với những ngời xung quanh trong các công việc hàng ngày.
Cách tiến hành
1. GV yêu cầu HS tự làm bài tập 5; sau đó, trao đổi với bạn ngồi bên cạnh. 2. HS làm bài tập và trao đổi với bạn.
3. Một số em trình bầy dự kiến sẽ hợp t ¸c víi nh÷ng ngêi xung quanh tõ mét sè
viƯc; c¸c bạn khác có thể góp ý cho bạn. 4. GV nhận xét về những dự kiến của HS.
Ngày dạy
.. ..
Bài 9
đạo đức:
Em yêu quê hơng
I - Mục tiêu
21
Sau khi học bài này, HS biết: - Mọi ngời phải yêu thơng quê hơng.
- Thể hiện tình yêu quê hơng bằng những hành vi , việc làm phù hợp với khả năng của mình.
- Yêu quý, tôn trọng những truyền thống tốt đẹp của quê hơng. Đồng tình với những việc làm góp phần vào việc xây dựng và bảo vệ quê hơng.
II Tài liệu và ph

ơng tiện
- Giấy, bút màu. - Dây, kẹp, nẹp để treo tranh dùng cho hoạt động 1, tiết 2.
-Thẻ màu dùng cho hoạt động 2, tiết 2 - Các bài thơ, bài hát, nói về tình yêu quê h
ơng.
III- Các hoạt động dạy học

Tiết 1
Hoạt động 1: Tìm hiểu truyện Cây đa làng em
Mục tiêu: HS biết đựơc một biểu hiện cụ thể của tình yêu quê hơng. Cách tiến hành
1. Đọc truyện Cây đa làng em trang 28, SGK.
2. HS thảo luận nhóm theo các câu hỏi trong SGK. 3. Đại diện nhóm trình bày, cả lớp trao đổi, bổ sung.
4. GV kết luận: Bạn Hà đã góp tiền để chữa cho cây đa khỏi bệnh. Việc làm đó
thể hiện tình yêu quê hơng của Hà. Hoạt động 2: Làm bài tập 1, SGK.
Mục tiêu: HS nêu đợc những việc làm thể hiện tình yêu quê hơng. Cách tiến hành
1. GV yêu cầu từng cặp HS thảo luận để làm bài tập 1. 2. Hs thảo luận.
3. đại diện một số nhóm trình bầy, các nhóm kh¸c nhËn xÐt bỉ sung ý kiÕn. 4. GV kÕt ln: Trêng hỵp a, b, c, d, e thĨ hiƯn tình yêu quê hơng.
5. GV yêu cầu HS đọc phần Ghi nhớ trong SGK.
Hoạt động 3:Liên hệ thực tế
Mục tiêu: HS kể đợc những việc các em đã làm để thể hiện Tình yêu quê hơng của mình.
Cách tiến hành 1. GV yêu cầu HS trao đổi với nhau theo các gợi ý sau:
- Quê bạn ở đâu? Bạn biết những gì về quê hơng mình? - Bạn đã làm đợc những gì để thể hiện tình yêu quê hơng?
2. HS trao đổi. 3.Một số HS trình bày trớc lớp; các em khác nêu câu hỏi về những vần đề mà
mình quan tâm. 4. GV Kết luận và khen một số HS đã biết thể hiện tình yêu quê hơng bằng
những việc làm cụ thể. Hoạt động tiếp nối
- Mỗi HS vÏ 1 bøc tranh nãi vỊ viƯc lµm mµ em mong muốn thực hiện cho quê h- ơng hoặc su tầm tranh, ảnh về quê hơng mình.
- Các nhóm HS chuẩn bị các bài thơ, bài hát, nói về tình yêu quê h
ơng.
22
Ngày dạy
.. ..
Bài 9
đạo đức:
Em yêu quê hơng Tiết 2
23
Hoạt động 1: Triển lãm nhỏ bài tập 4,SGK
Mục tiêu: HS biết thể hiện tình cảm đối với quê hơng. Cách tiến hành
1. GV hớng dẫn các nhóm HS trng bày và giới thiệu tranh. 2. HS tình bày và giới thiệu tranh cđa nhãm
3. Hs c¶ líp xem tranh và trao đổi, thảo luận. 4. GV nhận xét về tranh ảnh của HS và bày tỏ niềm tin rằng các em sẽ làm đợc những
công việc thiết thực để tỏ lòng yêu quê hơng. Hoạt động 2: Bày tỏ thái độ bài tập 2,SGK
Mục tiêu: HS biết bày tỏ thái độ phù hợp đối với một số ý kiến liên quan đến tình yêu quê hơng.
Cách tiến hành:
1. Gv lần lợt nêu từng ý kiến trong bài tập 2, SGK. 2.HS bày tỏ thái độ bằng cách giơ thẻ màu theo quy ớc
3. GV mời một số HS giải thích lí do. Các Hs khác nhận xét, bổ sung. 4. GV kết luận: Tán thành với những ý kiến a, d; không tán thành với ý kiến
b, c Hoạt động 3: Xử lý tình huống bài tập 3, SGK
Mục tiêu: HS biết xử lý tình huống liên quan đến tình yêu quê hơng. Cách tiến hành
1. GV yêu cầu các nhóm HS thảo luận để xử lí tình huống của bài tập 3. 2. các nhóm HS làm việc.
3. Theo từng tình huống, đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét,
bổ sung. 4. GV kết luận:
- Tình huống a: Bạn Tuấn có thể góp sách báo của mình; vận động các bạn cùng tham gia đóng góp; nhắc nhở các bạn giữ gìn sách,
- Tình huống b: Bạn Hằng cần tham gia làm vệ sinh với các bạn trong đội vì đó là một việc làm góp phần làm sạch, đẹp làng xóm.
Hoạt động 4: Trình bày kết quả su tầm
Mục tiêu: củng cốbài Cách tiến hành:
- HS trình bày kết quả su tầm đợc về cảnh đẹp, phong tục tập quán, danh nhân của quê hơng và các bài thơ, bài hát, điệu múa, đã chuẩn bị.
- Cả lớp trao đổi về ý nghĩa của bài thơ, bài hát,
- GV nhắc nhở HS thể hiện tình yêu quê hơng bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với khả năng.
Ngày dạy
.. ..
Bài 10
đạo đức:
Uỷ ban nhân dân xã phờng em
I - Mục tiêu
Sau khi học bài này, HS biết: 24
-Cần phải tôn trọng Uỷ ban nhân dânUBND xã phờng và vì sao phải tôn trọng UBND xã phờng.
- Thực hiện các quy định của UBND xã phờng ; tham gia các hoạt động do UBND xã phêng tỉ chøc.
- T«n träng UBND x· phêng.
II Tài liệu và ph

ơng tiện
ảnh trong bài phóng to
III- Các hoạt động dạy học

Tiết 1
Hoạt động 1: Tìm hiểu truyện Đến uỷ ban nhân dân phờng
Mục tiêu: HS biÕt mét sè c«ng viƯc cđa UBND x· phêng và bớc đầu biết đợc tầm quan trọng của UBND xã phờng.
Cách tiến hành 1. Gv mời 1-2 HS đọc truyện trong SGK.
2. Thảo luận cả lớp theo các câu hỏi sau: - Bố Nga đến UBND phờng để làm gì?
- UBND phờng làm các công việc gì? - UBND xã phờng có vai trò rất quan trọng nên mỗi ngời dân cần phải có thái
độ nh thế nào đối víi UBND ? 3. GV kÕt luËn: UBND x· phêng giải quyết nhiều công việc quan trọng đối với
ngời dân ở địa phơng. Vì vậy, mỗi ngời dân đều phải tôn trọng và giúp đỡ Uỷ ban hoàn thành công việc.
4. GV mời 1- 2 HS đọc phần Ghi nhớ trong SGK.
Hoạt động 2: Làm bài tập 1, SGK.
Mục tiêu: HS biÕt mét sè viƯc lµm cđa UBND x· phờng. Cách tiến hành
1. GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các HS. 2. HS thảo luận nhóm.
3. Đại diện nhóm lên trình bày trớc lớp. Cả lớp trao ®ỉi ý kiÕn, bỉ sung. 4. GV kÕt ln:
UBND xã phờng làm các việc: b, c, d, đ, e, h, i. Hoạt động 3:Làm bài tập 3, SGK
Mục tiêu: HS nhận biết đợc các hành vi, việc làm phù hợp khi đến UBND xã phờng. Cách tiến hành
1. GV giao nhiệm vụ cho HS 2. HS làm việc cá nhân.
3. GV gọi một số HS lên trình bày ý kiÕn. 4. GV kÕt luËn:
- b, c lµ hµnh vi, việc làm đúng. - a là hành vi không nên làm.
Hoạt động tiếp nối
Tìm hiểu về UBND xã phờng tại nơi mình ở; các công việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em mà UBND xã phờng đã làm.
25
Ngày dạy
.. ..
Bài 10
đạo đức:
Uỷ ban nhân dân xã phờng em Tiết 2
26
Hoạt động 1: Xử lý tình huống bài tập 2, SGK
Mục tiêu: HS biết lựa chọn các hành vi phù hợp và tham gia các công tác xã hội do UBND xã phờng tổ chức.
Cách tiÕn hµnh 1. GV chia nhãm vµ giao nhiệm vụ xử lí tình huống cho từng nhóm HS.
2.Các nhóm HS thảo luận. 3. Đại diện từng nhóm lên trình bày. Các nhóm khác thảo luận và bổ sung ý kiến.
4. GV kết luận:
Tình huống a: Nên vận động các bạn tham gia kí tên ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam.
Tình huống b: Nên đăng kí tham gia sinh hoạt hè tại Nhà văn hoá của phờng. Tình huống c: Nên bàn với gia đình chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập, quần áo, ủng
hộ trẻ em vùng lũ lụt.
Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến bài tập 4, SGK Mục tiêu: HS biết thực hiện quyền đợc bày tỏ ý kiến của mình với chính quyền.
Cách tiến hành:
1. GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm đóng vai góp ý kiến cho UBND xã phờng về các vấn đề có liên quan đến trẻ em nh: xây dựng sân chơi cho trẻ
em; tổ chức ngày 1 tháng 6, ngày rằm Trung thu cho trẻ em ở địa phơng, Mỗi nhóm
chuẩn bị ý kiến một vấn đề. 2. các nhóm chuẩn bị.
3. Đại diện từng nhóm lên trình bày các nhóm khác thảo luận và bổ sung ý kiÕn. 4. GV kÕt luËn: UBND x· phêng lu«n quan tâm, chăm sóc và bảo vệ quyền lợi
của ngời dân, đặc biệt là trẻ em. Trẻ em tham gia các hoạt động xã hội tại xã phờng và tham gia đóng góp ý kiến là một việc làm tốt.
Ngày dạy
.. ..
Bài 11
đạo đức:
Em yêu tổ quốc Việt Nam
I - Mục tiêu
27
Sau khi học bài này, HS biÕt: - Tỉ qc cđa em lµ ViƯt Nam: Tỉ quốc em đang thay đổi từng ngày và đang hội
nhập vào đời sống quốc tế. - Tích cực học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ quê hơng, đất nớc.
- Quan tâm đến sự phát triển của đất nớc, tự hào về truyền thống, về nền văn hoá và lịch sử của dân tộc Việt Nam.
II Tài liệu và ph

ơng tiện
Tranh, ảnh về đất nớc, con ngời Việt Nam và một số nớc khác.
III- Các hoạt động dạy học

Tiết 1
Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin trang 34, SGK
Mục tiêu: HS có những hiểu biết ban đầu về văn hoá, kinh tế, truyền thống và con ng- ời Việt Nam.
Cách tiến hành 1. GV chia HS thành các nhóm và giao nhiệm vụ cho từng nhóm nghiên cứu,
chuẩn bị giới thiệu một nội dung của thông tin trong SGK. 2. Các nhóm chuẩn bị.
3. Đại diện từng nhóm lên trình bày. 4. Các nhóm khác thảo luận và bổ sung ý kiến.
5. GV kết luận: Việt Nam có nền văn hoá lâu đời, có truyền thống đấu tranh
dựng nớc và giữ nớc rất đáng tự hào. Việt Nam đang phát triển và thay đổi từng ngày. Hoạt động 2: Thảo luận nhóm.
Mục tiêu: HS có thêm hiểu biết và tự hào về đất nớc Việt Nam. Cách tiến hành
1. GV chia nhóm HS và đề nghị các nhóm thảo luận theo các câu hỏi sau: - Em biết thêm những gì về đất nớc Việt Nam?
- Em nghĩ gì về đất níc, con ngêi ViƯt Nam? - Níc ta cã nh÷ng khó khăn gì?
- Chúng ta cần phải làm gì để góp phần xây dựng đất nớc? 2. Các nhóm làm việc.
3.Đại diện các nhóm trình bày ý kiến trớc lớp. 4. GV kÕt ln:
- Tỉ qc chóng ta lµ ViƯt Nam, chúng ta rất yêu quý và tự hào về Tổ quốc mình,
tự hào mình là ngời Việt Nam. - Đất nớc ta nghèo, còn nhiều khó khăn, vì vậy chúng ta cần phải cố gắng học
tập, rèn luyện để góp phần xây dựng Tổ quốc. 5. GV mời 1-2 HS đọc phần Ghi nhớ trong SGK.
Hoạt động 3 :Làm bài tập 3, SGK
Mục tiêu: HS củng cố những hiểu biết về Tổ quốc Việt Nam Cách tiến hành
1. GV nêu yêu cầu của bài tập 2. 2. HS làm việc cá nhân.
3. HS trao đổi và làm với bạn ngồi bên cạnh. 4. Một số HS trình bày trớc lớp giới thiệu về Quốc kì Việt Nam, về Bác Hồ, về
Văn Miếu, về áo dài Việt Nam 28
5. GV kết luận: - Quốc kì Việt Nam là lá cờ đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.
- Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam , là danh nhân văn hoá thế
giới. - Văn Miếu nằm ở Thủ đô Hà Nội, là trờng đại học đầu tiên của nớc ta.
- áodài Việt Nam là một nền văn hoá truyền thống của dân tộc ta.
Hoạt động tiếp nối
- Su tầm các bài hát, bài thơ, tranh ảnh, sự kiện lịch sử, có liên quan đến chủ đề
Em yêu Tổ qc ViƯt Nam. -
VÏ tranh vỊ ®Êt níc, con ngêi Việt Nam.
Ngày dạy
.. ..
đạo đức:
Em yêu tổ quốc Việt Nam Tiết 2
Hoạt động 1: Làm bài tập 1, SGK.
Mục tiêu: Củng cố các kiến thức về đất nớc Việt Nam. Cách tiến hành
29
1. GV giao nhiệm vơ cho tõng nhãm HS: Giíi thiƯu mét sù kiƯn, một bài hát, bài thơ, tranh, ảnh nhân vật lịch sử liên quan đến một mốc thời gian hoặc một địa danh của
Việt Nam đã nêu trong bài tập 1. 2. Từng nhóm thảo luận
3. Đại diện lên trình bày về một mốc Thời gian hoặc một địa danh. 4. Các nhóm khác thảo luận và bổ sung ý kiến.
5. GVkết luận: - Ngày 2 tháng 9 năm 1945 là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản
Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trờng Ba Đình lịch sử, khai sinh ra nớc Việt Nam dân chủ cộng hoà.
Từ đó, ngày 2 tháng 9 đợc lấy làm ngày Quốc khánh của nớc ta. - Ngày 7 tháng 5 năm 1954 là ngày chiến thắng Điện Biên Phủ.
- Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày giải phóng miền Nam. Quân giải phóng chiếm Dinh Độc Lập, nguỵ quyền Sài Gòn tuyên bố đầu hàng.
- Sông Bạch Đằng gắn với chiến thắng của Ngô Quyền chống quân Nam Hán và chiến thắng của nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lợc Mông
Nguyên. - Bến Nhà Rồng nằm trên sông Sài Gòn, nơi Bác Hồ ra đi tìm đờng cứu nớc.
- Cây đa Tân Trào: nơi xuất phát của một đơn vị giải phóng quân tiến về giải phóng Thái Nguyên 16 tháng 8 năm 1945.
Hoạt động 2: Đóng vai bài tập 3, SGK Mục tiêu: HS biết thể hiện tình yêu quê hơng , đất nớc trong vai một hớng dẫn viên du
lịch. Cách tiến hành:
1. GV yêu cầu HS đóng vai hớng dẫn viên du lịch giới thiệu với khách du lịch các HS khác trong lớp đóng về một trong các chủ đề: văn hoá, kinh tế, lịch sử, danh
lam thắng cảnh, con ngời ViƯt Nam, trỴ em ViƯt Nam, viƯc thùc hiƯn Qun trẻ em ở Việt Nam,
2. Các nhóm chuẩn bị đóng vai 3. Đại diện một số nhóm lên đóng vai hớng dẫn viên du lịch giới thiệu trớc lớp.
4. Các nhóm khác nhận xét v à bổ sung ý kiến. 5. GV nhận xét, khen các nhóm giới thiệu tốt.
Hoạt ®éng 3: TriĨn l·m nhá bµi tËp 4, SGK Mơc tiêu: HS thể hiện sự hiểu biết và tình yêu quê hơng, đất nớc của mình qua tranh
vẽ. Cách tiến hành
1. GV yêu cầu HS trng bày tranh vẽ theo nhóm. 2. HS cả lớp xem và trao ®ỉi tranh
3. GV nhËn xÐt vỊ tranh vÏ cđa HS. 4. HS hát, đọc thơ, về chủ đề
Em yêu Tổ quốc Việt Nam.
Ngày dạy
.. ..
Bài 12
đạo đức:
Em yêu hoà bình
I - Mục tiêu
Sau khi học bài này, HS biết: 30
- Giá trị của hoà bình ; trẻ em có quyền đợc sống trong hoà bình và có trách nhiệm tham gia các hoạt động bảo vệ hoà bình.
- Tích cực tham gia các hoạt động hoà bình do nhà trờng, địa phơng tổ chức. - Yêu hoà bình, quý trọng và ủng hộ các dân tộc đấu tranh hoà bình; ghét chiến
tranh phi nghĩa và lên án những kẻ phá hoại hoà bình, gây chiến tranh.
II Tài liệu và ph

ơng tiện
- Tranh, ảnh về cuộc sống của trẻ em và nhân dân ở những nơi có chiến tranh. - Tranh, ảnh, băng hình về các hoạt động bảo vệ hoà bình , chống chiến tranh của
thiếu nhi và nhân dân Việt Nam, thế giới. - Giấy khổ to, bút màu.
- Điều 38, công ớc Quốc tế về Quyền trẻ em. - Thẻ màu dùng cho hoạt động 2 tiết 1.
III- Các hoạt động dạy học

Tiết 1
Khởi động : HS hát bài Trái Đất này của chúng em, nhạc: Trơng Quang Lục, lời thơ: Định Hải.
- GV nêu câu hỏi: + Bài hát nói lên điều gì?
+ Để Trái Đất mãi mãi tơi đẹp, yên bình, chúng ta cần phải làm gì? - GV giới bài.
Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin trang 37, SGK
Mục tiêu: HS hiểu đợc những hậu quả do chiến tranh gây ra và sự cần thiết phải bảo vệ hoà bình.
Cách tiến hành 1. GV yêu cầu HS quan sát các tranh, ảnh về cuộc sống của nhân dân và trẻ em
các em vùng có chiến tranh, về sự tàn phá của chiến tranh và hỏi: Em thấy những gì trong các tranh, ảnh đó?
2. HS đọc các thông tin trang 37-38, SGK và thảo luận nhóm theo 3 câu hỏi trong SGK.
3. Các nhóm thảo luận. 4. GV mời đại diện mỗi nhóm trình bầy 1 câu hỏi, các nhóm khác nhận xét, bổ
sung. 5. GV kết luận: Chiến tranh chỉ gây ra đổ máu, ®au th¬ng, chÕt chãc, bƯnh tËt,
®ãi nghÌo, thÊt häc, vì vậy, chúng ta phải cùng nhau bảo vệ hoà bình, chống chiến
tranh. Hoạt động 2: Bày tỏ thái độbài tập 1, SGK.
Mục tiêu: HS biết đợc trẻ em có quyền đợc sống trong hoà bình và có trách nhiệm tham gia bảo vệ hoà bình.
Cách tiến hành 1. GV lần lợt đọc từng ý kiến trong bài tập 1.
2. Sau mỗi ý kiến, GV yêu cầu HS bày tỏ thái độ bằng cách giơ thẻ màu theo quy íc.
3. GV mêi 1 sè HS gi¶i thÝch lÝ do. 4. GV kết luận: Các ý kiến a, d là đúng; các ý kiến b, c là sai. Trẻ em có
quyền đợc sông trong hoà bình và có trách nhiệm tham gia bảo vệ hoà bình 31
Hoạt động 3:Làm bài tập 2 SGK
Mục tiêu: HS hiểu đợc những biểu hiện của lòng yêu hoà bình trong cuộc sống hàng ngày.
Cách tiÕn hµnh 1. HS lµm bµi tËp 2 lµm viƯc cá nhân
2. Trao đổi bài làm với bạn ngồi bên cạnh. 3. Một số HS trình bày ý kiến trớc líp. C¶ líp nhËn xÐt, bỉ sung.
4. GV kÕt ln: Để bảo vệ hoà bình, trớc hết mỗi ngời cần phải có lòng yêu hoà bình và thể hiện
điều đó ngay trong cuộc sống hằng ngày, trong các mối quan hệ giữa con ngời với ngời, giữa các dân tộc, quốc gia này với các dân tộc, quốc gia khác, nh các hoạt động, việc
làm b, c trong bài tập 2. Hoạt động 4: Làm bài tập 3, SGK.
Mục tiêu: HS biết đợc những hoạt động cần làm để bảo vệ hoà bình. Cách tiến hành
1. HS thảo luận nhóm bài tập 3. 2. Đại diện từng nhóm trình bày tríc líp, c¸c nhãm kh¸c bỉ sung.
3. GV kÕt ln, khuyến khích HS tham gia các hoạt động bảo vệ hoà bình phù
hợp với khả năng. 4. GV mời 1-2 HS đọc phần Ghi nhớ trong SGK.
Hoạt động tiếp nối
1. Su tầm tranh, ảnh, bài báo, băng hình về hoạt động bảo vệ hoà bình của nhân dân Việt Nam và thế giới; su tầm các bài thơ, bài hát, truyện, về chủ đề
Em yêu hoà
bình. 2. Mỗi em vẽ một bức tranh về chủ đề
Em yêu hoà bình.
Ngày dạy
19 3 2007
Bài 12
đạo đức:
Em yêu hoà bình Tiết 27 Tiết 2
I - Mục tiêu
Sau khi học bài này, HS biết: - Giá trị của hoà bình ; trẻ em có quyền đợc sống trong hoà bình và có trách
nhiệm tham gia các hoạt động bảo vệ hoà bình. - Tích cực tham gia các hoạt động hoà bình do nhà trờng, địa phơng tổ chức.
- Yêu hoà bình, quý trọng và ủng hộ các dân tộc đấu tranh hoà bình; ghét chiến tranh phi nghĩa và lên án những kẻ phá hoại hoà bình, gây chiến tranh.
II Tài liệu và ph

ơng tiện
- Tranh, ảnh về cuộc sống của trẻ em và nhân dân ở những nơi có chiến tranh. - Tranh, ảnh, băng hình về các hoạt động bảo vệ hoà bình , chống chiến tranh của
thiếu nhi và nhân dân Việt Nam, thế giới. 32
-Bảng học nhóm.
III Các hoạt ®éng d¹y häc chđ u Ho¹t ®éng 1: Giíi thiệu các t liệu đã su tầm bài tập 4, SGK
Mục tiêu: HS biết đợc các hoạt động để bảo vệ hoà bình của nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới.
Cách tiến hành 1. Từng học sinh giới thiệu trớc lớp các tranh, ảnh, băng hình, bài báo về các hoạt
động bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh mà các em đã su tầm đợc có thể theo nhóm hoặc cá nhân
2. GV nhận xét, giới thiệu thêm một số tranh, ảnh, băng hình nhiều hoạt động để bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh.
- Thiếu nhi và nhân dân cũng nh các nớc đã tiến hành nhiều hoạt động để bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh.
- Chúng ta cần tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh do nhà trờng, địa phơng tổ chức.
Hoạt động 2: Vẽ Cây hoà bình

Mục tiêu: Củng cố lại nhận thức về giá trị của hoà bình và những việc làm để bảo vệ hoà bình cho HS.
Cách tiến hành:
1. GV chia nhóm và hơng dẫn các nhóm vẽ Cây hoà bình ra giấy khổ to: - Rễ cây là các hoạt động bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh, là các việc làm,
các cách ứng xử thể hiện tình yêu hoà bình trong sinh hoạt hàng ngày. - Hoa, quả và lá cây là những điều tốt đẹp mà hoà bình đã mang lại cho trẻ nói
riêng và mọi ngời nói chung. 2. Các nhóm vẽ tranh.
3. Đai diện từng nhóm giới thiệu về tranh của nhóm mình. Các nhóm khác nhận xét.
4. GV khen các tranh vẽ đẹp và kết luận: Hoà bình mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho trẻ em và mọi ngời. Song để
có đợc hoà bình, mỗi ngời chúng ta cần phải thể hiện tinh thần hoà bình trong cách sống và ứng xử hằng ngày; đồng thời cần tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ hoà
bình, chống chiến tranh. Hoạt động 3: Thi tìm bài hát nói về em yêu hoà bình
Mục tiêu: HS hiểu đợc hoà bình,thấy đợc quyền sống trong hoà bình. Cách tiến hành
. -HS trình bày các bài thơ, bài hát, điệu múa, tiểu phẩm về chủ đề
Em yêu hoà bình. -GV nhận xét và nhắc nhở HS tích cực tham gia các hoạt động vì hoà bình phù hợp với
khả năng.
33
Ngày dạy
.. ..
Bài 13
đạo đức:
Em tìm hiểu về liên hợp quốc
I - Mục tiêu
Sau khi học bài này, HS biết: - Hiểu biết ban đầu về tổ Liên Hợp Quốc vµ quan hƯ cđa níc ta víi tỉ chøc qc
tÕ này. - Thái độ tôn trọng cơ quan Liên Hợp Quốc đang làm việc ở địa phơng và ở Việt
Nam.
II Tài liệu và ph

ơng tiện
- Tranh, ảnh, băng hình, bài báo về hoạt động của Liên Hợp Quốc và các cơ quan Liên Hợp Quốc ở địa phơng và ở Việt Nam.
- thông tin tham khảo ở phần Phụ lục trang 71.
34
- Mi crô không dây để chơi trò chơi Phóng viên
III- Các hoạt động dạy học

Tiết 1
Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin trang 40-41, SGK
Mục tiêu: HS có những hiểu biết ban đầu về Liên Hợp Quốc và quan hệ của Việt Nam với tổ chức này.
Cách tiến hành 1. GV yêu cầu HS đọc các thông tin trang 40-41 và hỏi: ngoài những thông tin
trong SGK, em còn biết thêm gì về tổ chức Liên Hợp Quốc? 2. HS nêu những điều các em biết về Liên Hợp Quốc.
3. GV giới thiệu thêm với HS một số tranh, ảnh, băng hình về các hoạt động của Liên Hợp Quốc ở các nớc, ở Việt Nam và điạ phơng. Sau đó, cho HS thảo luận hai câu
hỏi ở trang 41, SGK. 4. GV kết luận:
- Liên Hợp Quốc là tổ chức quốc tế lớn nhất hiện nay. - Từ khi thành lập, Liên Hợp Quốc đã có nhiều hoạt động vì hoà bình, công bằng
và tiến bộ xã hội. - Việt Nam là một thành viên của Liên Hợp Quốc.
Hoạt động 2: Bày tỏ thái độ bài tập 1, SGK.
Mục tiêu: HS có nhận thức đúng về tổ chức Liên Hợp Quốc. Cách tiÕn hµnh
1. GV chia nhãm vµ giao nhiƯm vơ cho các nhóm thảo luận các ý kiến trong bài tập 1.
2. HS thảo luận nhóm. 3. Đại diện các nhóm trình bầy mỗi nhóm trình bày một ý kiến
4. Các nhãm kh¸c nhËn xÐt, bỉ sung 5. GV kÕt ln: các ý kiến c, d là đúng.
Các ý kiến a, b, đ là sai. 6. GV yêu cầu HS đọc phần Ghi nhớ trong SGK.
Hoạt động tiếp nối
1. Tìm hiểu về tên một vài cơ quan của Liên Hợp Quốc ở Việt Nam; về một vài hoạt động của các cơ quan Liên Hợp Quốc ở Việt Nam và ở địa phơng em.
2. Su tầm các tranh, ảnh, bài báo nói về hoạt động của tổ chức Liên Hợp Quốc ở Việt Nam hoặc trên thế giới.
35
Ngày dạy
.. ..
Bài 13
đạo đức:
Em tìm hiểu về liên hợp quốc Tiết 2
Hoạt động 1: Chơi trò chơi Phóng viên bài tập 2, SGK
Mục tiêu: HS biết tên một vài cơ quan của Liên Hợp Quốc ở Việt Nam; biết một vài hoạt động của các cơ quan Liên Hợp Quốc ở Việt Nam và ở địa phơng.
Cách tiến hành 1. GV phân công một số HS thay nhau đóng vai phóng viêncó thể là phóng viên
báo Thiếu niên Tiền phong, phóng viên đài truyền hình, phóng viên đài phát thanh,
và tiến hành phỏng vấn các bạn trong lớp về các vấn đề có liên quan đến tổ chức Liên Hợp Quốc. Ví dụ:
- Liên Hợp Quốc đợc thành lập khi nào? - Trụ sở Liên Hợp Quốc ở đâu?
- Việt Nam đã trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc từ khi nào?
36
- Bạn hãy kể tên một cơ quan của Liên Hợp Quốc ở Việt Nam mà bạn biết - Bạn hãy kể một việc làm của Liên Hợp Quốc mang lại lợi ích cho trẻ em.
- Bạn hãy kể một hoạt động của cơ quan Liên Hợp Quốc ở Việt Nam hoặc ở địa
phơng mà em biết. - .
2. HS tham gia trò chơi.
3. GV nhận xét, khen các em trả lời đúng, hay. 4. GV nhận xét chung và kết luận:
Hoạt động 2: Triển lãm nhỏ Mục tiêu: Củng cố bài.
Cách tiến hành:
1. GV hớng dẫn các nhóm HS trng bày tranh, ảnh, bài báo, về Liên Hợp Quốc
đã su tầm đợc xung quanh lớp học. 2.Cả lớp cùng đi xem, nghe giới thiệu và trao đổi.
3. GV khen các nhóm HS đã su tầm đợc nhiều t liệu hay và nhắc nhở HS thực hiện nội dung bài học.
Ngày dạy
.. ..
Bài 14
đạo đức:
Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
I - Mục tiêu
Sau khi học bài này, HS biết: -Tài nguyên thiên nhiên rất cần thiết cho cuộc sống con ngời.
- Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên nhằm phát triển môi trờng bền vững. - Bảo vệ và sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.
II Tài liệu và ph

ơng tiện
Tranh, ảnh, băng hình về tài nguyên thiên nhiên mỏ than, dầu mỏ, rừng cây, ..hoặc cảnh tợng phá hoại tài nguyên thiên nhiên.
III- Các hoạt động dạy học

Tiết 1
37
Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin trang 44,SGK
Mục tiêu: HS nhận biết vai trò của tài nguyên thiên nhiên đối với cuộc sống con ngêi; vai trß cđa con ngêi trong viƯc sư dơng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
Cách tiến hành 1. GV yêu cầu HS xem ảnh và đọc các thông tin trong bài mỗi HS đọc một
thông tin. 2. Các nhóm HS thảo luận theo câu hỏi trong SGK.
3. Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận. 4. Các nhóm khác thảo luận và bổ sung ý kiến.
5. GV kết luận và mời 1-2 HS đọc phần Ghi nhớ trong SGK.
Hoạt động 2: Làm bài tập 1, SGK.
Mục tiêu: HS nhận biết đợc một số tài nguyên thiên nhiên Cách tiến hành
1. GV nêu yêu cầu của bài tập. 2. HS làm việc cá nhân.
3. GV mời một vài HS trình bày , cả lớp bổ sung. 4. GV kết luận: Trừ nhà máy xi măng và vờn cà phê, còn lại đều là tài nguyên
thiên nhiên. tài nguyên thiên nhiên đợc sử dụng hợp lý là ®iỊu kiƯn b¶o ®¶m cho cc sèng cđa mäi ngêi, không chỉ thế hệ hôm nay mà cả thế hệ mai sau; để trẻ em đợc sống
trong môi trờng trong lành, an toàn, nh Công ớc Quốc tế về Quyền trẻ em đã quy định. Hoạt động 3:Bày tỏ thái độ bài tập 3, SGK
Mục tiêu: HS biết đánh giá và bày tỏ thái độ đối với các ý kiến có liên quan đến tài nguyên thiên nhiên.
Cách tiến hành 1. GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận.
2. Từng nhóm thảo luận. 3. đại diện mõi nhóm trình bày kết quả đánh giá và thái độ của nhóm mình về
một ý kiến. 4. Các nhóm khác thảo luận và bổ sung ý kiến.
5. GV kết luận: - ý kiến b, c là đúng.
- ý kiến a là sai.
Hoạt động tiếp nối
Tìm hiểu về một tài nguyên thiên nhiên của nớc ta hoặc của địa phơng.
38
Tuần 26:
Thứ 2 ngày 5 tháng 3 năm 2007
Đạo Đức tiết 26
Thực Hành giữa kì II
Thăm Uỷ Ban Nhân Dân X· Phêng Em

I. Mơc Tiªu:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

tài liệu và ph ơng tiện các hoạt động dạy học

Tải bản đầy đủ ngay(41 tr)

×