Tải bản đầy đủ - 112 (trang)
mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

Tải bản đầy đủ - 112trang

GV nhắc nhở HS những yêu cầu cần chú ý của từng động tác, sau đó cho tập cả lớp dới sự điều khiển của cán sự lớp.
Hoạt động 3 : Hoạt động 4 : Ôn 6 động tác thể dơc ®· häc: 7 8 phót.
– GV chia lớp thành 4 tổ và phân địa điểm cho HS tự ôn.
Tổ trởng điều khiển các bạn tập luyện. GV quan sát nhắc nhở kỉ luật tập luyện của các tổ, giúp các tổ trởng điều hành tập luyện và sửa sai cho HS.
Các tổ lần lợt báo cáo kết quả luyện tập: 2 3 phút. GV và HS quan sát nhận xét, cho thi đua giữa các tổ.
Hoạt động 5 : Chơi trò chơi ai nhanh và khéo hơn

: 6 7 phút
GV nêu tên trò chơi để HS nhắc lại cách chơi, sau đó cho cả lớp chơi thử 1 2 lần
rồi cho chơi chính thức 3 5 lần. Sau mỗi lần chơi, GV xác nhận và công bố trớc lớp những ngời thắng cuộc do từng cặp báo cáo. Cuối cùng những ngời thua phải chịu
phạt theo hình thức đã thoả thuận hoặc do ngời thắng cuộc yêu cầu. HS tham gia chơi nhiệt tình, vui vẻ và đoàn kết.
Hoạt động 4 : Kết thúc : 4 5 phút
- HS thả lỏng : Hát và vỗ tay theo nhịp 1 bài hát : 2 3 phót.
- GV cïng HS hƯ thèng bµi : 2 phót. - GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học : 1- 2 phút
- Giao bài về nhà: Ôn 6 động tác của bài thể dục phát triển chung. Ngày d¹y:
…… .
…… ………
ThĨ dơc : bµi 28
Bµi thể dục phát triển chung - trò chơi thăng bằng

I. mục tiêu:


- HS ôn bài thể dục phát triển chung, thực hiện cơ bản đúng động tác, đúng nhịp hô. - Chơi trò chơi
Thăng bằng chủ động, nhiệt tình, đảm bảo an toàn.

II. địa điểm và phơng tiện:


- Sân trờng vệ sinh sạch sẽ đảm bảo an toàn luyện tập. - 1 chiếc còi, dụng cụ cho trò chơi.

III. các hoạt động dạy và học:


Hoạt động 1: Mở đầu 6 10 phót
– - Hs tËp hỵp 2 hµng ngang.
- GV nhËn líp, phỉ biÕn nhiƯm vơ, yêu cầu bài học : 1-2 phút. - HS chạy nhẹ nhàng trên sân theo một hàng dọc.
- Xoay các khớp: 2 phút - Chơi trò chơi
Lò cß tiÕp søc : ”
1 – 2 phót. - Kiểm tra động tác nhảy và điều hoà : 1-2 phút.
Hoạt động 2 : Ôn bài thể dục phát triĨn chung: 10 12 phót
– - HS cả lớp đồng loạt tập 1 - 2 lần cả 5 động tác theo đội hình vòng tròn do GV
hô nhịp. Cán sự và 1 2 HS thực hiện đúng động tác mẫu. GV nhận xét, sửa sai cho HS, nêu những yêu cầu cần đạt về kĩ thuật của từng động tác. Sau đó chia tổ và phân
công địa điểm để các tổ tự quản ôn tập dới sự điều khiển của tổ trởng, GV quan sát, đến từng tổ giúp đỡ về tổ chức và sửa sai cho Hs.
36
Hoạt động 3 : Báo cáo kết quả ôn luyện : 3 4 phút
Từng tổ lên trình diễn cả bài thể dục một lần, mỗi động tác 2x8 nhịp dới sự ®iỊu
khiĨn cđa tỉ trëng, sau ®ã GV cïng nh÷ng học sinh khác đánh giá xem tổ nào có nhiều ngời thực hiện động tác đúng và đẹp nhất. Khi đánh giá, GV chú ý nhịp hô của
cán sự có phù hợp với từng động tác của bài cha, vì từ nhịp hô này sẽ ảnh hởng tới nhịp thực hiện động tác của các thành viên trong tổ.
Hoạt động 4 : Chơi trò chơi Thăng bằng

: 5 6 phót
– GV nªu tên trò chơi cùng HS nhắc lại cách chơi có kết hợp cho 1 2 HS làm mẫu,
GV trực tiếp điều khiển trò chơi và đứng bảo hiểm cho HS.
Hoạt động 4 : Kết thúc : 4 5 phút
- HS thả lỏng, Hát và vỗ tay theo nhịp 1 bài hát : 2 3 phót.
- GV cïng HS hƯ thèng bµi : 2 phót. - GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học : 1- 2 phút
- Giao bài về nhà: Ôn các động tác của bài thể dục phát triển chung.
Ngày dạy:
.

Thể dục: bài 29
Bài thể dục phát triển chung - trò chơi thỏ nhảy

I- mục tiêu:


- HS ôn bài thể dục phát triển chung, thực hiện cơ bản đúng động tác, đúng nhịp hô. - Chơi trò chơi
Thỏ nhảy chủ động, nhiệt tình, đảm bảo an toàn.

II. địa điểm và phơng tiện:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

Tải bản đầy đủ ngay(112 tr)

×