Tải bản đầy đủ - 112 (trang)
mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

Tải bản đầy đủ - 112trang

Hoạt động 4 : Ôn 6 động tác thể dục ®· häc: 7 8 phót.
– GV chia líp thành 4 tổ và phân địa điểm cho HS tự ôn.
Tổ trởng điều khiển các bạn tập luyện. GV quan sát nhắc nhở kỉ luật tập luyện của các tổ, giúp các tổ trởng điều hành tập luyện và sửa sai cho HS.
Các tổ lần lợt báo cáo kết quả lun tËp: 2 – 3 phót. GV vµ HS quan sát nhận xét, cho thi đua giữa các tổ.
Hoạt động 5 : Chơi trò chơi Ai nhanh và khéo hơn

: 6 7 phút
GV nêu tên trò chơi để HS nhắc lại cách chơi, sau đó cho cả lớp chơi thử 1 2 lần
rồi cho chơi chính thức 3 5 lần. Sau mỗi lần chơi, GV xác nhận và công bố trớc lớp những ngời thắng cuộc do từng cặp báo cáo. Cuối cùng những ngời thua phải chịu
phạt theo hình thức đã thoả thuận hoặc do ngời thắng cuộc yêu cầu. HS tham gia chơi nhiệt tình, vui vẻ và đoàn kết.
Hoạt ®éng 4 : PhÇn kÕt thóc : 4 5 phút
- HS thả lỏng : Hát và vỗ tay theo nhịp 1 bài hát : 2 3 phót.
- GV cïng HS hƯ thèng bµi : 2 phót. - GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học : 1- 2 phút
- Giao bài về nhà: Ôn 6 động tác của bài thể dục phát triển chung.
Ngày dạy:
.
…… ………
ThĨ dơc : bài 26 Động tác nhảy - trò chơi chạy nhanh theo số

I. mục tiêu:


- Chơi trò chơi Chạy nhanh theo số chủ động, nhiệt tình, đúng luật.
- HS ôn 6 động tác đã học và học mới động tác nhảy của bài thể dục phát triển chung, thực hiện cơ bản đúng động tác, đúng nhịp hô.

II. địa điểm và phơng tiện:


- Sân trờng vệ sinh sạch sẽ đảm bảo an toàn luyện tập. - 1 chiếc còi, kẻ sân chơi trò chơi.

III. các hoạt động dạy và học:


Hoạt động 1: Mở đầu 6 10 phót
– - Hs tËp hỵp 2 hµng ngang. GV nhËn líp, phỉ biÕn nhiƯm vơ, yêu cầu bài học.
- HS khởi động đi đều vòng quanh sân tập vừa đi vừa đánh nhịp : 2 phút -Đứng thành vòng tròn chơi trò chơi
Tìm ngời chỉ huy :
2 3 phút.
Hoạt động 2 : Chơi trò chơi Chạy nhanh theo số

: 6 7 phút
GV nêu tên trò chơi để HS nhắc lại cách chơi, sau đó cho cả lớp chơi thử 1 2 lần
rồi cho chơi chính thức 3 5 lần. Sau mỗi lần chơi, GV xác nhận và công bố trớc lớp những ngời thắng cuộc. Cuối cùng những ngời thua phải chịu phạt theo hình thức đã
thoả thuận hoặc do ngời thắng cuộc yêu cầu. HS tham gia chơi nhiệt tình, vui vẻ và đoàn kết.
Hoạt động 3 : Ôn 5 động tác thể dơc ®· häc: 5 - 6 phót
GV chia líp thành 4 tổ và phân địa điểm cho HS tự ôn. Tổ trởng điều khiển các bạn tập luyện. GV quan sát nhắc nhở kỉ luật tập luyện của
các tổ, giúp các tổ trởng điều hành tập luyện và sửa sai cho HS.
Hoạt động 4 : .Học động tác thăng b»ng : 10 12 phót
– 34
GV nªu tªn và làm mẫu động tác 2 lần lần 1 làm mẫu toàn bộ động tác, lần 2 vừa phân tích vừa làm mẫu chậm, tập một số lần theo nhịp hô chậm. cho HS dừng lại ở
những nhịp 1,3, 5, 7 để quan sát và sửa sai cho HS sau đó mới tập nhịp tiếp theo. Cấu trúc của động tác nhảy khó hơn các lớp trớc ở t thÕ cđa 2 tay. Do ®ã, GV cã thĨ cho
HS tập riêng động tác của tay, sau đó mới phối hợp với động tác chân. Lúc đàu nhịp hô chậm, sau đó tăng dần đến mức vừa phải để HS kịp phối hợp động tác. GV chú ý
quan sát để sửa sai cho HS
Hoạt động 5 : KÕt thóc : 4 5 phót
– - HS thả lỏng : Hát và vỗ tay theo nhịp 1 bài hát : 2 3 phút.
- GV cùng HS hệ thống bài : 2 phút. - GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học : 1- 2 phút
- Giao bài về nhà: Ôn các động tác của bài thể dục phát triển chung.
Ngày dạy:
.

Thể dục : bài 27
Động tác điều hoà - trò chơi thăng bằng

I. mục tiêu:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

Tải bản đầy đủ ngay(112 tr)

×