Tải bản đầy đủ - 112 (trang)
mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

Tải bản đầy đủ - 112trang

Hoạt động 3 : Ôn 5 động tác thể dục ®· häc: 10 12 phót
– GV cho HS ôn tập chung cả lớp 1 2 lần cả 5 động tác theo đội hình hàng ngang
GV chia tổ để HS tự ôn tập khoảng 7 8 phút. Trớc khi chia tổ, GV nhấn mạnh những điểm cần chú ý vỊ kÜ tht vµ ý thøc tỉ chøc kØ luật, sau đó mới triển khai về vị
trí tập luyện. Trong khi HS tập, GV đến từng tổ quan sát, nhắc nhở kết hợp sửa động tác sai cho HS. Các em trong tổ thay nhau hô nhịp cho các bạn tập. ở mỗi tổ, tổ chức
thi đua chỉ huy, ai có nhịp hô to, rõ ràng, biết nhắc nhở, sửa sai cho bạn là ngời thắng cuộc.
Thi đua giữa các tổ ôn 5 động tác thể dục: 2 3 phút.
Hoạt động 4 : Phần kết thúc : 4 5 phót
– - HS th¶ láng : Hát và vỗ tay theo nhịp 1 bài hát : 2 –3 phót.
- GV cïng HS hƯ thèng bµi : 2 phút. - GV nhận xét, đánh giá kết quả bµi häc : 1- 2 phót
- Giao bµi vỊ nhµ: Ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung và nhắc nhở
HS chuẩn bị cho giờ sau kiểm tra.
Ngày dạy:
.

Thể dục : bài 24 ôn 5 Động tác của bài thể dục phát triển chung

I. mục tiêu:


- HS ôn và kiểm tra các động tác: Vơn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân của bài thể dục phát triển chung. HS tập đúng kĩ thuật, nhịp hô và liên hoàn các động tác
-Chơi trò chơi Kết bạn tham gia chơi sôi nổi, phản xạ nhanh.

II. địa điểm và phơng tiện:


- Sân trờng vệ sinh sạch sẽ đảm bảo an toàn luyện tập. - 1 chiếc còi, bàn, ghế để GV kiểm tra.

III. các hoạt động dạy và học:


Hoạt động 1: Mở đầu 6 10 phót
– - Hs tËp hỵp 2 hàng ngang.
- GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học : 1-2 phút. - HS khởi động chạy chậm thành một hàng dọc quanh sân tập 200 – 250m, xoay
khíp cỉ tay, cỉ ch©n, khớp gối, vai hông : 1 2 phút.
Hoạt động 2 : Ôn tập và kiểm tra 5 động tác đã học: 12 18 phút.
-
Ôn 5 động tác : vơn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân của bài thể dục . GV cho HS ôn tập chung cả lớp 1 2 lần cả 5 động tác theo đội hình hàng ngang
GV chia tổ để HS tự ôn tập khoảng 7 8 phút. Trớc khi chia tổ, GV nhấn mạnh những điểm cần chú ý vỊ kÜ tht vµ ý thøc tỉ chøc kØ lt, sau đó mới triển khai về vị
trí tập luyện. Trong khi HS tập, GV đến từng tổ quan sát, nhắc nhở kết hợp sửa động tác sai cho HS. Các em trong tổ thay nhau hô nhịp cho các bạn tập. ở mỗi tổ, tổ chức thi
đua chỉ huy, ai có nhịp hô to, rõ ràng, biết nhắc nhở, sửa sai cho bạn là ngời thắng cuộc. GV động viên HS thực hiện cho đúng để còn tham gia kiểm tra.
- Kiểm tra 5 động tác đã học của bài thĨ dơc ph¸t triĨn chung: + Néi dung kiĨm tra: Mỗi HS sẽ thực hiện 5 động tác của bài thể dục đã học.
32
+ Phơng pháp kiểm tra : GV gọi mỗi đợt 1 tổ lên thực hiện 1 lần cả 5 động tác dới sự điều khiển của GV.
+ Đánh giá : Hoàn thành tốt : Thực hiện cơ bản đúng cả 5 động tác. Hoàn thành : Thực hiện đợc cơ bản đúng tối thiểu 3 động tác.
Cha hoàn thành : Thực hiện đợc cơ bản đúng dới 3 động tác.
Hoạt động 3: Chơi trò chơi Kết bạn

: 5 - 6 phút
GV điều khiển trò chơi, HS tam gia chơi nhiệt tình, vui vẻ và đoàn kết. GV sử dụng phơng pháp thi đua trong khi chơi cá nhân hoặc tổ nào thua sẽ bị phạt
vui theo hình thức của tổ hoặc cá nhân thắng cuộc đề ra. Hoạt động 4 : Phần kết thóc : 4 5 phót
– - HS ch¬i một trò chơi Tìm ngời chỉ huy .
- GV nhận xét, đánh giá kết quả kiểm tra, khen ngợi những HS có kết quả tốt, động viên nhắc nhở những HS thực hiện cha tốt phần kiểm tra.
- Giao bài về nhà: Ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung, nhắc nhở những HS cha hoàn thành cần ôn bài thờng xuyên để giờ sau kiểm tra đạt yêu cầu
Ngày dạy:
.

Thể dục : bài 25 Động tác thăng bằng - trò chơi ai nhanh và khéo hơn

I. mục tiêu:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

Tải bản đầy đủ ngay(112 tr)

×