Tải bản đầy đủ - 112 (trang)
mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

Tải bản đầy đủ - 112trang

đứng thẳng, vai thả lỏng, mắt nhìn thẳng.Nhịp 3 khi gập thân thẳng chân, ngẩng đầu, khi chống tay nâng cánh tay lên.
Hoạt động 4: Ôn 5 động tác thể dơc ®· häc: 5 - 6 phót
- GV chia tỉ cho HS tù tËp díi sù ®iỊu khiĨn cđa tổ trởng. - GV quan sát, sửa động tác sai, giúp cán sự các tổ điều hành tập luyện.
- HS tập hợp, từng tổ báo cáo kết quả ôn tập, GV nhận xét đánh giá.
Hoạt động 5 : Chơi trò chơi Chạy nhanh theo số : 5 6 phót
“ ”
– GV nhắc HS tham gia trò chơi đúng luật và đảm bảo an toàn khi chơi.
HS tiến hành chơi , GV theo dõi , nhận xét.
Hoạt động 4: Kết thúc : 4-6 phút
- HS thực hiện một số động tác thả lỏng,vỗ tay theo nhịp bài hát :1-2 phút - GV cùng HS hệ thống lại bài vừa học: 1-2 phút.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung: 1 2 phút.
Ngày dạy:
.
…… ………
ThĨ dơc : bài 22 Động tác vơn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân
trò chơi chạy nhanh theo số

I. mục tiêu:


- HS ôn các động tác: Vơn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân của bài thể dục phát triển chung, tập đúng và liên hoàn các động tác.
- Ôn trò chơi Chạy nhanh theo số tham gia chơi tơng đối chủ động, nhiệt tình.

II. địa điểm và phơng tiện:


- Sân trờng vệ sinh sạch sẽ đảm bảo an toàn luyện tập. - 1 chiếc còi, kẻ sân chơi trò chơi.

III. các hoạt động dạy và học:


Hoạt động 1: Mở đầu 6 10 phút
- Hs tập hợp 2 hàng ngang.
- GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học, chấn chỉnh ®éi ngò, trang phơc tËp lun: 1-2 phót.
- HS khëi động chạy chậm thành một hàng dọc quanh sân tập, xoay khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối, vai hông : 4 - 5 phút.
- Chơi trò chơi Nhóm 3 nhóm 7 :
2 3 phút
Hoạt động 2 : Chơi trò chơi Chạy nhanh theo sè
“ ”
: 6 7 phót
– GV ®iỊu khiĨn trò chơi, HS tham gia chơi nhiệt tình, vui vẻ và đoàn kết.
GV sử dụng phơng pháp thi đua trong khi chơi cá nhân hoặc tổ nào thua sẽ bị phạt vui theo hình thức của tổ hoặc cá nhân thắng cuộc đề ra.
Hoạt động 3 : Ôn 5 động tác thể dục đã học: 10 12 phút
GV cho HS ôn tập chung cả lớp 1 2 lần cả 5 động tác theo đội hình hàng ngang
GV chia tổ để HS tự ôn tập khoảng 7 8 phút. Trớc khi chia tổ, GV nhấn mạnh những điểm cần chú ý về kĩ thuật và ý thức tỉ chøc kØ lt, sau ®ã míi triĨn khai vỊ vị
trí tập luyện. Trong khi HS tập, GV đến từng tổ quan sát, nhắc nhở kết hợp sửa động tác sai cho HS. Các em trong tổ thay nhau hô nhịp cho các bạn tập. ở mỗi tổ, tổ chức
30
thi đua chỉ huy, ai có nhịp hô to, rõ ràng, biết nhắc nhở, sửa sai cho bạn là ngời thắng cuộc.
Thi đua giữa các tổ ôn 5 động tác thể dục: 2 3 phút.
Hoạt động 4 : Phần kÕt thóc : 4 5 phót
– - HS chơi một trò chơi hồi tĩnh: 2 3 phút.
- GV cïng HS hƯ thèng bµi : 2 phót. - GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học : 1- 2 phút
- Giao bài về nhà: Ôn 5 động tcá của bài thể dục phát triển chung.
Ngày dạy:
.

Thể dôc : bài 23 Động tác vơn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân
trò chơi ai nhanh và khéo hơn

I. mục tiêu:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

Tải bản đầy đủ ngay(112 tr)

×