Tải bản đầy đủ - 112 (trang)
mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học: Hoạt động 1: Mở đầu 6 10 phút

mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học: Hoạt động 1: Mở đầu 6 10 phút

Tải bản đầy đủ - 112trang

Hoạt động 4: Kết thúc : 4-6 phút
- HS thực hiện một số động tác thả lỏng, rũ chân, tay, gập thân, lắc vai : 1-2 phút
- GV cùng HS hệ thống lại bài vừa học: 1-2 phút. - GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà ôn 4 động tác của bài
thể dục phát triển chung: 1 2 phút.
Ngày dạy:
.

Thể dôc : bài 21 Động tác toàn thân - trò chơi chạy nhanh theo số

I. mục tiêu:


- Học động tác toàn thân thực hiện cơ bản đúng động tác. - Chơi trò chơi
Ai nhanh và khéo hơn nắm đợc cách chơi và chơi đúng luật.

II. địa điểm và phơng tiện:


- Sân trờng vệ sinh sạch sẽ đảm bảo an toàn luyện tập. - 1 chiếc còi, kẻ sân chơi trò chơi.

III. các hoạt động dạy và học: Hoạt động 1: Mở ®Çu 6 10 phót


– - Hs tập hợp 2 hàng ngang.
- GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học, chấn chỉnh đội ngò, trang phơc tËp lun: 1-2 phót.
- HS khëi ®éng chạy chậm thành một hàng dọc quanh sân tập, xoay khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối, vai hông : 4 - 5 phút.
Hoạt động 2 : Ôn 4 động tác đã học của bài thể dục : 2-3 phút
HS tập 2-3 lần, mỗi lần mỗi động tác 2 x8 nhịp. Lần 1 : GV nêu tên động tác,sau đó vừ làm mẫu vừa hô nhịp cho HS thực hiện theo lần
lợt cả 4 động tác. Lần 2 và 3 : Cán sự lớp hô nhịp, không làm mẫu. Xen kẽ giữa các lần tập, GV nhận xét,
sửa động tác sai cho HS.
Hoạt động 3: Học động tác toàn thân : 5 6 phút :
3 4 lần, mỗi lần mỗi động
tác 2 x 8 nhịp. Lần 1 : GV nêu tên, làm mẫu và giải thích động tác đồng thời hô nhịp chậm cho HS
tập theo. Lần 2 : GV hô nhịp, cán sự lớp làm mẫu cho cả lớp tập theo. Xen kẽ giữa các lần tập
,GV nhận xét, uốn nắn động tác sai và nếu thấy có nhiều HS sai ở nhịp nào, GV có thể cho dừng ở nhịp đó để sửa sai và có thể tập riêng nhịp đó trong một số lần.
Lần 3 : Cán sự lớp hô nhịp, GV sử sai trực tiếp cho một số HS. GV nhắc HS ở nhịp 1 và 5, khi đa tay lên cao cần thẳng tay, căng lng,mắt nhìn theo tay, không khuỵ gối. Nhịp 2
29
đứng thẳng, vai thả lỏng, mắt nhìn thẳng.Nhịp 3 khi gập thân thẳng chân, ngẩng đầu, khi chống tay nâng cánh tay lên.
Hoạt động 4: Ôn 5 động tác thể dục đã häc: 5 - 6 phót
- GV chia tỉ cho HS tù tËp díi sù ®iỊu khiĨn cđa tỉ trëng. - GV quan sát, sửa động tác sai, giúp cán sự các tổ điều hành tập luyện.
- HS tập hợp, từng tổ báo cáo kết quả ôn tập, GV nhận xét đánh giá.
Hoạt động 5 : Chơi trò chơi Ch¹y nhanh theo sè : 5 6 phót
“ ”
– GV nh¾c HS tham gia trò chơi đúng luật và đảm bảo an toàn khi chơi.
HS tiến hành chơi , GV theo dõi , nhận xét.
Hoạt động 4: Kết thúc : 4-6 phút
- HS thực hiện một số động tác thả lỏng,vỗ tay theo nhịp bài hát :1-2 phút - GV cùng HS hệ thống lại bài vừa học: 1-2 phút.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung: 1 2 phút.
Ngày dạy:
.

Thể dôc : bài 22 Động tác vơn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân
trò chơi chạy nhanh theo sè”

I. mơc tiªu:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học: Hoạt động 1: Mở đầu 6 10 phút

Tải bản đầy đủ ngay(112 tr)

×