Tải bản đầy đủ - 112 (trang)
mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

Tải bản đầy đủ - 112trang

Ngày dạy:
.

Thể dục : bài19 động tác vặn mình trò chơi ai nhanh và khéo hơn

I. mục tiêu:


- Học sinh học động tác vặn mình của bài thể dục phát triển chung, thực hiện cơ bản đúng động tác.
- Chơi trò chơi Ai nhanh và khéo hơn chơi đúng luật và tự giác tích cực.

II. địa điểm và phơng tiện:


- Sân trờng vệ sinh sạch sẽ đảm bảo an toàn luyện tập. - 1 chiếc còi, bóng , kẻ sân chơi trò chơi.

III. các hoạt động dạy và học:


Hoạt động 1: Mở đầu 6 10 phút
- Hs tập hợp 2 hàng dọc.GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học,
chấn chØnh ®éi ngò, trang phơc tËp lun: 1 - 2 phút. - HS khởi động chạy thành một hàng dọc quanh s©n tËp, xoay khíp cỉ tay, cỉ
ch©n, khíp gèi, vai hông: 2- 3 phút. - Cả lớp chơi trò chơi khởi động : Đứng ngồi theo hiệu lệnh 1 2 phút.
Hoạt động 2: Ôn động tác vơn thở , tay và chân : 3 4 phót
– HS «n tËp 1 - 2 lần, mỗi lần 2x8 nhịp. Lần đầu GV làm mẫu và hô nhịp. Những
lần sau, cán sự vừa làm mẫu vùa hô nhịp cho cả lớp tập, GV sửa sai cho HS, nhịp nào nhiều HS sai thì GV ra hiệu cho cán sự ngừng hô nhịp để sửa rồi mới tiếp tục cho tập
tiếp.
Hoạt động 3: Học động tác văn mình: 8 10 phút
Tập 3 4 lần, mỗi lần 2 x 8 nhịp.
GV nêu tên động tác, sau đó vừa làm mẫu vừa phân tích kĩ thuật động tác cho HS tËp theo GV ®øng cïng chiỊu víi HS. Lần đầu thực hiện chậm từng nhịp để HS nắm đợc ph-
ơng hớng và biên độ động tác. Lần tiếp theo, GV hô nhịp chậm cho HS tập, sau mỗi lần tập GV nhận xét, uốn nắn sửa động tác sai råi míi cho tËp tiÕp. GV nh¾c nhë HS ở nhịp 1,3 chân
bớc rộng hơn hoặc bằng vai, căng ngực, hai tay thẳng, ngẩng cao đầu. ở nhịp 2, 6 khi quay 90 độ thân thẳng, bàn tay ngửa. Khi quay thân cần phối hợp giữa thân và tay sao cho khi
quay th©n xong tay vÉn ë t thÕ dang ngang.
Hoạt động 4 : Ôn 4 động tác thể dơc ®· häc: 4 5 phót
– - GV chia nhóm để HS tự điều khiển ôn lun theo 4 tỉ häc tËp. TËp 3 – 4 lần,
mỗi lần mỗi động tác 2 x 8 nhịp - Báo cáo kết quả tập luyện
: Mỗi nhóm 1 lần, mỗi động tác 2x8 nhịp.
Hoạt động 3: Chơi trò chơi Ai nhanh và khéo hơn : 4 phút

- GV nêu tên trò chơi, tập hợp HS theo đội hình chơi vòng tròn, giải thích cách chơi và qui định chơi. HS chơi thử 1 lần, GV nhận xét và nhắc nhở rồi cho HS chơi
27
chính thức, ở mỗi lần chơi GV cho HS thi đua để tạo không khí hứng thú khi chơi. Những ngời thua cuộc phải nhảy lò cò xung quanh các bạn thắng cuộc.
Hoạt động 4: Kết thúc : 4-6 phút
- HS thực hiện một số động tác thả lỏng: 1-2 phút - GV cùng HS hệ thống lại bài vừa học: 1-2 phút.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà: Ôn 4 động tác của
bài thể dục đã học, ghi lại cách chơi của trò chơi Ai nhanh và khéo hơn: 1 2 phút.
Ngày dạy:
.

Thể dục : bài 20 trò chơi chạy nhanh theo số

I. mục tiêu:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

Tải bản đầy đủ ngay(112 tr)

×