Tải bản đầy đủ - 112 (trang)
mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

Tải bản đầy đủ - 112trang

Hoạt động 4: Kết thúc : 4-6 phút
- HS đứng tại chỗ vỗ tay hát một bài: 1-2 phút - GV cùng HS hệ thống lại bài vừa học: 1-2 phút.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà: 1 2 phút.
Ngày dạy:
.
………
ThĨ dơc : bài 18 trò chơi ai nhanh và khéo hơn

I. mục tiêu:


- Học sinh ôn 3 động tác vơn thở, tay và chân của bài thể dục phát triển chung, thực hiện đúng động tác.
- Chơi trò chơi Ai nhanh và khéo hơn nắm đợc cách chơi và chơi đúng luật.

II. địa điểm và phơng tiện:


- Sân trờng vệ sinh sạch sẽ đảm bảo an toàn luyện tập. - 1 chiếc còi, bóng , kẻ sân chơi trò chơi.

III. các hoạt động dạy và học:


Hoạt động 1: Mở đầu 6 10 phút
- Hs tập hợp 2 hàng dọc.
- GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học, chÊn chØnh ®éi ngò, trang phơc tËp lun: 1-2 phót.
- HS khởi động chạy chậm thành một hàng dọc quanh s©n tËp, xoay khíp cỉ tay, cỉ ch©n, khíp gèi, vai hông: 2-3 phút.
- Cả lớp chơi trò chơi khởi động : Đứng ngồi theo hiệu lệnh 2 3 phút.
Hoạt động 2: Học trò chơi Ai nhanh và khéo hơn : 5 6 phót
“ ”
– GV nªu tªn trò chơi , sau đó tổ chức cho HS chơi thử 1- 2 lần rồi mới cho chơi
chính thức. Sau mỗi lần chơi thử, GV nhận xét và giải thích thêm sao cho tất cả HS đều nắm đợc cách chơi. Cho HS chơi chính thức 3 5 loần theo hiệu lệnh Bắt đầu
thống nhất của GV, nghĩa là tất cả các cặp đều cùng bắt đầu trò chơi theo lệnh, nh - ng khi đã phân biệt đợc thắng, thua trong từng cặp, thì cặp đó dừng lại. Sau 3 hoặc 4
lần chơi, ai có số lần thua nhiều hơn là thua cuộc và tất cả những em thua này phải nhảy lò cò môt vòng quanh các bạn .
Hoạt động 3 : Ôn 3 động tác vơn thở , tay và chân của bài thĨ dơc ph¸t triĨn chung: 14 16 phót
– - GV cùng HS nhắc lại bằng lời hoặc kết hợp làm mẫu cách tập động tác vơn
thở, tập 1 2 lần, mỗi lần 2 x 8 nhịp. Sau đó, lặp lại cách tập động tác tay nh động tác vơn thở. Trớc khi ôn động tác chân, GV cho ôn 1 2 lần 2 động tác vơn thở và
tay. Sau khi ôn động tác chân, GV cho ôn lại cả 3 động tác 1 2 lần, mỗi lần 2 x 8 nhịp.
- Sau đó chia tổ cho HS tù tËp díi sù ®iỊu khiĨn cđa tỉ trởng. - HS tập hợp, từng tổ báo cáo kết quả ôn tập, GV nhận xét đánh giá.
Hoạt động 4: KÕt thóc : 4-6 phót
- HS thùc hiƯn mét sè động tác thả lỏng, rũ chân, tay, gập thân, lắc vai : 1-2 phót …
- GV cïng HS hƯ thèng lại bài vừa học: 1-2 phút. - GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà ôn 3 động tác của
bài thể dục phát triển chung: 1 2 phút. 26
Ngày dạy:
.

Thể dục : bài19 động tác vặn mình trò chơi ai nhanh và khéo hơn

I. mục tiêu:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

Tải bản đầy đủ ngay(112 tr)

×