Tải bản đầy đủ - 112 (trang)
mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

Tải bản đầy đủ - 112trang

Ngày dạy:
.

Thể dục : bài 13 đội hình đội ngũ trò chơi trao tín gậy

I. mục tiêu:


- Ôn tập để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ : Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai
nhịp. HS tập hợp hàng nhanh,trật tự, đi đều vòng phải, vòng trái đúng kĩ thuật, tới vị trí bẻ góc không xô lệch hàng, biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Chơi trò chơi trao tín gậy nhanh nhẹn, bình tĩnh, trao tín gậy cho bạn.

II. địa điểm và phơng tiện:


- Sân trờng vệ sinh sạch sẽ đảm bảo an toàn luyện tập. - 1 chiếc còi, 4 tín gậy, kẻ sân chơi trò chơi.

III. các hoạt động dạy và học:


Hoạt động 1: Mở ®Çu 6 10 phót
– - Hs tập hợp 2 hàng dọc.
- GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học, chấn chỉnh đội ngò, trang phơc tËp lun: 1-2 phót.
- HS khëi ®éng chạy nhẹ nhàng trên sân trờng 100 200 m rồi đi thờng hít thở sâu, xoay khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối, vai hông: 2-3 phút.
- Chơi trò chơi chim bay, cò bay : 2-3 phút
Hoạt động 2: Đội hình đội ngũ : 18 22 phút
Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi
chân khi đi đều sai nhịp. - GV điều khiển cả lớp tập 1-2 phót
- Chia 4 tỉ tËp lun do tỉ trêng ®iỊu khiĨn tËp 4-5 phót , GV quan s¸t, nhËn xét sửa chữa sai sót cho HS.
- Tập hợp lớp cho từng tổ thi đua trình diễn. GV quan sát, nhận xét., biểu dơng thi đua giữa các tổ 1-2 lần.
- Cán sự lớp điều khiển cả lớp tập 2-3 phút để củng cố.
Hoạt động 3: Chơi trò chơi Trao tÝn gËy : 7-8 phót
“ ”
- GV nªu tên trò chơi, tập hợp HS theo đội hình chơi, giải thích cách chơi và qui định chơi.
- Cho cả lớp cùng chơi theo tổ, thi đua giữa các tổ`. GV quan sát, nhận xét, biểu dong.
Hoạt động 4: Kết thóc : 4-6 phót
- HS thùc hiƯn mét sè ®éng tác thả lỏng: 1-2 phút - Cho HS đứng tại chỗ hát một bài, vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp: 1-2 phút.
- GV cùng HS hệ thống lại bài vừa học: 1-2 phút. - GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà: 1 2 phút.
21
Ngày dạy:
.

Thể dục : bài 14 đội hình đội ngũ trò chơi trao tín gậy

I. mơc tiªu:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

Tải bản đầy đủ ngay(112 tr)

×