Tải bản đầy đủ - 112 (trang)
mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

Tải bản đầy đủ - 112trang

Ngày dạy:
.

Thể dục : bài 11 đội hình đội ngũ trò chơi chuyển đồ
vật

I. mục tiêu:


- Ôn tập để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ : Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng,
dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng. HS tập hợp và dàn hàng nhanh, đúng kĩ thuật và khẩu lệnh.
- Chơi trò chơi chuyển đồ vật nhanh đúng luật, hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi.

II. địa điểm và phơng tiện:


- Sân trờng vệ sinh sạch sẽ đảm bảo an toàn luyện tập. - 1 chiếc còi, 4 quả bóng, 4 khúc gỗ, 4 cờ đuôi nheo, kẻ sân chơi trò chơi.

III. các hoạt động dạy và học:


Hoạt ®éng 1: Më ®Çu 6 10 phút
- Hs tập hợp 2 hàng dọc.
- GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài häc, chÊn chØnh ®éi ngò, trang phơc tËp lun: 1-2 phút.
- HS khởi động xoay khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối, vai hông: 1-2 phút. - Cả lớp đứng tại chỗ vỗ tay hát một bài : 1-2 phút.
- Kiểm tra bài cũ: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, quay phải , quay trái, quay
đằng sau: 1-2 phút.
Hoạt động 2: Đội hình đội ngũ : 18 22 phút
Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm
số, dàn hàng, dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng. - GV điều khiển cả lớp tập 1-2 lần.
- Chia 4 tổ tập luyện do tổ trởng điều khiển tập 5 6 lần, GV quan sát, nhận xét sửa chữa sai sót cho HS.
- Tập hợp lớp cho từng tổ thi đua trình diễn. GV quan sát, nhận xét., biểu dơng thi đua giữa các tổ 1-2 lần.
- Cán sự lớp điều khiển cả lớp tập 1- 2 lần để củng cố.
Hoạt động 3: Chơi trò chơi chuyển đồ vật : 7-8 phút

- GV nêu tên trò chơi, tập hợp HS theo đội hình chơi, giải thích cách chơi và qui định chơi.
- Cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát, nhận xét, xử lí các tình huống xảy ra và tổng kết trò chơi.
Hoạt động 4: Kết thúc : 4-6 phút
- Cho HS hát một bài, vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp: 1-2 phút. - GV cùng HS hệ thống lại bài vừa học: 1-2 phút.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà: 1 2 phút.
19
Ngày dạy:
.

Thể dục : bài 12 đội hình đội ngũ trò chơi lăn bóng bằng tay

I. mục tiêu:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

Tải bản đầy đủ ngay(112 tr)

×