Tải bản đầy đủ - 112 (trang)
Mục tiêu Địa điểm, phơng tiện nội dung và phơng pháp lên lớp

Mục tiêu Địa điểm, phơng tiện nội dung và phơng pháp lên lớp

Tải bản đầy đủ - 112trang

mỗi lần chơi chính thức, giáo viên cần có hình thức khen và phạt. Trớc khi cho học sinh chơi, giáo viên nhấn mạnh hơn yêu cầu về tổ chức, kỉ luật nh ngời bật đợc xa nhất
nhng trớc hoặc sau khi nhảy không đứng vào hàng ngũ qui định cha chắc đã đợc xếp thứ nhất,...
Hoạt động 4: Kết thúc: 4-6 phút.
- Một số động tác hồi tĩnh do giáo viên chọn: 2 phút. - Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài: 2 phút.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá kết quả bài học: 1- 2 phút. - Giao bài tập về nhà: Ôn bài thể dục phát triển chung.
Ngày dạy:
.

Thể dục : Bài 31:
Bài thể dục phát triển chung trò chơi lò cò tiếp sức

I. Mục tiêu


- Ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện hoàn thiện toàn bài. - Chơi trò chơi
Lò cò tiếp sức
.Yêu cầu tham gia chơi tơng đối chủ động, nhiệt
tình.

II. Địa điểm, phơng tiện


- Địa điểm: Trên sân trờng. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
- Phơng tiện: Chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi.

III. nội dung và phơng pháp lên lớp


Hoạt động 1 : Mở đầu: 6-10 phút - Giáo viên nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học: 1-2 phút.
- Chạy chậm trên địa hình tự nhiên theo 1 hàng dọc quanh sân tập: 1 phút. - Đứng thành vòng tròn khởi động các khớp: 2-3 phút do giáo viên hoặc cán sự
điều khiển. Trò chơi: 1-2 phút, nội dung do giáo viên chọn.
Hoạt động 2: Ôn bài thể dục phát triển chung: 13-15 phút. Phơng pháp dạy nh bài 29 hoặc 30 hoặc do giáo viên sáng tạo. Giáo viên chú ý
sửa sai cho học sinh kĩ hơn các giờ trớc và nhắc các em ôn luyện cho thật tốt để giờ sau kiểm tra. Giáo viên cũng có thể dành 2-3 phút cuối để cho 1-2 nhóm hay tỉ thùc
hiƯn kiĨm tra thư nh»m gióp häc sinh cả lớp làm quen với cách k thử nhằm giúp học sinh cả lớp làm quen với cách kiểm tra và đánh giá.
Hoạt động 3 : Chơi trò chơi Lò cò tiếp sức

: 5-7 phút. Giáo viên nêu tên trò chơi, cùng học sinh nhắc lại cách chơi kết hợp chỉ dẫn hình vẽ trên sân và cho 1-2 học
14
sinh làm mẫu, sau đó cho cả lớp chơi thử 1 lần, chơi chính thức 1 lần. Sau mỗi lần chơi thử, giáo viên có nhận xét và bổ sung hoặc nhấn mạnh hơn một số điểm về cách chơi
để tất cả học sinh nắm đợc cách chơi trớc khi chơi chính thức có phân thắng thua. Sau khi chơi chính thức, giáo viên cần có hình thức khen và phạt.
Hoạt động 4: Kết thúc: 4-6 phút. - Một số động tác hồi tĩnh do giáo viên chọn: 2 phút do giáo viên hoặc cán sự
điều khiển. Trò chơi hồi tĩnh do giáo viên chọn: 1 phút.
- Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài: 1-2 phút. - Giáo viên nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà và dặn dò học sinh những điều
cần chú ý ®Ĩ chn bÞ cho giê sau kiĨm tra: 1- 2 phút.
Ngày dạy:
.

Thể dục : Bài 32:
Bài thể dục phát triển chung

I. Mục tiêu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu Địa điểm, phơng tiện nội dung và phơng pháp lên lớp

Tải bản đầy đủ ngay(112 tr)

×