Tải bản đầy đủ - 112 (trang)
Mục tiêu Địa điểm, phơng tiện nội dung và phơng pháp lên lớp

Mục tiêu Địa điểm, phơng tiện nội dung và phơng pháp lên lớp

Tải bản đầy đủ - 112trang

Hoạt động 3 : Chơi trò chơi Nhảy đúng, nhảy nhanh : 7-8 phút.
- Giáo viên nêu tên trò chơi, tập hợp học sinh theo đội hình chơi, giải thích cách chơi và qui định chơi.
- Chơi cả lớp. Giáo viên quan sát nhận xét, biểu dơng tổ hoặc học sinh chơi nhiệt tình không phạm luật.
Hoạt động 4: KÕt thóc: 4-6 phót. - Cho häc sinh ®i thêng theo chiều sân tập 1, 2 vòng về tập hợp 4 hàng ngang, tập
động tác thả lỏng: 2-3 phút. - Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài học:1-2 phút.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà.
Ngày dạy:
.

Thể dục : Bài 30:
Bài thể dục phát triển chung trò chơi Thỏ nhảy

I. Mục tiêu


- Ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện hoàn thiện toàn bài. - Chơi trò chơi
Thỏ nhảy
.Yêu cầu tham gia chơi nhiệt tình, chủ động.

II. Địa điểm, phơng tiện


- Địa điểm: Trên sân trờng. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
- Phơng tiện: Chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi.

III. nội dung và phơng pháp lên lớp


Hoạt động1: Mở đầu: 6-10 phút
- Giáo viên nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học: 1-2 phút. - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng thành vòng tròn quanh sân tập: 1 phút.
- Xoay các khớp cổ tay, vai, cổ chân, khớp gối và hông: 2-3 phút do giáo viên
hoặc cán sự điều khiĨn. KiĨm tra bµi cò: 1-2 phót, néi dung do giáo viên chọn.
Hoạt động 2: Ôn bài thể dục phát triển chung: 10-12 phút. Phơng pháp dạy nh bài 29 hoặc do giáo viên sáng tạo. Cách hô nhịp của giáo
viên hoặc cán sự hay các tổ trởng cần phù hợp với từng động tác và cả bài theo 2x8 hoặc 4x8 nhịp. Hô liên tịch hết động tác này đến động tác khác, nhịp cuối cùng của
động tác trớc cần hô tên động tác sau. Ví dụ: Động tác vơn thở bắt đầu, GV đếm 1, 2, 3, đến nhịp 8 của lần thứ hai hoặc thứ t không hô nhịp 8, mà thay vào đó nêu tên
động ýac tiếp theo.
- Thi thực hiện bài thể dục phát triển chung: 3-4 phút. Tổ chức và hình thức thi
nh bài 29 hoặc do giáo viên sáng tạo.
Hoạt động 3 : Chơi trò chơi Thỏ nhảy

: 5-6 phút. Giáo viên nêu tên trò chơi, cùng học sinh nhắc lại cách chơi, cả lớp chơi thử 1 lần, chơi chính thức 1-2 lần. Sau
13
mỗi lần chơi chính thức, giáo viên cần có hình thức khen và phạt. Trớc khi cho học sinh chơi, giáo viên nhấn mạnh hơn yêu cầu về tổ chức, kỉ luật nh ngời bật đợc xa nhất
nhng trớc hoặc sau khi nhảy không đứng vào hàng ngũ qui định cha chắc đã đợc xếp thứ nhất,...
Hoạt động 4: Kết thúc: 4-6 phút.
- Một số động tác hồi tĩnh do giáo viên chọn: 2 phút. - Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài: 2 phút.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá kết quả bµi häc: 1- 2 phót. - Giao bµi tËp vỊ nhà: Ôn bài thể dục phát triển chung.
Ngày dạy:
.
………
ThĨ dơc : Bµi 31:
Bµi thĨ dơc phát triển chung trò chơi lò cò tiếp søc
“ ”

I. Mơc tiªu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu Địa điểm, phơng tiện nội dung và phơng pháp lên lớp

Tải bản đầy đủ ngay(112 tr)

×