Tải bản đầy đủ - 112 (trang)
Địa điểm, phơng tiện: Các hoạt động dạy học: Mục tiêu :

Địa điểm, phơng tiện: Các hoạt động dạy học: Mục tiêu :

Tải bản đầy đủ - 112trang

Hoạt động 4: Kết thúc: 4-6 phút. - Cho học sinh các tổ nối nhau thành vòng tròn lớn, vừa đi vừa làm động tác thả
lỏng, sau khép dần thành vòng tròn nhỏ rồi đứng lại quay mặt vào tâm vòng tròn: 2-3 phút.
- Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài học:1-2 phút. - Giáo viên nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà.
Ngày d¹y:
…… .
…… ………
ThĨ dơc : bài 7
Đội hình đội ngũ
trò chơi hoàng anh, hoàng yến

I. Mục tiêu:


- Ôn tập, củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Học sinh thuần thục động tác theo nhịp hò của giáo viên. - Chơi trò chơi Hoàng anh, hoàng yến đúng luật, giữ kĩ thuật, tập trung chú ý,
nhanh nhẹn, hào hứng khi chơi.

II. Địa điểm, phơng tiện:


- Sân trờng. - Chuẩn bị 1 chiếc còi, kẻ sân chơi trò chơi.

III. Các hoạt động dạy học:


Hoạt động 1: Mở đầu 6-10 phút. - Giáo viên nhận lớp phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học, chấn chỉnh ®éi ngò,
trang phơc tËp lun 1-2 phót. - Häc sinh đứng tại chỗ vỗ tay hát một bài.
- Chơi trò chơi Tìm ngời chỉ huy 2-3 phút. Hoạt động 2: Đội hình đội ngũ: 10-12 phút.
Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, trái,
đằng sau, dàn hàng, dồn hàng. - Lần 1-2: Giáo viên điều khiển cả lớp tập.
- Lần 3-4: Tập theo tổ do tổ trởng điều khiển. Giáo viên cïng häc sinh quan s¸t, nhËn xÐt sưa sai cho học sinh các tổ.
- Lần 5-6: Tập hợp cả lớp cho các tổ thi đua trình diễn. Giáo viên quan sát, đánh giá biểu dơng các tổ tập tốt.
- Lần 7-8: Tập cả lớp do giáo viên điều khiển để củng cố.
Hoạt động3: Trò chơi vận động: 6-8 phút. Chơi trò chơi Hoàng Anh - Hoàng Yến .
- Giáo viên nêu tên trò chơi, tập hợp 4 hàng dọc, giải thích cách chơi và qui định chơi.
8
- Giáo viên cho cả lớp chơi 2 lần. Giáo viên quan sát, nhận xét học sinh chơi. Mỗi lần cho 2 tổ lần lợt thi đua chơi.
- Giáo viên quan sát nhận xét, biểu dơng tổ thắng cuộc. Hoạt động 4: Kết thúc: 4-6 phút.
- Cho học sinh cả lớp chạy ®Òu theo thø tù 1, 2, 3, 4... nèi nhau thành vòng tròn
lớn, sau khép lại thành vòng tròn nhỏ. - Tập động tác thả lỏng: 1-2 phút.
- Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài học:1-2 phút. - Giáo viên nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà.
Ngày dạy:
.

Thể dục : Bài 8:
Đội hình đội ngũ
trò chơi Mèo đuổi chuột

I. Mục tiêu :


- Ôn tập, củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác quay phải, quay trái, quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Học sinh thực hiện động tác đúng kĩ thuật, đúng khẩu lệnh. - Chơi trò chơi Mèo đuổi chuột đúng lt, tËp trung chó ý, nhanh nhĐn, khÐo
lÐo, hµo høng trong khi ch¬i. - Häc sinh tËp trung chó ý, nhanh nhẹn khéo léo chơi đúng luật, hào hứng, nhiệt
tình trong khi chơi trò chơi Kết bạn.

II. Địa điểm và phơng tiện


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Địa điểm, phơng tiện: Các hoạt động dạy học: Mục tiêu :

Tải bản đầy đủ ngay(112 tr)

×