Tải bản đầy đủ - 112 (trang)
Địa điểm và ph ơng tiện: Các hoạt động dạy học: Mục tiêu

Địa điểm và ph ơng tiện: Các hoạt động dạy học: Mục tiêu

Tải bản đầy đủ - 112trang

Ngày dạy:
.

Thể dục : Bài 2:
Đội hình đội ngũ - trò chơi

chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau và lò cò tiếp sức


I.
Mục tiêu
:
- Ôn tập, củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ: cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc bài học, cách xin phép ra, vào lớp.
- Học sinh thực hiện thuần thục các động tác và cách báo cáo to, rõ, đủ nội dung báo cáo.
- Biết chơi đúng luật, hào hứng khi chơi trò chơi Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau.

II. Địa điểm và ph ơng tiện:


- Sân trờng đảm bảo vệ sinh và an toàn tập luyện. - 1 chiếc còi; 2-4 lá cờ đuôi nheo, kẻ sân chơi trò chơi.

III. Các hoạt động dạy học:


Hoạt động 1: Mở đầu 6-10 phút. Giáo viên: Tập hợp lớp 3 hàng ngang phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học. Nhắc
lại nội qui tập luyện, chấn chỉnh đội ngũ trang phơc tËp lun 1-2 phót. Häc sinh: - L¾ng nghe và thực hiện.
- Hát và vỗ tay bài: 1-2 phút. - Chơi trò chơi Tìm ngời chỉ huy 2-3 phút.
Hoạt động 2: Đội hình đội ngũ: 7-8 phút. - Ôn cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra vào lớp.
+ Lần 1-2 giáo viên điều khiển lớp tập, nhận xét và sửa động tác sai. + Häc sinh lun tËp theo tỉ, do tỉ trëng ®iỊu khiển 2-3 lần.
+ Giáo viên quan sát nhận xét và sửa chữa sai sót cho học sinh các tổ. + Tập hợp lớp cho các tổ thi đua trình diễn.
Giáo viên cùng học sinh quan sát và nhận xét, biểu dơng thi đua 2 lần. Hoạt động 3: Trò chơi vận động: 10-12 phút.
- Chơi trò chơi Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau: 4-6 phút và trò chơi Lß cß tiÕp søc
”: 4-6 phót. - Häc sinh khëi động chạy tại chỗ hò to theo nhịp 1,2,3,4....
- Tập hợp học sinh theo đội hình chơi. Giáo viên nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và qui định chơi. Cả lớp thi đua
mỗi trò chơi 2-3 lần. Giáo viên quan sát, nhận xét, biểu dơng tổ và học sinh thắng cuộc, đúng luật.
Hoạt động 4 : Kết thúc: 4-6 phút. - Giáo viên cho học sinh thực hiện động tác thả lỏng: 1-2 phút.
- Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài: 1-2 phút.
3
- Giáo viên nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà: 1-2 phút. Ngày dạy:
.

Thể dục : Bài 3:
Đội hình đội ngũ trò chơi ch¹y tiÕp søc
“ ”

I. Mơc tiêu


:
- Ôn tập, củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ: Cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc bài học.
Cách xin phép ra, vào lớp, tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, trái, đằng sau.
- Học sinh báo cáo mạch lạc, tập hợp hàng nhanh, đúng thành thạo đẹp các động tác quay.
- Chơi trò chơi Chạy tiếp sức đúng luật, trật tự, nhanh nhẹn, hào hứng trong khi chơi.

II. Địa điểm và phơng tiÖn:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Địa điểm và ph ơng tiện: Các hoạt động dạy học: Mục tiêu

Tải bản đầy đủ ngay(112 tr)

×