Tải bản đầy đủ - 112 (trang)
mục tiêu: địa điểm và phơng tiện:

mục tiêu: địa điểm và phơng tiện:

Tải bản đầy đủ - 112trang

- Sau ®ã chia tỉ cho HS tù tËp díi sự điều khiển của tổ trởng. - HS tập hợp, từng tổ báo cáo kết quả ôn tập, GV nhận xét đánh giá.
Hoạt động 4: Kết thúc : 4-6 phút
- HS thực hiện một số động tác thả lỏng, rũ chân, tay, gập thân, lắc vai: 1-2 phút - GV cùng HS hệ thống lại bài vừa học: 1-2 phút.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà ôn 4 động tác của bài
thể dục phát triển chung: 1 2 phút.
Ngày dạy:
.

Thể dục : bài 21 Động tác toàn thân - trò chơi chạy nhanh theo số

I. mục tiêu:


- Học động tác toàn thân thực hiện cơ bản đúng động tác. - Chơi trò chơi
Ai nhanh và khéo hơn nắm đợc cách chơi và chơi đúng luật.

II. địa điểm và phơng tiện:


- Sân trờng vệ sinh sạch sẽ đảm bảo an toàn luyện tập. - 1 chiếc còi, kẻ sân chơi trò chơi.
III. các hoạt động dạy và học: Hoạt động 1: Mở đầu 6 … 10 phót
- Hs tËp hỵp 2 hµng ngang. - GV nhËn líp, phỉ biÕn nhiƯm vụ, yêu cầu bài học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập
luyện: 1-2 phút. - HS khởi động chạy chậm thành một hàng dọc quanh sân tập, xoay khớp cổ tay, cổ
chân, khớp gối, vai hông : 4 - 5 phút.
Hoạt động 2 : Ôn 4 động tác đã học cđa bµi thĨ dơc : 2-3 phót
HS tËp 2-3 lần, mỗi lần mỗi động tác 2 x8 nhịp. Lần 1 : GV nêu tên động tác,sau đó vừ làm mẫu vừa hô nhịp cho HS thực hiện theo lần
lợt cả 4 động tác. Lần 2 và 3 : Cán sự lớp hô nhịp, không làm mẫu. Xen kẽ giữa các lần tập, GV nhận xét,
sửa động tác sai cho HS.
Hoạt động 3: Học động tác toàn thân : 5 …6 phót : 3 – 4 lần, mỗi lần mỗi động
tác 2 x 8 nhịp. Lần 1 : GV nêu tên, làm mẫu và giải thích động tác đồng thời hô nhịp chậm cho HS
tập theo. Lần 2 : GV hô nhịp, cán sự lớp làm mẫu cho cả lớp tập theo. Xen kẽ giữa các lần tập
,GV nhận xét, uốn nắn động tác sai và nếu thấy có nhiều HS sai ở nhịp nào, GV có thể cho dừng ở nhịp đó để sửa sai và có thể tập riêng nhịp đó trong một số lần.
29
Lần 3 : Cán sự lớp hô nhịp, GV sö sai trùc tiÕp cho mét sè HS. GV nhắc HS ở nhịp 1 và 5, khi đa tay lên cao cần thẳng tay, căng lng,mắt nhìn theo tay, không khuỵ gối. Nhịp 2
đứng thẳng, vai thả lỏng, mắt nhìn thẳng.Nhịp 3 khi gập thân thẳng chân, ngẩng đầu, khi chống tay nâng cánh tay lên.
Hoạt động 4: Ôn 5 động tác thể dục đã học: 5 - 6 phót
- GV chia tỉ cho HS tù tËp díi sù ®iỊu khiĨn cđa tỉ trëng. - GV quan sát, sửa động tác sai, giúp cán sự các tổ điều hành tập luyện.
- HS tập hợp, từng tổ báo cáo kết quả ôn tập, GV nhận xét đánh giá.
Hoạt động 5 : Chơi trò chơi Chạy nhanh theo sè… : 5 … 6 phút
GV nhắc HS tham gia trò chơi đúng luật và đảm bảo an toàn khi chơi. HS tiến hành chơi , GV theo dõi , nhận xét.
Hoạt động 4: Kết thóc : 4-6 phót
- HS thùc hiƯn mét sè ®éng tác thả lỏng,vỗ tay theo nhịp bài hát :1-2 phút - GV cùng HS hệ thống lại bài vừa học: 1-2 phút.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung: 1 2 phút.
Ngày d¹y:
…… …….
………
ThĨ dơc : bài 22 Động tác vơn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân
trò chơi chạy nhanh theo số

I. mục tiêu:


- HS ôn các động tác: Vơn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân của bài thể dục phát triển chung, tập đúng và liên hoàn các động tác.
- Ôn trò chơi Chạy nhanh theo số tham gia chơi tơng đối chủ động, nhiệt tình.

II. địa điểm và phơng tiện:


- Sân trờng vệ sinh sạch sẽ đảm bảo an toàn luyện tập. - 1 chiếc còi, kẻ sân chơi trò chơi.

III. các hoạt động dạy và học:


Hoạt động 1: Mở đầu 6 10 phút
- Hs tập hợp 2 hàng ngang. - GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học, chấn chỉnh đội ngò, trang phơc
tËp lun: 1-2 phót. - HS khëi ®éng chạy chậm thành một hàng dọc quanh sân tập, xoay khớp cổ tay, cổ
chân, khớp gối, vai hông : 4 - 5 phút. - Chơi trò chơi
Nhóm 3 nhóm 7 : 2 3 phút
Hoạt động 2 : Chơi trò chơi Chạy nhanh theo số : 6 7 phút
GV điều khiển trò chơi, HS tham gia chơi nhiệt tình, vui vẻ và đoàn kết. GV sử dụng phơng pháp thi đua trong khi chơi cá nhân hoặc tổ nào thua sẽ bị phạt
vui theo hình thức của tổ hoặc cá nhân thắng cuộc đề ra.
Hoạt động 3 : Ôn 5 động tác thể dục đã häc: 10 … 12 phót
GV cho HS «n tËp chung cả lớp 1 2 lần cả 5 động tác theo đội hình hàng ngang GV chia tổ để HS tự «n tËp kho¶ng 7 – 8 phót. Tríc khi chia tổ, GV nhấn mạnh
những điểm cần chú ý về kĩ thuật và ý thức tổ chức kỉ luật, sau đó míi triĨn khai vỊ vÞ 30
trÝ tËp lun. Trong khi HS tập, GV đến từng tổ quan sát, nhắc nhở kết hợp sửa động tác sai cho HS. Các em trong tổ thay nhau hô nhịp cho các bạn tập. ở mỗi tổ, tổ chức
thi đua chỉ huy, ai có nhịp hô to, rõ ràng, biết nhắc nhở, sửa sai cho bạn là ngời thắng cuộc.
Thi đua giữa các tổ ôn 5 động tác thể dục: 2 3 phút.
Hoạt ®éng 4 : PhÇn kÕt thóc : 4 … 5 phút
- HS chơi một trò chơi hồi tĩnh: 2 –3 phót. - GV cïng HS hƯ thèng bµi : 2 phút.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả bài häc : 1- 2 phót - Giao bµi vỊ nhµ: Ôn 5 động tcá của bài thể dục phát triển chung.
Ngày dạy:
.

Thể dục : bµi 23 Động tác vơn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân
trò chơi ai nhanh và khéo hơn

I. mục tiêu:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

mục tiêu: địa điểm và phơng tiện:

Tải bản đầy đủ ngay(112 tr)

×