Tải bản đầy đủ - 112 (trang)
mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

Tải bản đầy đủ - 112trang

Ngày dạy:
.

Thể dục : bµi 17 động tác chân trò chơi dẫn bóng

I. mục tiêu:


- Học sinh ôn hai động tác vơn thở và tay của bài thể dục phát triển chung, thực hiện cơ bản đúng động tác.
- Chơi trò chơi Dẫn bóng đúng luật, tham gia chơi một cách chủ động.

II. địa điểm và phơng tiện:


- 1 chiếc còi, bóng , kẻ sân chơi trò chơi.

III. các hoạt động dạy và học:


Hoạt động 1: Mở đầu 6 10 phút
- Hs tập hợp 2 hàng ngang. GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học, chÊn chØnh ®éi ngò, trang phơc tËp lun: 1-2 phót.
- HS khởi động chạy một hàng dọc quanh sân tập thành vòng tròn, quay mặt vào trong tâm vòng tròn , xoay khíp cỉ tay, cỉ ch©n, khíp gèi, vai hông: 2-3 phút.
- Cả lớp chơi trò chơi khởi động : Thỏ nhảy 1phút. - Kiểm tra bài cũ : Tập 2 động tác vơn thở và tay chọn 2 tổ
Hoạt động 2: Ôn 2 động tác vơn và thở động tác tay : 2 phút
Cả lớp cùng ôn 2-3 lần, mỗi lần mỗi động tác 2x8 nhịp. Lần 1 : Tập từng động tác. Lần 2-3 :Tập liên hoàn 2 động tác theo nhịp hô của
cán sự lớp, GV chú ý sửa sai cho học sinh.
Hoạt động 3 : Học động tác chân : 12 18 phút
+ Học động tác chân: HS tập cả lớp 4 5 lần, mỗi lần 2 x 8 nhịp. GV nêu tên động tác, sau đó phân tích kĩ thuật động tác vừa làm mẫu vừa cho HS
tập theo. Lần đầu GV cho HS tập động tác chân 1 8 nhịp, sau đó thực hiện chậm từng nhịp phối hợp động tác chân với động tác tay giúp cho HS nắm đợc phơng hớng
và biên độ động tác rồi mới tập theo nhịp hô của GV. Lần tiếp theo, GV hô nhịp chậm cho HS tập, sau mỗi lần tập GV nhận xét, uốn nắn sửa động tác sai rồi mới cho tập
tiếp.
Trong quá trình luyện tập, GV có thể cho 2 3 em lên thực hiện động tác råi lÊy ý kiÕn nhËn xÐt cđa líp vµ biĨu dơng nhng em tập tốt.
Khi dạy động tác chân, Gv chú ý ở nhịp 3 khi đá, chân cha cần cao nhng phải thẳng, căng ngực, mắt nhìn thẳng và không đợc kiễng gót.
+ Ôn 3 động tác thể dục đã học: HS ôn tập 2 lần, mỗi lần 2 x 8 nhịp do GV điều khiển.
Hoạt động 4: Chơi trò chơi Dẫn bóng : 4 phút
- GV nêu tên trò chơi, tập hợp HS theo đội hình chơi hàng dọc, nhắc lại cách chơi và qui định chơi. GV điều khiển cuộc chơi chú ý nhắc nhở HS tham gia trò chơi tích
cực, phòng tránh chấn thơng.Khi chơi thi đua giữa các tổ với nhau, đội nào thua phải nhảy lò cò hoặc đứng lên ngồi xuống 2 3 lần. HS chơi, GV theo dõi nhận xét.
25
Hoạt động 4: Kết thúc : 4-6 phút
- HS đứng tại chỗ vỗ tay hát một bài: 1-2 phút - GV cùng HS hệ thống lại bài vừa học: 1-2 phút.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà: 1 2 phút.
Ngày dạy:
.

Thể dục : bài 18 trò chơi ai nhanh và khéo hơn

I. mục tiêu:


- Học sinh ôn 3 động tác vơn thở, tay và chân của bài thể dục phát triển chung, thực hiện đúng động tác.
- Chơi trò chơi Ai nhanh và khéo hơn nắm đợc cách chơi và chơi đúng luật.

II. địa điểm và phơng tiện:


- Sân trờng vệ sinh sạch sẽ đảm bảo an toàn luyện tập. - 1 chiếc còi, bóng , kẻ sân chơi trò chơi.

III. các hoạt động dạy và học:


Hoạt động 1: Mở ®Çu 6 … 10 phót
- Hs tËp hợp 2 hàng dọc. - GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học, chấn chỉnh đội ngũ, trang
phục tập luyện: 1-2 phút. - HS khởi động chạy chậm thành một hàng dọc quanh sân tập, xoay khớp cổ
tay, cổ chân, khớp gối, vai hông: 2-3 phút. - Cả lớp chơi trò chơi khởi động :
Đứng ngồi theo hiệu lệnh 2 3 phút.
Hoạt động 2: Học trò chơi Ai nhanh và khéo hơn : 5 6 phút
GV nêu tên trò chơi , sau đó tổ chức cho HS chơi thử 1- 2 lần rồi mới cho chơi chính thức. Sau mỗi lần chơi thử, GV nhận xét và giải thích thêm sao cho tất cả HS
đều nắm đợc cách chơi. Cho HS chơi chính thức 3 5 loần theo hiệu lệnh Bắt đầu thống nhất của GV, nghĩa là tất cả các cặp đều cùng bắt đầu trò chơi theo lệnh, nh -
ng khi đã phân biệt đợc thắng, thua trong từng cặp, thì cặp đó dừng lại. Sau 3 hoặc 4 lần chơi, ai có số lần thua nhiều hơn là thua cuộc và tất cả những em thua này phải
nhảy lò cò môt vòng quanh các bạn .
Hoạt động 3 : Ôn 3 động tác vơn thở , tay và chân của bài thĨ dơc ph¸t triĨn chung: 14 … 16 phót
- GV cùng HS nhắc lại bằng lời hoặc kết hợp làm mẫu cách tập động tác vơn thở, tập 1 2 lần, mỗi lần 2 x 8 nhịp. Sau đó, lặp lại cách tập động tác tay nh động
tác vơn thở. Trớc khi ôn động tác chân, GV cho ôn 1 2 lần 2 động tác vơn thở và tay. Sau khi ôn động tác chân, GV cho ôn lại cả 3 động tác 1 2 lần, mỗi lần 2 x 8
nhịp.
- Sau đó chia tổ cho HS tù tËp díi sù ®iỊu khiĨn cđa tỉ trëng. - HS tập hợp, từng tổ báo cáo kết quả ôn tập, GV nhận xét đánh giá.
Hoạt động 4: Kết thúc : 4-6 phút
- HS thực hiện một số động tác thả lỏng, rũ chân, tay, gập thân, lắc vai: 1-2 phút
- GV cùng HS hệ thống lại bài vừa học: 1-2 phút.
26
- GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà ôn 3 động tác của bài thể dục phát triển chung: 1 2 phút.
Ngày dạy:
.

Thể dục : bài19 động tác vặn mình trò chơi ai nhanh và khéo hơn

I. mục tiêu:


- Học sinh học động tác vặn mình của bài thể dục phát triển chung, thực hiện cơ bản đúng động tác.
- Chơi trò chơi Ai nhanh và khéo hơn chơi đúng luật và tự giác tích cực.

II. địa điểm và phơng tiện:


- Sân trờng vệ sinh sạch sẽ đảm bảo an toàn luyện tập. - 1 chiếc còi, bóng , kẻ sân chơi trò chơi.

III. các hoạt động dạy và học:


Hoạt động 1: Mở đầu 6 10 phút
- Hs tập hợp 2 hàng dọc.GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phơc tËp lun: 1 - 2 phót.
- HS khëi động chạy thành một hàng dọc quanh sân tập, xoay khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối, vai hông: 2- 3 phút.
- Cả lớp chơi trò chơi khởi ®éng : “ §øng ngåi theo hiƯu lƯnh” 1 2 phút.
Hoạt động 2: Ôn động tác vơn thở , tay và chân : 3 4 phút
HS ôn tập 1 - 2 lần, mỗi lần 2x8 nhịp. Lần đầu GV làm mẫu và hô nhịp. Những lần sau, cán sự vừa làm mẫu vùa hô nhịp cho cả lớp tập, GV sửa sai cho HS, nhịp nào
nhiều HS sai thì GV ra hiệu cho cán sự ngừng hô nhịp để sửa rồi mới tiếp tục cho tập tiếp.
Hoạt động 3: Học động tác văn mình: 8 10 phút
Tập 3 4 lần, mỗi lần 2 x 8 nhịp. GV nêu tên động tác, sau đó vừa làm mẫu vừa phân tích kĩ thuật ®éng t¸c cho HS tËp
theo GV ®øng cïng chiều với HS. Lần đầu thực hiện chậm từng nhịp để HS nắm đợc ph- ơng hớng và biên độ động tác. Lần tiếp theo, GV hô nhịp chậm cho HS tập, sau mỗi lần tập
GV nhận xét, uốn nắn sửa động tác sai rồi mới cho tập tiếp. GV nhắc nhở HS ở nhịp 1,3 chân bớc rộng hơn hoặc bằng vai, căng ngực, hai tay thẳng, ngẩng cao đầu. ở nhịp 2, 6 khi quay
90 độ thân thẳng, bàn tay ngửa. Khi quay thân cần phối hợp giữa thân và tay sao cho khi quay thân xong tay vẫn ở t thế dang ngang.
Hoạt động 4 : Ôn 4 động tác thể dục đã học: 4 5 phót
- GV chia nhãm ®Ĩ HS tù ®iỊu khiĨn «n lun theo 4 tỉ häc tËp. TËp 3 4 lần, mỗi lần mỗi động tác 2 x 8 nhịp
- Báo cáo kết quả tập luyện : Mỗi nhóm 1 lần, mỗi động tác 2x8 nhịp.
27
Hoạt động 3: Chơi trò chơi Ai nhanh và khéo hơn : 4 phút
- GV nêu tên trò chơi, tập hợp HS theo đội hình chơi vòng tròn, giải thích cách chơi và qui định chơi. HS chơi thử 1 lần, GV nhận xét và nhắc nhở rồi cho HS chơi
chính thức, ở mỗi lần chơi GV cho HS thi đua để tạo không khí hứng thú khi chơi. Những ngời thua cuộc phải nhảy lò cò xung quanh các bạn thắng cuộc.
Hoạt động 4: Kết thúc : 4-6 phút
- HS thực hiện một số động tác thả lỏng: 1-2 phút - GV cùng HS hệ thống lại bài vừa học: 1-2 phút.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà: Ôn 4 động tác của
bài thể dục đã học, ghi lại cách chơi của trò chơi Ai nhanh và khéo hơn: 1 2 phút.
Ngày dạy:
.

Thể dục : bài 20 trò chơi chạy nhanh theo số

I. mục tiêu:


- Chơi trò chơi Ai nhanh và khéo hơn nắm đợc cách chơi và chơi đúng luật.
- Học sinh ôn 3 động tác vơn thở, tay và chân của bài thể dục phát triển chung, thực hiện đúng động tác.

II. địa điểm và phơng tiện:


- Sân trờng vệ sinh sạch sẽ đảm bảo an toàn luyện tập. - 1 chiếc còi, kẻ sân chơi trò chơi.

III. các hoạt động dạy và học:


Hoạt động 1: Mở đầu 6 10 phút
- Hs tập hợp 2 hàng ngang. - GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục
tập luyện: 1-2 phút. - HS khởi động chạy chậm thành một hàng däc quanh s©n tËp, xoay khíp cỉ tay, cỉ
ch©n, khíp gối, vai hông1-2 phút. - Cả lớp chơi trò chơi khởi động :
Làm theo hiệu lệnh 1-2 phút. - Kiểm tra 4 động tác thể dục đã học.
Hoạt động 2: Học trò chơi Chạy nhanh theo sè… : 6 -8 phót
GV nªu tªn trò chơi, chialớp thành 2 đội chơi nam riêng , nữ riêng. Tập hợp thành 2 hàng dọc, mỗi hàng là một đội thi đấu. sau đó tổ chức cho HS chơi thử 1- 2 lần rồi
mới cho chơi chính thức. Sau mỗi lần chơi thử, GV nhận xét và giải thích thêm sao cho tất cả HS đều nắm đợc cách chơi. Cho HS chơi chính thức 3 5 lần theo hiệu
lệnh.
Sau mỗi lần chơi, đội nào thắng đợc 1 điểm. Trò chơi tiếp tục cho đến hết, đội nào đợc nhiều điểm đội đó thắng cuộc. GV nhắc HS trong khi chơi không nên vội vàng
quá.
Hoạt động 3 : Ôn 4 động tác đã học của bµi thĨ dơc : 12 … 14 phót
- GV cùng HS nhắc lại bằng lời hoặc kết hợp làm mẫu cách tập động tác vơn thở, tập 1 2 lần, mỗi lần 2 x 8 nhịp. Sau đó, lặp lại cách tập động tác tay nh động tác v-
ơn thở. Trớc khi ôn động tác chân, GV cho ôn 1 2 lần 2 động tác vơn thở và tay. Sau khi ôn động tác chân, GV cho ôn lại cả 4 động tác 1 2 lần, mỗi lần 2 x 8 nhịp.
28
- Sau đó chia tỉ cho HS tù tËp díi sù ®iỊu khiĨn cđa tổ trởng. - HS tập hợp, từng tổ báo cáo kết quả ôn tập, GV nhận xét đánh giá.
Hoạt động 4: KÕt thóc : 4-6 phót
- HS thùc hiƯn mét số động tác thả lỏng, rũ chân, tay, gập thân, l¾c vai…: 1-2 phót - GV cïng HS hƯ thèng lại bài vừa học: 1-2 phút.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà ôn 4 động tác của bài
thể dục phát triển chung: 1 2 phút.
Ngày dạy:
.

Thể dục : bài 21 Động tác toàn thân - trò chơi chạy nhanh theo số

I. mục tiêu:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

Tải bản đầy đủ ngay(112 tr)

×