Tải bản đầy đủ - 112 (trang)
mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

Tải bản đầy đủ - 112trang

Ngày dạy:
.

Thể dục: bài 15
đội hình đội ngũ

I. mục tiêu:


- Kiểm tra các động tác đội hình đội ngũ : Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều thẳng hớng, vòng phải, vòng trái, đứng lại.
- HS thực hiện cơ bản đúng các thao tác kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ theo khẩu lệnh.

II. địa điểm và phơng tiện:


- Sân trờng vệ sinh sạch sẽ đảm bảo an toàn luyện tập. - 1 chiếc còi .

III. các hoạt động dạy và học:


Hoạt động 1: Mở đầu 6 10 phút - Hs tập hợp 2 hàng dọc. GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu và phơng
pháp kiểm tra: 1-2 phút. - Cả lớp đứng tại chỗ vỗ tay hát một bài : 1-2 phút.
- Cả lớp ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái , đổi chân khi đi đều sai nhịp theo sự điều khiển của GV: 2-3 phút
Hoạt động 2: Kiểm tra đội hình đội ngũ : 18 22 phút
+ Nội dung : Kiểm tra tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều thẳng h- ớng,vòng phải, vòng trái, , đứng lại.
+ Phơng pháp: Tập hợp HS thành 4 hàng ngang theo tỉhäc tËp. GV phỉ biÕn néi dung, ph¬ng pháp kiểm tra và cách đánh giá. Kiểm tra lần lợt t-
ng tổ sau đó cho HS nhận xét, đánh giá rồi GV kết luận. + Cách đánh giá: Đánh giá theo mức độ thực hiện động tác của từng HS.
Hoàn thành tốt : Thực hiện cơ bản đúng các động tác theo khẩu lệnh. Hoàn thành : Thực hiện cơ bản đúng 46 động tác theo khẩu lệnh.
Cha hoàn thành : Thực hiện sai 36 động tác theo khẩu lệnh. Chú ý: Đối với HS cha hoàn thành, GV cho kiểm tra lần 2 nếu còn thời gian
hoặc luyện tập thêm để kiểm tra vào tiết sau.
Hoạt động 3: Chơi trò chơi Kết bạn : 3-4 phút
- GV nêu tên trò chơi, tập hợp HS theo đội hình chơi, nhắc lại cách chơi và qui định chơi.
- Cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát, nhận xét, biểu dong thi đua
Hoạt động 4: Kết thúc : 4-6 phút
- HS cản lớp chạy đều theo thứ tụ tổ 1, 2, 3,4 quanh sân thành một vòng tròn lớn, sau khép dần thành vòng tròn nhỏ, đứng lại mặt quay vào tâm vòng tròn: 1-2 phút
- HS đứng tại chỗ hát một bài, vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp: 1 phút. - GV Nx, đánh giá kết quả bài học, công bố kết quả kiểm tra 2-3 phút.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả bài häc vµ giao bµi vỊ nhµ: 1– 2 phót. - GV giao bài về nhà: Ôn nội dung đội hình đội ngũ, nhắc HS cha hoàn thành
bài kiểm tra cần tích cực ôn tập để đạt mức hoàn thành ở lần kiểm tra sau. 23
Ngày dạy:
.

Thể dục : bài 16 động tác vơn thở và tay trò chơi dẫn bóng

I. mục tiêu:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

Tải bản đầy đủ ngay(112 tr)

×