Tải bản đầy đủ - 112 (trang)
mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

Tải bản đầy đủ - 112trang

Ngày dạy:
.

Thể dục : bµi 12 đội hình đội ngũ trò chơi lăn bóng bằng tay

I. mục tiêu:


- Ôn tập để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ : Dàn hàng, dồn hàng, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. HS dàn hàng, dồn
hàng nhanh,trật tự, đi đều vòng phải, vòng trái tới vị trí bẻ góc không xô lệch hàng, biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Chơi trò chơi Lăn bóng bằng tay bình tĩnh, khéo léo, lăn óng theo đờng dích dắc qua các bạn hoặc đồ vật

II. địa điểm và phơng tiện:


- Sân trờng vệ sinh sạch sẽ đảm bảo an toàn luyện tập. - 1 chiếc còi, 4 quả bóng, kẻ sân chơi trò chơi.

III. các hoạt động dạy và học:


Hoạt động 1: Mở đầu 6 10 phút
- Hs tập hợp 2 hàng dọc. - GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học, chấn chỉnh đội ngũ, trang
phục tập luyện: 1-2 phút. - Chơi trò chơi Làm theo tín hiệu : 2-3 phút
- HS khởi động chạy nhẹ nhàng trên sân trờng 100 200 m rồi đi thờng hít thở sâu, xoay khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối, vai hông: 2-3 phút.
Hoạt động 2: Đội hình đội ngũ : 18 22 phút
Ôn dàn hàng, dồn hàng, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. - GV điều khiển cả lớp tập 1-2 phút
- Chia 4 tỉ tËp lun do tỉ trêng ®iỊu khiĨn tËp 3-4 phút , GV quan sát, nhận xét
sửa chữa sai sãt cho HS. - TËp hỵp líp cho tõng tỉ thi đua trình diễn. GV quan sát, nhận xét., biểu dơng
thi đua giữa các tổ 1-2 lần. - Cán sự lớp điều khiển cả lớp tập 2-3 phút để củng cố.
Hoạt động 3: Chơi trò chơi Lăn bóng bằng tay : 7-8 phút
- GV nêu tên trò chơi, tập hợp HS theo đội hình chơi, giải thích cách chơi và qui định chơi.
- Cho cả lớp cùng chơi theo tổ, thi đua giữa các tổ`. GV quan sát, nhận xét, biểu dong.
Chú ý: Tổ chức đội hình tập có kỉ luật, không để HS cản đờng lăn bóng của bạn.
Hoạt ®éng 4: KÕt thóc : 4-6 phót
- HS thùc hiƯn một số động tác thả lỏng: 1-2 phút - Cho HS đứng tại chỗ hát một bài, vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp: 1-2 phút.
- GV cùng HS hệ thống lại bài vừa học: 1-2 phút. - GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà: 1 2 phút.
20
Ngày dạy:
.

Thể dục : bài 13 đội hình đội ngũ trò chơi trao tín gậy

I. mục tiêu:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

Tải bản đầy đủ ngay(112 tr)

×