Tải bản đầy đủ - 112 (trang)
Mục tiêu Địa điểm, phơng tiện nội dung và phơng pháp lên lớp

Mục tiêu Địa điểm, phơng tiện nội dung và phơng pháp lên lớp

Tải bản đầy đủ - 112trang

Ngày dạy:
.

Thể dục : Bài 33:
Trò chơi chạy tiếp sức theo vòng tròn

I. Mục tiêu


Ôn đi đều vòng phải, vòng trái. Yêu cầu biết và thực hiện động tác ở mức tơng đối chính xác.
- Học trò chơi Chạy tiếp sức theo vòng tròn . Yêu cầu biết cách chơi và bớc
đầu biết tham gia chơi theo đúng qui định.

II. Địa điểm, phơng tiện


- Địa điểm: Trên sân trờng. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
- Phơng tiện: Chuẩn bị 2-4 vòng tròn bán kính 4-5m cho trò chơi.

III. nội dung và phơng pháp lên lớp


1. Hoạt động1: Khởi động :6-10 phút


- Giáo viên nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học: 1-2 phút. - Chạy chậm theo một hàng dọc xung quanh sân tập: 1 phút.
Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 1-2, 1-2: 1 phút. - Ôn các động tác tay, chân, vặn mình, toàn thân và nhảy của bài thể dục đã học:
mỗi động tác 2x8 nhịp. - Trò chơi khởi động do giáo viên chọn: 1-2 phút.
2.Hoạt động 2 : HĐ cơ bản: 18-22 phút
17
- Ôn đi đều vòng phải, vòng trái: 8-10 phút. Chia tổ tập luyện khoảng 5 phút, sau
đó cả lớp cùng thực hiện. Lần đầu, do giáo viên hớng dẫn; lần 2, cán sự điều khiển; lần 3, tổ chức dới dạng thi đua. Tổ nào thực hiện tốt đợc biểu dơng, tổ nào còn nhiều ngời
thực hiện cha đúng sẽ phải chạy 1 vòng xung quanh sân tập.
- Học trò chơi Chạy tiếp sức theo vòng tròn :
16-18 phút.
+ Nội dung kiểm tra: Mỗi học sinh sẽ thực hiện cả 8 động tác của bài thể dục phát triển chung đã học.
+ Phơng pháp kiểm tra: Giáo viên gọi mỗi đợt 4-5 học sinh hoặc 12 số học sinh trong một tổ lên thực hiện 1 lần cả bài thể dục, dới sự điều khiển của giáo viên.
+ Đánh giá: Theo mức độ thực hiện động tác của từng học sinh
Hoàn thành tốt: Thực hiện cơ bản đúng cả bài Hoàn thành: Thực hiện đợc cơ bản đúng tối thiểu 68 động tác.
Cha hoàn thành: Thực hiện đợc cơ bản đúng dới 5 động tác. Chú ý: Đối với học sinh xếp loại cha hoàn thành, giáo viên có thể cho kiểm tra
lần 2, hoặc cho tập luyện thêm để kiểm tra vào giờ học sau.
b Chơi trò chơi Nhảy lớt sóng: 3-4 phút.
Giáo viên cùng học sinh nhắc lại cách chơi, cho 1-2 tổ chơi thử để học sinh nhớ lại cách chơi, sau đó chơi chính thức có phân thắng thua 1-2 lần.
Giáo viên tham khảo trang 24 và 33 sách Thể dục 4 của NXBGD từ năm 2005 đến nay.

3. Hoat động 3 :Kết thúc: 4-6 phút.


- Giáo viên nhận xét phần kiểm tra, đánh giá xếp loại, khen ngợi những học sinh đạt kết quả tốt. Động viên những học sinh cha đạt hoặc cha đợc kiểm tra cần cố gắng
hơn nữa: 3 phút. - Giao bài tập về nhà ôn bài thể dục phát triển chung thờng xuyên vào buổi sáng.
Những học sinh cha hoàn thành hoặc cha đợc kiểm tra cần ôn luyện nhiều lần.
18
Ngày dạy:
.

Thể dục : bài 11 đội hình đội ngũ trò chơi chuyển đồ
vật

I. mục tiêu:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu Địa điểm, phơng tiện nội dung và phơng pháp lên lớp

Tải bản đầy đủ ngay(112 tr)

×