Tải bản đầy đủ - 112 (trang)
Mục tiêu Địa điểm, phơng tiện nội dung và phơng pháp lên lớp

Mục tiêu Địa điểm, phơng tiện nội dung và phơng pháp lên lớp

Tải bản đầy đủ - 112trang

sinh làm mẫu, sau đó cho cả lớp chơi thử 1 lần, chơi chính thức 1 lần. Sau mỗi lần chơi thử, giáo viên có nhận xét và bổ sung hoặc nhấn mạnh hơn một số điểm về cách chơi
để tất cả học sinh nắm đợc cách chơi trớc khi chơi chính thức có phân thắng thua. Sau khi chơi chính thức, giáo viên cần có hình thức khen và phạt.
Hoạt động 4: Kết thúc: 4-6 phút. - Một số động tác hồi tĩnh do giáo viên chọn: 2 phút do giáo viên hoặc cán sự
điều khiển. Trò chơi hồi tĩnh do giáo viên chọn: 1 phút.
- Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài: 1-2 phút. - Giáo viên nhËn xÐt giê häc, giao bµi tËp vỊ nhµ vµ dặn dò học sinh những điều
cần chú ý để chuẩn bị cho giờ sau kiểm tra: 1- 2 phút.
Ngày dạy:
…….
………
ThĨ dơc : Bµi 32:
Bµi thĨ dơc phát triển chung

I. Mục tiêu


Ôn tập hoặc kiểm tra bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng từng động tác và thứ tự toàn bài.
- Chơi trò chơi Thỏ nhảy
.Yêu cầu tham gia chơi nhiệt tình, chủ động.

II. Địa điểm, phơng tiện


- Địa điểm: Trên sân trờng. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
- Phơng tiện: Chuẩn bị 1 còi, bàn ghế để kiểm tra, kẻ sân và dụng cụ để có thể tổ
chức chơi trò chơi.

III. nội dung và phơng pháp lên lớp


Hoạt động1: Mở đầu: 6-10 phút - Giáo viên nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học: 1-2 phút.
- Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên quanh sân thành vòng tròn: 1 phút.
- Xoay các khớp cổ tay, vai, cổ chân, khớp gối và hông: 2 phút do giáo viên hoặc cán sự điều khiển.
Trò chơi khởi động do giáo viên chọn : 1-2 phút. Hoạt động 2: Ôn tập hoặc kiểm tra bài thể dục phát triển chung:
- Ôn tập: 10-12 phút. Nội dung và phơng pháp dạy nh bài 31. Tập đồng loạt cả
lớp theo đội hình vòng tròn vừa khởi động hoặc hàng ngang hay đội hình do giáo viên chọn theo giáo viên hô nhịp, cán sự làm mẫu, giáo viên động viên học sinh thực
hiện cho đúng để còn tham gia kiểm tra.
- Kiểm tra bài thể dục phát triển chung: 16-18 phút.
+ Nội dung kiểm tra: Mỗi học sinh sẽ thực hiện cả 8 động tác của bài thể dục phát triển chung đã học.
15
+ Phơng pháp kiểm tra: Giáo viên gọi mỗi đợt 4-5 học sinh hoặc 12 số học sinh trong một tổ lên thực hiện 1 lần cả bài thể dục, dới sự điều khiển của giáo viên.
+ Đánh giá: Theo mức độ thực hiện động tác của từng học sinh
Hoàn thành tốt: Thực hiện cơ bản đúng cả bài Hoàn thành: Thực hiện đợc cơ bản đúng tối thiểu 68 động tác.
Cha hoàn thành: Thực hiện đợc cơ bản đúng dới 5 động tác. Chú ý: Đối với học sinh xếp loại cha hoàn thành, giáo viên có thể cho kiểm tra
lần 2, hoặc cho tập luyện thêm để kiểm tra vào giờ học sau.
Hoạt động 3 : Chơi trò chơi Nhảy lớt sóng: 3-4 phút.
Giáo viên cùng học sinh nhắc lại cách chơi, cho 1-2 tổ chơi thử để học sinh nhớ lại cách chơi, sau đó chơi chính thức có phân thắng thua 1-2 lần.
Giáo viên tham khảo trang 24 và 33 sách Thể dục 4 của NXBGD từ năm 2005 đến nay.
Hoạt động 4 : Kết thúc: 4-6 phút.
- Giáo viên nhận xét phần kiểm tra, đánh giá xếp loại, khen ngợi những học sinh đạt kết quả tốt. Động viên những học sinh cha đạt hoặc cha đợc kiểm tra cần cố gắng
hơn nữa: 3 phút. - Giao bài tập về nhà ôn bài thể dục phát triển chung thờng xuyên vào buổi sáng.
Những học sinh cha hoàn thành hoặc cha đợc kiểm tra cần ôn luyện nhiều lần.
16
Ngày dạy:
.

Thể dục : Bài 33:
Trò chơi chạy tiếp sức theo vòng tròn

I. Mơc tiªu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu Địa điểm, phơng tiện nội dung và phơng pháp lên lớp

Tải bản đầy đủ ngay(112 tr)

×