Tải bản đầy đủ - 112 (trang)
Các hoạt động dạy học: Mục tiêu: Địa điểm và phơng tiện Các hoạt động dạy học:

Các hoạt động dạy học: Mục tiêu: Địa điểm và phơng tiện Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ - 112trang

- Các tổ học sinh đi nối nhau thành 1 vòng tròn lớn, vừa đi vừa làm động tác thả lỏng, sau khép lại thành vòng tròn nhỏ đứng quay mặt vào tâm vòng tròn.
- Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài học. - Giáo viên nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà.
Ngày dạy:
.

Thể dục : Bài 4:
Đội hình đội ngũ - trò chơi kết bạn

I. Mục tiêu


:
- Ôn tập, củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái, đằng sau.
- Học sinh thực hiện nhanh, đúng, đều, đẹp. - Chơi trò chơi Kết bạn đúng luật, hào hứng, nhiệt tình. Tập trung chú ý, phản
xạ nhanh.

II. Địa điểm và phơng tiện:


- Sân trờng. - 1 chiếc còi.

III. Các hoạt động dạy học:


Hoạt động 1: Mở đầu 6-10 phút. - Học sinh tập hợp 3 hàng dọc, điểm số báo cáo 1-2 phút.
- Giáo viên nhận lớp phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục luyện tập.
- Chơi trò chơi Thi đua xếp hàng 1-2 phút. - Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp: 1-2, 1-2 1-2 phút.
Hoạt động 2: Đội hình đội ngũ: 10-12 phút. Ôn tập hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, trái, đằng
sau. - Cán sự lớp điều khiển cả lớp tập 1,2 lần.
Giáo viên quan sát, nhận xét và sửa chữa động tác sai cho học sinh. - Chia tỉ tËp lun do tỉ trëng ®iỊu khiển 2-3 phút.
Giáo viên quan sát và nhận xét. - Tập hợp lớp: các tổ thi đua trình diễn 2-3 lần. Giáo viên quan sát, nhận xét, đánh
giá biểu dơng thi đua các tổ tập tốt. - Cả lớp tập dới sự điều khiển của giáo viên để củng cố 1-2 lần.
Hoạt động 3 :Trò chơi vận động: 8-10 phút. Trò chơi Kết bạn . - Giáo viên nêu tên trò chơi. Tập hợp học sinh theo đội hình vòng tròn, giải thích
cách chơi và qui định luật chơi. Cả lớp cùng chơi, giáo viên quan sát, nhận xét, xử lý các tình huống xảy ra và
tổng kết trò chơi.
Hoạt động 4 : Kết thúc: 4-6 phút. - Học sinh hát bài Tìm bạn vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp.
5
- Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài học. - Giáo viên nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà.
Ngày dạy:
.

Thể dục : Bài 5:
Đội hình đội ngũ - trò chơi bỏ khăn

I. Mục tiêu:


- Ôn tập, củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ. - Học sinh tập hợp dàn hàng, dồn hàng nhanh, trật tự, quay phải, trái, đằng sau
đúng hớng, đều, đẹp, đúng khẩu lƯnh. - Häc sinh tËp trung chó ý, nhanh nhĐn khéo léo chơi đúng luật, hào hứng, nhiệt
tình trong khi chơi trò chơi Kết bạn.

II. Địa điểm và phơng tiện


: - Sân trờng.
- 1 chiếc còi, 1-2 chiếc khăn tay.

III. Các hoạt động dạy học:


Hoạt động 1: Mở đầu 6-10 phút. - Giáo viên nhận lớp phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học, chấn chỉnh đội ngũ,
trang phục tập luyện 1-2 phút. - Chơi trò chơi Diệt các con vật có hại 2-3 phút.
- Đứng tại chỗ hát 1 bài hát. Hoạt động 2: Đội hình đội ngũ: 10-12 phút.
Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, trái,
đằng sau, dàn hàng, dồn hàng. - Giáo viên điều khiển cả lớp cùng tập theo đội hình 4 tổ, có nhận xét sửa chữa
động tác sai cho học sinh. - Chia tỉ lun tËp do tỉ trëng ®iỊu khiĨn tËp 3-4 lần. Giáo viên cùng học sinh
quan sát, nhận xét, biểu dơng các tổ tập tốt 2 lần. - Cả líp cïng tËp díi sù chØ huy cđa c¸n sự lớp 2 lần để củng cố.
Hoạt đông 3 : Trò chơi vận động: 7-8 phút. Chơi trò chơi Bỏ khăn. - Giáo viên nêu tên trò chơi, tập hợp theo đội hình vòng tròn, giải thích cách chơi
và qui định luật chơi. Học sinh lắng nghe. - Cán sự lớp điều khiển cả lớp cùng chơi.
Giáo viên quan sát nhận xét, biểu dơng học sinh tích cực trong khi chơi.
6
Hoạt động 4: Kết thúc: 4-6 phút. - Học sinh chạy đều nối nhau thành vòng tròn lớn, sau khép lại thành vòng tròn
nhỏ rồi đứng lại quay mặt vào tâm vòng tròn: 2-3 phút. - Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài học:1-2 phút.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà.
Ngày dạy:
.

Thể dục : Bài 6:
Đội hình đội ngũ - trò chơi đua ngùa “

I. Mơc tiªu:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các hoạt động dạy học: Mục tiêu: Địa điểm và phơng tiện Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ ngay(112 tr)

×