Tải bản đầy đủ - 40 (trang)
Mục tiêu Đồ dùng dạy học Các hoạt động dạy - học chủ yếu:

Mục tiêu Đồ dùng dạy học Các hoạt động dạy - học chủ yếu:

Tải bản đầy đủ - 40trang

trào Đông Du, trục xuất Phan Bội Châu và những ngời du học?
Hoạt động 4: làm việc cả lớp - GV nhấn mạnh những nội dung chính cần nắm vững
- Nêu một số vấn đề cho HS tìm hiểu thêm: + Hoạt động của Phan Bội Châu có ảnh hởng nh thế nào tới phong trào cách mạng ở nớc ta đầu TK
XX?+ ở địa phơng em có những di tích về Phan Bội Châu hoặc đờng phố trờng học mang tên Phan Bội Châu không?
Lịch sử: Quyết chí ra đi tìm đờng cứu nớc

I. Mục tiêu


Học xong bµi nµy, HS biÕt: - Ngun TÊt Thµnh chÝnh là Bác Hồ Kính yêu
- Nguyễn Tất Thành ra nớc ngoài là do lòng yêu nớc, thơng dân, mong muốn tìm con
đờng cứu nớc.

II. Đồ dùng dạy học


:
- ảnh về quê hơng Bác Hồ, bến cảng Nhà Rồng đầu TK XX tàu Đô đốc La - tu - sơ Tờ - rê - vin
- Bản đồ hành chính Việt Nam để chỉ địa danh Thành phố Hồ Chí Minh

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:


Hoạt động 1: làm việc cả lớp - GV có thể giới thiệu bài:
+ Gợi ý cho HS nhắc lại những phong trào chống thực dân Pháp đã diễn ra + Vì sao các phong trào đó thất bại?
+ Vào đầu TK XX, nớc ta cha có con đờng cứu nớc đúng đắn, Bác Hồ kính yêu của
chúng ta đã quyết chí ra đi tìm đờng cứu nớc mới cho dân tộc Việt Nam. - GV nªu nhiƯm vơ häc tËp cho HS:
+ Tìm hiểu về gia đình, quê hơng của Nguyễn Tất Thành + Mục đích ra đi nớc ngoài của Nguyễn Tất Thành là gì?
+ Quyết tâm của Nguyễn Tất Thành muốn ra nớc ngoài để tìm đờng cứu nớc đợc biểu
diện ra sao?
Hoạt động 2: làm việc cá nhân hoặc th¶o ln nhãm - GV tỉ chøc cho HS th¶o ln nhiƯm vơ 1 theo c¸c ý sau:
+ Ngun TÊt Thành sinh ngày 19 - 5 - 1890 tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn tỉnh
Nghệ An. Cha là Nguyễn Sinh Sắc một nhà nho yêu nớc, đỗ Phó bảng, bị ép ra làm quan, sau khi bị cách chức, chuyển sang làm nghề thầy thuốc. Mẹ Hoàng Thị Loan, một phụ nữ
đảm đang, chăm lo cho chồng con hết mực.
+ Yêu nớc, thơng dân có ý chí đánh đuổi giặc Pháp + Nguyễn Tất Thành không tán thành con đờng cứu nớc của các nhà yêu nớc tiền bối.
- HS đọc SGK đoạn: Nguyễn Tất Thành khâm phục ... không thể thực hiện đợc và
trả lời câu hỏi: Trớc tình hình đó, Nguyễn Tất Thành quyết định làm gì? 8
bến cảng Nhà Rồng đầu TK XX, GV trình bày sù kiƯn ngµy 5 - 6 - 1911, Ngun TÊt Thành ra đi tìm đờng cứu nớc.
- GV có thể tổ chức cho HS thảo luận để trả lời câu hỏi: Vì sao bến cảng Nhà Rồng lại đợc công nhận là di tích lịch sử?
Hoạt động 5: làm việc cả lớp - GV củng cố cho HS những nội dung chính của bài
- Nêu các ý sau: + Thông qua bài học, các em hiểu Bác Hồ là ngời nh thế nào? Suy nghĩ và hành
động vì đất nớc vì nhân dân + Nếu không có việc Bác Hồ ra đi tìm đờng cứu nớc, thì nớc ta sẽ nh thế nào? đất nớc
không đợc độc lập, nhân dân vẫn chịu cảnh sống nô lệ

IV. thông tin tham kh¶o


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu Đồ dùng dạy học Các hoạt động dạy - học chủ yếu:

Tải bản đầy đủ ngay(40 tr)

×