Tải bản đầy đủ - 40 (trang)
Mục tiêu Đồ dùng học tập Các hoạt đông dạy - học chủ yếu:

Mục tiêu Đồ dùng học tập Các hoạt đông dạy - học chủ yếu:

Tải bản đầy đủ - 40trang

IV. Thông tin tham khảo Ngời Pháp viết về Tôn Thất Thuyết:
Lòng yêu nớc của Tôn Thất Thuyết không chấp nhận một sự thoả hiệp nào, ông ta xem các quan lại chủ hoà nh kẻ thù của dân tộc... Tuy nhiên, dù có sự đánh giá ông của
những ngời cùng thời thiên vị nh thế nào, một đạo đức lớn đã bộc lộ rõ rệt trong mọi hoàn cảnh của ông: đó là sự gắn bó lạ lùng của ông đối với Tổ quốc.
Bài 4: xã hội Việt Nam cuối TK XIX - đầu TK XX

I. Mục tiêu


Học xong bµi nµy, HS biÕt: - Cuèi TK XIX - ®Çu TK XX, nỊn kinh tÕ - x· héi níc ta có nhiều biến đổi do chính sách
khai thác thuộc địa của Pháp. - Bớc đầu nhận biết về mối quan hƯ kinh tÕ vµ x· héi kinh tÕ thay ®ỉi, ®ång thêi x· héi
còng thay ®ỉi theo.

II. §å dïng häc tËp


- H×nh trong SGK phãng to nÕu cã - Bản đồ hành chính Việt Nam để giới thiệu về các vùng kinh tế
- Tranh, ảnh t liệu phản ánh vỊ sù ph¸t triĨn kinh tÕ, x· héi ë ViƯt Nam thời bấy giờ nếu có

III. Các hoạt đông dạy - học chủ yếu:


Hoạt động 1 làm việc cả lớp - GV giíi thiƯu bµi theo híng: Sau khi dËp tắt phong trào đấu tranh vũ trang của nhân dân ta,
thực dân Pháp đã làm gì? Việc làm đó có tác động nh thế nào đến tình hình kinh tế, x· héi níc ta? - GV nªu nhiƯm vơ häc tập cho HS
+ Những biểu hiện về sự thay đổi trong nỊn kinh tÕ x· héi ViƯt Nam ci TK XIX đầu TK XX + Những biểu hiện về thay ®ỉi trong x· héi ViƯt Nam ci TK XIX ®Çu TK XX
+ Đời sống của công nhân, nông dân Việt Nam rong thời kì này Hoạt động 2: làm việc theo nhãm
- GV tỉ chøc cho HS th¶o ln nhiƯm vụ học tập theo các gợi ý sau: + Trớc khi bị thực dân Pháp xâm lợc, nền kinh tế Việt Nam có những nghành kinh tế nào
chủ yếu? Sau khi thực dân Pháp xâm lợc, những ngành kinh tế nào mới ra đời ở nớc ta? Ai sẽ đợc hởng nguồn lợi do sự phát triển kinh tế?
+ Trớc đây xã hội Việt Nam chủ yếu là những giai cấp nào? Đến đầu TK XX xuất hiện thêm những giai cấp nào? Đời sống của công nhân và nông dân Việt Nam ra sao?
Hoạt động 3: làm việc cả lớp - Các nhóm báo cáo kết quả thảo luận
- GV hoàn thiện phần trả lời của HS Hoạt động 4: làm việc cả lớp
GV tổng hợp các ý kiến của HS, nhấn mạnh những biến đổi về kinh tế, xã hội ở nớc ta đầu TK XX
IV. Thông tin tham khảo Ngời Pháp viết về tình cảnh cùng cực của nhân dân ta đầu TK XX:
Những ai đi qua Đông Dơng đều ngạc nhiênvề sự đói khổ cùng cực của nhân dân trong xứ. Hầu hết nhà cửa đều chỉ là những túp lều hay bằng đất trát, lợp dạ...
6
tay gầy còm. Đằng sau những xe goòng nhỏ, nhnwgx đứa trẻ chạc 10 tuổi còng lng đẩy, thân hình bé tí, khol cằn, mặt đầy mệt nhọc nh đã kiệt quệ, than bụi bám đen mò
Với sự phát triển của các đô thị lớn nh Sài Gòn, Chợ Lớn đã xuất hiện một tầng lớp vô sản thành thị mà thái độ và hành động đã gây cho ngời châu Âu và tầng lớp giàu có bản xứ những mối
lo ngại nghiêm trọng và có lí
Lịch sử : Phan Bội châu và phong trào đông du
I. Mục tiêu: Học xong bài này, HS biết - Phan Bội Châu là nhà yêu nớc tiêu biểu ở Việt Nam đầu TKXX
- Phong trào Đông Du là một phong trào yêu nớc, nhằm mục đích chống thực dân Pháp. II. Đồ dùng dạy học: - ảnh trong SGK phóng to nếu có điều kiện
- Bản đồ thế giới để xác định vị trí Nhật Bản - T liệu về Phan Bội Châu và phong trào Đông Du nếu có
II. Các hoạt động dạy - học chủ yếu
Hoạt động 1: làm việc cả lớp - GV cã thĨ giíi thiƯu bµi: + Tõ khi thùc dân Pháp xâm lợc nớc ta, nhân dân ta từ Nam chí
Bắc đã đứng lên chống Pháp, nhng tất cả các phong trào đấu tranh đều bị thất bại. + Đến đầu TK XX, xuất hiện hai nhà yêu nớc tiêu biểu là Phan Bội Châu và Phan Châu
Trinh. Hai «ng ®· ®i theo khuynh híng cøu níc míi. - GV nªu nhiƯm vơ häc tËp cho HS:
+ Phan Béi Châu tổ chức phong trào Đông Du nhằm mục đích gì? + Kể lại những nét chính về phong trào Đông Du
+ ý nghĩa của phong trào Đông Du
Hoạt động 2: lµm viƯc theo nhãm
- GV tỉ chøc cho HS thảo luận các ý nêu trên - Gợi ý trả lời: + Những ngời yêu nớc đợc đào tạo ở nớc Nhật tiên tiến để có kiến thức về
khoa học kĩ thuật sau đó đa họ về hoạt động cứu nớc + Sự hởng ng phong trào Đông Du của nhân dân trong nớc, nhất là những thanh niên yêu n-
ớc Việt Nam + Phong trào khơi dậy lòng yêu nớc của nhân dân ta
Hoạt động 3: Làm việc cả lớp - HS trình bày kết qu¶ th¶o ln - GV bỉ sung : GV cã thĨ giíi thiƯu vỊ Phan Béi Ch©u: Phan Béi Ch©u 1867 - 1940 quê ở
làng Đan Nhiệm có tài liệu ghi Đan Nhiễm, nay là xã Xuân Hào, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ông lớn lên khi đất nớc bị thực dân Pháp đô hộ. Ông là ngời thông minh học rộng, tài cao, có
ý đánh đuổi thực dân Pháp xâm lợc. Chủ trơng lúc đầu của ông là dựa vào Nhật để đánh Pháp.
+ Hỏi: Tại sao Phan Bội Châu lại chủ trơng dựa vào Nhật để đánh đuổi Pháp? Gợi ý trả lời: Nhật Bản trớc đây là một nớc phong kiến lạc hậu nh Việt Nam. Trớc âm mu xâm lợc
của các nớc t bản phơng Tây và nguy cơ mất nớc, Nhật Bản đã tiến hành cải cách, trở nên cờng thịnh. Phan Bội Châu cho rằng: Nhật Bản cũng là một nớc Châu á đồng văn, đồng chủng tức là
cùng nền văn hoá á Đông, cùng chủng tộc da vàng nên hi vọng vào sự giúp đỡ của Nhật Bản để đánh Pháp
- GV cho HS tìm hiểu về phong trào Đông Du: Hoạt động tiêu biểu của Phan Bội Châu là tổ chức đa thanh niên Việt Nam sang học ở Nhật Bản một
nứơc phơng Đông nên gọi là phong trào Đông du Phong trào bắt đầu từ năm 1905, chấm dứt vào năm 1909; lúc đầu có 9 ngời, lúc cao nhất 1907 cã h¬n 200 ngêi sang NhËt häc tËp
- GV nêu câu hỏi phong trào Đông Du kết thúc nh thế nào? Gợi ý trả lời: Lo ngại trớc sự phát triển của phong trào Đông Du, thực dân Pháp đã câu kết với chính
phủ Nhật chống lại phong trào. Năm 1908, chính phủ Nhật ra lệnh trục xuất những ngời yêu nớc Việt Nam và Phan Bội Châu ra khỏi Nhật Bản.
7
trào Đông Du, trục xuất Phan Bội Châu và những ngời du học?
Hoạt động 4: làm việc cả lớp - GV nhấn mạnh những nội dung chính cần nắm vững
- Nêu một số vấn đề cho HS tìm hiểu thêm: + Hoạt động của Phan Bội Châu có ảnh hởng nh thế nào tới phong trào cách mạng ở nớc ta đầu TK
XX?+ ở địa phơng em có những di tích về Phan Bội Châu hoặc đờng phố trờng học mang tên Phan Bội Châu không?
Lịch sử: Quyết chí ra đi tìm đờng cứu nớc

I. Mơc tiªu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu Đồ dùng học tập Các hoạt đông dạy - học chủ yếu:

Tải bản đầy đủ ngay(40 tr)

×