Tải bản đầy đủ - 40 (trang)
§å dïng häc tËp

§å dïng häc tËp

Tải bản đầy đủ - 40trang

Lịch sử : Cuộc phản công kinh thành huế
I. Mục tiêu: Học xong bài này HS biết:
- Cuộc phản công quân Pháp ở kinh thành Huế do Tôn Thất Thuyết và một số quan lại yêu nớc tổ chức, đã mở đầu cho phong trào Cần Vơng 1885 - 1896
- Trân trọng, tự hào về truyền thống yêu nớc, bất khuất của dân tộc.

II. Đồ dùng học tập


- Lợc đồ kinh thành Huế năm 1885 - Bản đồ hành chính Việt Nam
- Hình trong SGK - Phiếu học tập của HS
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu
Hoạt động 1: làm việc cả lớp - GV trình bày một số nét chính về triều đình nớc ta sa u khi triều đình nhà Nguyễn kí với
Pháp hiệp ớc Pa - tơ - nốt 1884, công nhận quyền đô hộ của thực dân Pháp trên toàn đất nớc ta. tuy triều đình đầu hàng nhng nhân dân ta không chịu khuất phục. Lúc này các quan lại trí thức nhà
Nguyễn đã phân hoá thành 2 phái: phái chủ chiến và phái chủ hoà
- GV nêu nhiệm vụ học tập cho HS: + Phân biệt điểm khác nhau về chủ trơng của phái chủ chiến và phái chủ hoà trong triều
đình nhà Nguyễn + Tôn Thất Thuyết đã làm gì để chống thực dân Pháp?
+ Tờng thuật lại cuộc phản công ở kinh thành Huế + ý nghĩa của cuộc phản công ở kinh thành Huế
Hoạt động 2: lµm viƯc theo nhãm - GV tỉ chøc cho HS thảo luận về các nhiệm vụ học tập
- Gợi ý trả lời + Phái chủ hoà chủ trơng với Pháp; phái chủ chiến chủ trơng chống Pháp
+ Tôn Thất Thuyết lập căn cứ kháng chiến + Tờng thuật lại cuộc diễn biến theo các ý: thời gian, hành động của Pháp, tinh thầnh quyết
tâm chống Pháp của phái củ chiến + Điều này thể hiện lòng yêu nớc của một bộ phận quan lại trong triều đình Nguyễn, khích
lệ nhân dân đấu tranh chông Pháp
Hoạt động 3: làm việc cả lớp - Các nhóm trình bày kết quả thảo luận
- GV nhấn mạnh thêm: + Tôn Thất Thuyết quyết địng đa Hàm Nghi và đoàn tuỳ tùng lên vùng rừng núi Quảng Trị
trong xã hội phong kiến, việc đa vua và đoang tuỳ tùng ra khỏi kinh thành là một sự kiện hết sức quan trọng.
+ Tại căn cứ kháng chiến, Tôn Thất Thuyết lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi thảo chiếu Cần Vơng, kêu gọi nhân dân cả nớc đứng lên giúp vua đánh Pháp
+ Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu; giới thiệu hình ảnh một số nhân vật lịch sử kết hợ sử dụng bản đồ
5
IV. Thông tin tham khảo Ngời Pháp viết về Tôn Thất Thuyết:
Lòng yêu nớc của Tôn Thất Thuyết không chấp nhận một sự thoả hiệp nào, ông ta xem các quan lại chủ hoà nh kẻ thù của dân tộc... Tuy nhiên, dù có sự đánh giá ông của
những ngời cùng thời thiên vị nh thế nào, một đạo đức lớn đã bộc lộ rõ rệt trong mọi hoàn cảnh của ông: đó là sự gắn bó lạ lùng của ông ®èi víi Tỉ qc.
Bµi 4: x· héi ViƯt Nam ci TK XIX - đầu TK XX

I. Mục tiêu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

§å dïng häc tËp

Tải bản đầy đủ ngay(40 tr)

×