Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Chuẩn bị Dặn dò Mục tiêu Chuẩn bị Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động1: Ôn cách tính số đo thời gian

Chuẩn bị Dặn dò Mục tiêu Chuẩn bị Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động1: Ôn cách tính số đo thời gian

Tải bản đầy đủ - 93trang

TiÕt 171: Lun tËp chung

I. Mơc tiªu


Gióp HS cđng cè kĩ năng thực hành tính và giải bài toán.

II. Chuẩn bị


- Hệ thống BT
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động 1: Ôn cách tính giá trị của biểu thức:
- Cho HS nêu thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức. - Nêu cách nhân, chia phân số.
Bài 1: Cho HS tự làm rồi chữa bài. Chẳng hạn:
d. 10:
24 35
=
7 36
= 10 x
35 24
x
36 7
=
3 12
7 5
7 2
12 2
5 x
x x
x x
x x
=
3 4
®. 10,77 x 9,8 + 5,23 x 9,8 = 10,77 + 5,23 x 9,8 = 16 x 9,8 = 156,8
Bµi 2: Cho HS tự làm rồi chữa bài. Khi chữa bài nên khuyến khích HS tự nêu cách tính
nhanh.
Hoạt động 2: Ôn giải toán:
- HS đọc đề - Nêu cách làm
- GV chữa chung
Bài 3 :Vận tốc của thuyền khi nớc yên lặng :
5,6 + 1,6 = 7,2 kmgiờ Vận tốc của thuyền khi xuôi dòng:
7,2 + 1,6 = 8,8 kmgiờ
Đáp số: 8,8 kmgiờ Bài 4 : HS đọc đề
- Thảo luận và nêu cách làm - GV chữa chung
Diện tích đáy của bể c¸: 0,5 x 0,3 = 0,15 m
2
ThĨ tÝch níc chøa trong bĨ: 48l = 48 dm
3
= 0,048m
3
ChiỊu cao cđa khèi níc chøa trong bĨ: 0,048: 0,15 = 0,32 m ChiỊu cao cđa bĨ c¸:
4 5
32 ,
x
= 0,4 m ;
0,4m = 40cm
85
Hoạt động 3: Ôn cách tìm thành phần cha biết trong phép tính
- Cho HS nêu cách thực hiện một số nhân 1 tổng. - Nêu cách làm bài 5
- GV ch÷a chung 18,84 x x + 11,16 x x = 0,6
18,84 + 11,16 x x = 0,6 30 x x = 0,6
x = 0,6 : 30 x = 20,02

IV. Dặn dò


Về làm BT trong SGK
86
iaựo vieõn : Đỗ Thò Tình
TiÕt 172: Lun tËp chung

I. Mơc tiªu


Gióp häc sinh củng cố về tính giá trị của biểu thức; tìm số trung bình cộng; giải toán liên quan đến tỉ số phần trăm, toán chuyển động đều.

II. Chuẩn bị


- Hệ thống BT

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động1: Ôn cách tính số đo thời gian


- Cho HS nêu lu ý trong thực hiện các phép tính với số đo thời gian
Bài 1: Cho HS tự làm rồi chữa bài
2 giờ 55 phút + 17 giê 20 phót: 8 = 2 giê 55 phót + 2 giê 10 phót = 4 giê 65 phót = 5 giờ 5 phút
Hoạt động 2: Ôn cách tìm trung bình cộng của các số:
- Cho HS nêu cách tìm TBC của các số
Bài 2: Cho HS tự làm rồi chữa bài. Kết quả là:
a. 37; b. 3,97;
c.
20 41
hay 2
10 1
.
Hoạt động 3: Ôn giải toán Bài 3: - HS đọc đề
- Nêu cách làm - GV chữa chung
Bài giải:
Số HS nam đợc chia thành 100 phần đều nhau thì số học sinh nữ gồm 112 phần nh thế và số học sinh cả trờng gåm: 100 + 112 = 212 phÇn
Sè häc sinh nam của trờng đó có là:
212 100
636x
= 300 học sinh
Đáp số : 300 häc sinh Bµi 4: - HS tự làm
- Gọi 1 HS lên bảng làm - GV chữa chung
Bài 5: Không bắt buộc mọi HS phải làm bài này, nhng nên khuyến khích HS làm và chữa bài
- GV hớng dẫn từng bớc
87
a. Vận tốc của tàu thuỷ khi tàu xuôi dòng: a + b kmgiờ
b. Vận tốc của tàu thuỷ khi tàu ngợc dòng: a - b kmgiờ
c. Vận tốc khi xuôi dòng: Vận tốc khi ngợc dòng:
Hiệu vận tốc của tàu thuỷ khi tàu xuôi dòng và khi tàu ngợc dòng đợc thể hiện trên sơ đồ là đoạn thẳng b + b = b x 2.
VËy: HiƯu vËn tèc cđa tµu thuỷ khi tàu xuôi dòng và khi tàu ngợc dòng bằng 2 lần vận tốc của dòng nớc.
88 a
b
a - b b
iáo viên : Đỗ Thò Tình
TiÕt 173: Lun tËp chung

I. Mơc tiªu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chuẩn bị Dặn dò Mục tiêu Chuẩn bị Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động1: Ôn cách tính số đo thời gian

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×