Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Dặn dò Về làm bài tập trong VBT Các hoạt động dạy học chủ yếu.. Hoạt động 1: Ôn cách tính giá trị biểu thức Dặn dò Về làm bài tập trong VBT Mục tiêu: Giúp HS tiếp tục củng cố các kĩ năng thực hành tính nhân, chia; Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoàt động 1

Dặn dò Về làm bài tập trong VBT Các hoạt động dạy học chủ yếu.. Hoạt động 1: Ôn cách tính giá trị biểu thức Dặn dò Về làm bài tập trong VBT Mục tiêu: Giúp HS tiếp tục củng cố các kĩ năng thực hành tính nhân, chia; Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoàt động 1

Tải bản đầy đủ - 93trang

Tiết 168 Ôn tập về biểu đồ
I. Mục tiêu Giúp HS củng cố kĩ năng đọc số liệu trên biểu đồ, bổ sung t liệu trong một
bảng thống kê số liệu...
II. Đồ dùng dạy học Các biểu đồ, bảng số liệu phóng to của biểu đồ, bảng số liệu nh trong SGK.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức cũ


- GV hớng dẫn HS quan sát biểu đồ hoặc bảng số liệu - Nêu tên các biểu đồ hoặc bảng số liệu, nội dung của biểu đồ, bảng số liệu.
Hoạt động 2: Thực hành Bài 1: Cho HS nêu các số trong cột dọc của biểu đồ chỉ gì chỉ số cây do HS
trồng đợc Các tên ở hàng ngang chỉ gì chỉ tên của từng HS trong nhóm cây xanh
- Cho HS tự làm - Gọi HS lên làm trên bảng phụ
- HS nhận xét - GV chữa chung
Tơng tự với các câu b, c, d, đ, e. Bài 2: Cho HS tự làm rồi chữa bài ở trên bảng chung của lớp
Chẳng hạn câu a. ở ô trống của hàng cam là:
ở « trèng cđa hµng “chi” lµ: 16 ë « trèng của hàng xoài là:
Chú ý: Khi HS tự làm câu b nên giúp những HS vẽ các cột còn thiếu đúng với
số liệu trong bảng nêu ở câu a.
Bài 3: Cho HS tự làm rồi chữa bài. Khi chữa bài nên cho HS giải thích vì sao
lại khoanh vào C. Chẳng hạn: Một nửa diện tích hình tròn là 20 học sinh, phần hình tròn chỉ số l ợng học sinh
thích đá bóng lớn hơn nửa hình tròn nên khoanh vào C là hợp lý.

IV. Dặn dò Về làm bài tập trong VBT


82
Tiết 169:
Luyện tập chung
I.
Mục tiêu
Giúp HS tiếp tục củng cố các kĩ năng thực hành tính cộng, trừ; vận dụng tính giá trị biểu thức số, tìm thành phần cha biết của phép tính và giải bài toán về chuyển động
cùng chiều..

II. Các hoạt động dạy học chủ yếu.. Hoạt động 1: Ôn cách tính giá trị biểu thức


- Cho HS nêu cách thực hiện các phép tính trong 1 biểu thức
Hoạt động2 Thực hành Bài 1: Cho HS tự làm rồi chữa bài. Trong quá trình chữa bài nên củng cố vè thứ
tự thực hiện các phép tính trong các dạng biểu thøc cã chøa phÐp céng, phÐp trõ.
Bµi 2: Cho HS tự làm rồi chữa bài. - Gvcho học sinh nhận xét về vế bên phải dấu bằng.
- HS làm vào vở, GV giúp đỡ học sinh yếu kém.
Bài 3 và bài 4: - Cho HS tự giải rồi chữa bài
- GV chữa bài chung trên bảng lớp Bài 5 HS thảo luận nhóm tìm ra cách giải.
- Đại diện nhóm trình bày kết quả ,HS các nhóm khác nhận xét , Gv chốt lời
giải đúng

IV. Dặn dò Về làm bài tập trong VBT


83
Tiết 170:
Luyện tập chung

I. Mục tiêu: Giúp HS tiếp tục củng cố các kĩ năng thực hành tính nhân, chia;


vận dụng tìm thành phàn cha biết của phép tính và giải bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm

II. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoàt động 1 Ôn về kỹ năng nhân chia


Bài 1: Cho HS t thực hiện lần lợt các phép tính. Hoạt động 2: Ôn cách tìm thành phần cha biết trong phÐp tÝnh
Bµi 2: HS tù lµm vµo vở, GV quan sát hớng dẫn hs làm bài. Hoạt động 3: Ôn giải toán
Bài 3: Cho HS đọc đề toán - Nêu cách làm
- Giáo viên chữa chung Bài 4: Cho HS tự tìm cách giải bằng cách thảo luận
- Gọi HS nêu cách làm - GV chữa bài

IV. Dặn dò: Về làm BT trong VBT


84
TiÕt 171: Lun tËp chung

I. Mơc tiªu


Gióp HS cđng cè kĩ năng thực hành tính và giải bài toán.

II. Chuẩn bÞ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dặn dò Về làm bài tập trong VBT Các hoạt động dạy học chủ yếu.. Hoạt động 1: Ôn cách tính giá trị biểu thức Dặn dò Về làm bài tập trong VBT Mục tiêu: Giúp HS tiếp tục củng cố các kĩ năng thực hành tính nhân, chia; Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoàt động 1

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×