Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Chuẩn bị: Hình vẽ BT 3 , bảng học nhóm. I Các hoạt động dạy học chủ yếu: Dặn dò : Về làm bài tập trong vở bài tập Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động 1: Ôn kiến thức cũ:

Chuẩn bị: Hình vẽ BT 3 , bảng học nhóm. I Các hoạt động dạy học chủ yếu: Dặn dò : Về làm bài tập trong vở bài tập Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động 1: Ôn kiến thức cũ:

Tải bản đầy đủ - 93trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chuẩn bị: Hình vẽ BT 3 , bảng học nhóm. I Các hoạt động dạy học chủ yếu: Dặn dò : Về làm bài tập trong vở bài tập Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động 1: Ôn kiến thức cũ:

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×