Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Chuẩn bị: Hình vẽ BT 3 , bảng học nhóm. I Các hoạt động dạy học chủ yếu: Dặn dò : Về làm bài tập trong vở bài tập Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động 1: Ôn kiến thức cũ:

Chuẩn bị: Hình vẽ BT 3 , bảng học nhóm. I Các hoạt động dạy học chủ yếu: Dặn dò : Về làm bài tập trong vở bài tập Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động 1: Ôn kiến thức cũ:

Tải bản đầy đủ - 93trang

TiÕt 163: Lun tËp chung
I. Mơc tiªu: Gióp häc sinh ôn tập, củng cố kiến thức và rèn kỹ năng tính diện tích và thể
tích một số hình đã học.
II. Chuẩn bị: Hình vẽ BT 3 , bảng học nhóm. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động 1: Ôn kiến thức cũ: - Nêu cách tính thể tích hình trụ, hình cầu.
- Học sinh lên bảng viết công thức tính Bài 1: Yêu cầu học sinh tính đợc chiều dài hình chữ nhật biết chuvi và chiều
rộng hình chữ nhật đó. Từ đó đợc diện tích hình chữ nhật và sản lợng rau thu hoạch trên mảnh vờn hình chữ nhật đó.
- HS tự làm vào vở . - GV quan sát giúp dỡ học sinh yếu kém.
Bài 2 : HS đọc đề bài , HS tự làm vào vở. - GV quan sát nhËn xÐt vµ giup dì häc sinh u kÐm.
Bµi 3: Học sinh quan sát hình vẽ, thảo luận nhóm - HS nêu độ dài thật của từng cạnh mảnh vờn
Yêu cầu học sinh nhận xét: khu đất gồm mảnh hình chữ nhật và mảnh hình
tam giác vuồng, từ đó tính đợc, chẳng hạn: Chu vi khu đất là: 50 + 25 + 30 + 40 + 25 = 170 m
Diện tích mảnh dất hình chữ nhật là: 50 x 25 = 1250 m
2
Diện tích mảnh đất hình tam giác vuông là: 30 x 40 : 2 = 600 m
2
. Diện tích khu đất là: 1250 + 600 = 1850 m
2

IV. Dặn dò : Về làm bài tập trong vở bài tập


.
76
5 cm 2,5
cm cmc
m
3cm 4cm
Tiết 164:
Ôn tập về giải toán

I. Mục tiêu:


Giúp học sinh: - Ôn tập, hệ thống một số dạng toán đặc biệt đã học.
- Rèn kỹ năng giải toán có lời văn ở lớp 5 chủ yếu là phơng pháp giải toán.

II. Chuẩn bị:


Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động 1: Ôn kiến thức cũ:


Học sinh nêu một số dạng toán đã đợc học . - GV lần lợt ghi lên bảng.
Hoạt động 2: Thực hành Bài 1:
Bài này là dạng toán Tìm số trung bình cộng. Yêu cầu học sinh tìm đợc số hạng thứ ba quãng đờng xe đạp ®i trong giê thø ba b»ng:
12 + 18 : 2 = 15 km. Từ đó tính đợc trung bình mỗi giờ xe đạp đi đợc quãng đờng là:
12 + 18 + 15: 3 = 15 km
Bµi 2: Học sinh thảo luận.
Nêu cách làm. Học sinh tự làm bài.
Gọi học sinh lên chữa bài. Dạng toán tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó.
Bài 3: Học sinh đọc đề.
Nêu dạng toán và cách làm. Bài toán về quan hệ tỉ lệ. Có thể giải bằng cách rút về đơn vị.
- Một em lên bảng làm, cả lớp làm vào vở.

IV. Dặn dò : dặn học sinh về làm bài tập trong VBT


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chuẩn bị: Hình vẽ BT 3 , bảng học nhóm. I Các hoạt động dạy học chủ yếu: Dặn dò : Về làm bài tập trong vở bài tập Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động 1: Ôn kiến thức cũ:

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×